930/1993

Utfärdat i Helsingfors den 12 juli 1993

Utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen

Utrikesministeriet har med stöd av förordningen den 12 juli 1993 (652/93), 11 § om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen, beslutat:

Allmänna stadganden
1 §

I detta beslut avses med

1) make tjänstemannens make.

2) tjänstemannens barn ett sådant barn,

a) som tjänstemannen eller maken har vårdnaden om förutsatt att barnet år under 18 år och inte förtjänar sitt uppehälle genom eget arbete,

b) som är under 20 år och studerar på heltid i skola eller motsvarande läroinrättning och som tjänstemannen eller maken hade vårdnaden om innan barnet fyllde 18 år, eller

c) som på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada inte förmår försörja sig genom eget arbete, förutsatt att tjänstemannen eller maken har vårdnaden om barnet.

3) familjemedlem tjänstemannens make och tjänstemannens barn.

4) åtföljande familjemedlem tjänstemannens make eller tjänstemannens barn som varaktigt vistas på stationeringsorten och bor i samma hushåll som tjänstemannen. Med varaktig vistelse på stationeringsorten avses en vistelse om minst sex månader.

2 §

Ersättningar som avses i detta beslut betalas för den tid som tjänstemannen sköter sina tjänsteåligganden på stationeringsorten, är på semesterresa eller tjänsteresa. Om tjänsteresan emellertid inte hör till beskickningens normala verksamhet, bestämmer utrikesministeriet i samband med beslutet om tjänsteresa särskilt om ersättningar skall betalas och hur stora de skall vara.

Om ersättningar under tiden för tjänsteledighet och avbrott i tjänsteutövningen stadgas nedan.

Ortstillägg
3 §

För bestämmande av storleken av ortstillägget grupperas stationeringsorterna i dyrortsklasser (bilaga 1) och bestäms för varje tjänstebenämning och lönegrupp ortstilläggets grundvärde (bilaga 2). Det ortstillägg som per år skall betalas till en tjänsteman fås genom att ortstilläggets grundvärde multipliceras med en för varje dyrortsklass fastställd dyrortskoefficient (bilaga 3) samt med den av utrikesministeriet fastställda aktuella valutakoefficienten.

För en ledande tjänsteman vid en beskickning i ett biackrediteringsland, vilken republikens president har beviljat rangen och ställningen chargé d'affaires a.i., bestäms ortstilläggets grundvärde till en klass högre än hans tjänstebenämning.

4 §

Om tjänstemannen åtföljs av sin make, får tjänstemannen, om inte något annat bestäms nedan, ortstillägget höjt med 20 procent. Detta tillägg för make betalas enligt det ortstillägg som tillkommer beskickningen i fråga, dock beräknat minst på ortstillägget till attachå. För attaché och motsvarande tjänsteman betalas tillägg för make beräknat på ortstillägget till ambassadråd och för utrikessekreterare, ambassadråd, utrikesråd och motsvarande tjänsteman från det högsta ortstillägget till utrikesråd.

5 §

Om båda makarna som tjänstemän inom utrikesförvaltningen förordnats till samma stationeringsort och bor i samma hushåll får ingendera tillägg för make. Dessutom avdras 25 procent av den makes ortstillägg enligt 3 §, vars ortstillägg är större.

Om tjänstemannens make är i något annat anställningsförhållande än det som nämns i 1 mom., beslutar ministeriet i enskilda fall om tillägg för make skall betalas och hur mycket. Tillägget för make förvägras eller sänks dock inte om makens förvärvsarbete är tillfälligt eller sker på deltid eller om makens inkomst med beaktande av omständigheterna är ringa.

6 §

Till tjänstemannen betalas för varje barn på ansökan som tillskott till ortstillägget 8 procent beräknat på det ortstillägg som tillkommer en attaché vid beskickningen i fråga (bamtillägg ). Barntillägget betalas dock inte för ett sådant barn, för vilket utbildningsersättningen täcker boende- och matkostnaderna.

Barntillägg betalas endast till den ena maken i fall som avses i 5 § 1 mom.

Vad som i 5 § 2 mom. stadgas om tillägg för make, iakttas i tillämpliga delar även beträffande bamtillägg.

Om tjänstemannens barn får studiepenning med stöd av lagen om studiestöd (28/72) och förordningen om studiestöd (287/72), betalas till tjänstemannen bamtillägg till de delar barntillägget överstiger den studiepenning som betalas till barnet.

7 §

En sådan tjänsteman vid en beskickning som är ställföreträdare för beskickningschefen eller tillfällig chef får en tjänsteutövningsersättning som är 25 procent av beskickningschefen ortstillägg enligt 3 § som följer:

1) för tiden för beskickningschefens frånvan från stationeringslandet på grund av semester om frånvaron utan avbrott varar längre än dygn,

2) då beskickningschefen är förhindrad på grund av tjänstledighet till följd av sjukdom för den tid som chefen är frånvarande från stationeringslandet mera än 7 dygn utan avbrott,

3) då beskickningschefen är förhindrad på grund av andra orsaker än de som nämns i och 2 punkten för den tid som chefen är frånvarande mera än 7 dygn utan avbrott från stationeringslandet,

4) då beskickningschefen kontinuerligt är förhindrad på grund av flera av de orsaker son nämns ovan i denna paragraf för den tid som frånvaron på grund av dessa orsaker överskrider 7 dygn, samt

5) då beskickningen saknar ordinarie chef från det att förordnandet till uppgiften föl beskickningens ordinarie chef har utgått till det att den som förordnats till ny beskickningschef har börjat sköta sin uppgift i stationeringslandet.

En förutsättning för att tjänsteutövningsersättning skall betalas är att den anmälan om beskickningschefens frånvaro som förutsätts i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/70) eller Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 5/70) har lämnats till stationeringslandets utrikesministerium eller att motsvarande anmälan har lämnats till en internationell organisation.

Ersättning för ogynnsamma förhållanden
8 §

För betalningen av ersättning för ogynnsamma förhållanden fastställs fyra klasser av ogynnsamma förhållanden (bilaga 4). Ersättning för en klass betalas som följer:

mk/månad
1. Tjänsteman som förordnats till chef för en diplomatisk beskickning eller ett generalkonsulat som förestås av en utsänd konsul, utrikesråd och motsvarande tjänsteman 450
2. Ambassad-, bistånds- och pressråd, utrikes-, bistånds- och pressekreterare, specialsakkunnig och presstjänsteman i lönegrupp I, II och III, attaché, administrativ utrikessekreterare, administrativ attaché, avdelnings sekreterare eller motsvarande tjänsteman 360
3. Annan tjänsteman 300

Under krigstillstånd eller därmed jämförbara förhållanden på stationeringsorten kan den ersättning för ogynnsamma förhållanden som nämns i 1 mom. med stöd av ett särskilt beslut av utrikesministeriet betalas till ett belopp som är en klass högre.

9 §

I 8 § 1 och 2 mom. nämnd ersättning för ogynnsamma förhållanden betalas höjd med 50 procent om tjänstemannen åtföljs av sin make. För varje åtföljande barn betalas den ersättning för ogynnsamma förhållanden som nämns i 8 § 1 och 2 mom. till ett 25 procent större belopp.

Om båda makarna som tjänstemän inom utrikesförvaltningen förordnats till samma stationeringsort och bor i samma hushåll får ingendera den höjning av ersättningen för ogynnsamma förhållanden för åtföljande make (tillägg för make vid ersättning för ogynnsamma förhållanden) som avses i 1 mom. Dessutom avdras 25 procent av den makes ersättning för ogynnsamma förhållanden enligt 8 § 1 och 2 mom., vars ersättning är större.

Om tjänstemannens make är i något annat än i 2 mom. nämnt anställningsförhållande, beslutar ministeriet i enskilda fall om tillägg för make vid ersättning för ogynnsamma förhållanden skall betalas och hur mycket. Tillägget för make vid ersättning för ogynnsamma förhållanden förvägras eller sänks dock inte om makens förvärvsarbete är tillfälligt eller sker på deltid eller om makens inkomst med beaktande av omständigheterna är ringa.

I 1 mom. avsedd höjning av ersättningen för ogynnsamma förhållanden på grund av åtföljande barn (barntillägg vid ersättning för ogynnsamma förhållanden) betalas endast till den ena maken i fall som avses i 2 mom.

Vad som i 3 mom. stadgas om tillägg för make vid ersättning för ogynnsamma förhållanden iakttas i tillämpliga delar även beträffande barntillägg vid ersättning för ogynnsamma förhållanden.

Särskilda stadganden
10 §

I samband med flyttning från Finland till utrikesrepresentationen betalas ortstillägg och ersättning för ogynnsamma förhållanden från den dag då tjänstemannen efter att ha anlänt till stationeringsorten har börjat sköta sina tjänsteåligganden. I samband med flyttning från en stationeringsort till en annan betalas ortstillägg och ersättning för ogynnsamma förhållanden från den dag då tjänstemannen är förordnad till den nya stationeringsorten.

Tillägg för make beträffande ortstillägg och ersättning för ogynnsamma förhållanden betalas från den dag då den åtföljande maken flyttar från Finland till stationeringsorten.

Makens tillfälliga frånvaro från stationeringsorten innebär inte att betalningen av tillägget för make beträffande ortstillägg och ersättning för ogynnsamma förhållanden upphör.

Till den del makens tillfälliga frånvaro från stationeringsorten överstiger 120 dygn per år betalas inte tillägg för make, om inte något annat följer av särskilda skäl. Som tillfällig frånvaro anses dock inte den tid då maken åtföljer tjänstemannen på tjänsteresa eller själv är förordnad till tjänsteresa. Den utsatta tiden om ett år börjar räknas från den dag då maken har flyttat varaktigt till stationeringsorten i samband med tjänstemannens förflyttning från Finland till utrikesrepresentationen eller därefter.

Om maken flyttar varaktigt från stationeringsorten eller makarna flyttar från varandra, upphör betalningen av tillägget för make vid ingången av den månad som följer närmast efter att ovan nämnda orsak har yppat sig. Maken anses ha flyttat varaktigt från stationeringsorten redan från den tidpunkt då maken avlägsnar sig från stationeringsorten på grund av semester eller någon annan orsak och inte har för avsikt att återvända till stationeringsorten.

Beträffande barntillägg vid ersättning för ogynnsamma förhållanden iakttas i tillämpliga delar vad som i 2-5 mom. stadgas om tillägg för make.

11 §

De ersättningar som skall betalas månatligen betalas den 15 varje kalendermånad. Infaller den 15 på en helgfri lördag, söndag eller helgdag betalas ersättningarna föregående dag.

Då ersättning betalas för en del av månaden beräknas det belopp som utgår per dag genom att mänadsbeloppet divideras med antalet dagar den aktuella kalendermånaden.

Bostadsersättning
12 §

I bostadsersättning betalas kostnaderna för boende som föranleds av en bostad, som ministeriet godkänt, till den del de överstiger det hyresvederlag som uppbärs av tjänstemannen, vilket är 12, 5 procent av den fasta lönen och 20 procent av ortstillägget, beräknat utan barntillägg.

Bostadsersättning betalas och hyresvederlag uppbärs för tjänstemannens hela mandattid inom utrikesrepresentationen.

Till de boendekostnader som bostadsersättning betalas för hänförs den egentliga hyran, den del av hyra för garage som överstiger den självrisk som ministeriet fastställer i varje enskilt fall, värme-, vatten-, gas- och elavgifter, avgift för installation av och grundavgift för telefon samt övriga nödvändiga kostnader i direkt anslutning till boendet.

13 §

I bostadsersättning kan betalas kostnader för tillfälligt boende på hotell eller för annat motsvarande boende under mandattiden som sker med utrikesministeriets samtycke.

I bostadsersättning kan även betalas merkostnaderna för sådant tillfälligt boende på hotell som avses i 1 mom. för den tid som detta boende överskrider 14 dygn. I ersättning betalas per dag en del av dagtraktamentet för landet i fråga enligt gällande resereglemente för statstjänstemän som följer:

boendet på hotell varar 15-60 dygn över 60 dygn
tjänsteman utan familj 15 % 20 %
med familj (2 personer) 20 % 25 %
med familj (3-4 personer) 25 % 30 %
med familj (5 personer
eller flera) 30 % 30 %
Utbildningsersättning
14 §

Till en tjänsteman betalas i Utbildningsersättning de skäliga kostnaderna för utbildning av barn till honom som åtföljer honom, för den tid barnet går i en läroinrättning som till lärokursen motsvarar grundskola eller gymnasium i Finland, likväl högst till utgången av den termin under vilken barnet fyller 20 år Kostnaderna för gymnasium betalas endast ifall barnet inte tidigare har genomgått lärokursen för gymnasium eller motsvarande mellanstadium.

I utbildningsersättning kan även betalas de skäliga kostnaderna för annan utbildning efter grundskolan som motsvarar mellanstadiestudier i Finland i stället för gymnasium, enligt utrikesministeriets prövning likväl högst till utgången av den termin under vilken barnet fyller 20 år.

Ersättning kan betalas för kostnaderna för förskoleklass förutsatt att det är fråga om en klass som föregår den första egentliga skolklassen och som det är motiverat att barnet genomgår med tanke på vidareutbildningen. Ersättning betalas dock tidigast då barnet har fyllt fem år.

15 §

I utbildningsersättning som nämns i 14 § betalas inskrivnings- och terminsavgifter, kostnaderna för nödvändiga läroböcker och andra läromedel i samma mån som i Finland, obligatorisk skolförsäkring och kostnaderna för de dagliga resorna mellan hemmet och skolan med anlitande av allmänna fortskaffningsmedel samt andra skäliga kostnader som föranleds av speciella förhållanden.

Om terminsavgiften vid gymnasium eller vid en annan läroinrättning som ger utbildning efter grundskola och som motsvarar finska mellanstadiestudier täcker kostnaderna för nödvändiga läroböcker och andra läromedel, uppbärs av tjänstemannen en självriskandel om 1 200 mk för varje barn som studerar i en sådan läroinrättning.

Då skäligheten hos de kostnader som skall ersättas prövas, beaktas bland annat speciella förhållanden på stationeringsorten, undervisningens nivå och innehåll, undervisningsspråkets och skolsystemets ändamålsenlighet med beaktande av barnets tidigare skolgång samt möjligheterna till vidareutbildning.

16 §

Om tjänstemannens barn går i skola i hemlandet och bor i det elevhem som upprätthålls av stiftelsen Kouluasuntolasäätiö eller i ett annat motsvarande elevhem, betalas i utbildningsersättning enligt 14 § avgiften för helinackordering i elevhemmet, dock högst till ett belopp som motsvarar avgiften för helinackordering i det elevhem som upprätthålls av stiftelsen Kouluasuntolasäätiö.

I utbildningsersättning för ett barn som går i skola i ett tredje land betalas, inklusive internatskoleavgifterna, högst ett belopp som motsvarar avgiften för helinackordering i det i 1 mom. nämnda elevhem som upprätthålls av stiftelsen Kouluasuntolasäätiö.

Representationsersättning
17 §

Representationsersättning betalas för utgifter som föranleds av anordnandet av tillställningar som är nödvändiga för skötseln av arbetsuppgifterna och för andra utgifter i direkt anslutning till representationsverksamheten, inom ramen för det anslag som anvisats beskickningen.

Utrikesministeriet fastställer årligen ersättningsgrunderna och fastställer särskilt de enhetspriser som skall användas som ersättningsgrund för representation i hemmet.

Utrustningsersättning
18 §

I samband med den första förflyttningen till utrikesrepresentationen betalas Utrustningsersättning som följer:

mk
1. Tjänsteman som förordnats till chef för en diplomatisk beskickning eller ett generalkonsulat som förestås av en utsänd konsul 82 000
2. Utrikes-, ambassad-, bistånds- och pressråd, specialsakkunnig och presstjänsteman i lönegrupp I och motsvarande tjänsteman 59 700
3. Utrikes-, bistånds- och pressekreterare, specialsakkunnig och presstjänsteman i lönegrupp II och III, attaché och motsvarande tjänsteman 48 300
4. Administrativ utrikessekreterare, administrativ attaché, avdelningssekreterare 33 000
5. Annan tjänsteman 23 200

Utrustningsersättningen höjs med 20 procent om tjänstemannen åtföljs av maken och med 10 procent för varje barn till tjänstemannen som åtföljer honom.

Om en tjänsteman som förordnats till chef för en diplomatisk beskickning eller ett konsulat som förestås av en utsänd konsul förfogar över statens tjänstebil för sina tjänsteåligganden, minskas den Utrustningsersättning som bestäms enligt 1 och 2 mom. med 20 000 mk.

19 §

Utrustningsersättning betalas på ansökan tidigast fyra månader före tjänstemannens förflyttningsdag.

Utrustningsersättning för åtföljande familjemedlemmar betalas på ansökan tidigast fyra månader innan familjemedlemmen varaktigt flyttar till stationeringsorten. En förutsättning för att utrustningsersättning betalas för åtföljande familjemedlemmar är att de flyttar till stationeringsorten inom sex månader från tjänstemannens förflyttningsdag.

20 §

Om tjänstemannens mandattid inom utrikesrepresentationen är kortare än ett år betalas ingen utrustningsersättning till honom, om inte utrikesministeriet av särskilda skäl beslutar något annat. Om återkrav av utrustningsersättning som betalts till för stort belopp gäller vad som särskilt stadgas om återkrav av ersättningar som betalts utan fog.

Om familjemedlemmarnas vistelse på stationeringsorten varar högst ett år, iakttas vad som bestäms i 1 mom.

21 §

Till en tjänsteman som flyttar andra gången eller flera gånger från ministeriet till utrikesrepresentationen betalas av utrustningsersättningen enligt 18 §:

1. 75 procent om minst sju år har förflutit från närmast föregående förflyttning som berättigade till ersättning,

2. 50 procent om minst fem år har förflutit från närmast föregående förflyttning som berättigade till ersättning, och

3. 45 procent i övriga fall.

Om tjänstemannens uppgifter har förändrats väsentligt i en mera krävande riktning från föregående förflyttning som berättigade till ersättning, kan utrustningsersättning betalas med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom., dock inte till större belopp än 75 procent av ersättningen enligt 18 §.

22 §

Till en tjänsteman som förordnats från ett stationeringsland till ett annat betalas av utrustningsersättningen enligt 18 §:

1. 40 procent om minst fem år har förflutit från närmast föregående förflyttning som berättigade till ersättning och

2. 35 procent om minst fyra år har förflutit från närmast föregående förflyttning som berättigade till ersättning.

23 §

Då en tjänsteman första gången förordnas till chef för en diplomatisk beskickning eller ett generalkonsulat som förestås av en utsänd konsul betalas utrustningsersättning dock på det sätt som bestäms i 18 §.

Installeringsersättning
24 §

I installeringsersättning betalas i samband med förflyttning till utrikesrepresentationen, inom utrikesrepresentationen från en stationeringsort till en annan eller från stationeringslandet till Finland till en tjänsteman:

mk
1. vars make inte flyttar med 12 500
2. vars make flyttar med 14 900
3. dessutom för varje barn till tjänstemannen som flyttar med till stationeringsorten 1 400

Installeringsersättning betalas på ansökan tidigast en månad före tjänstemannens förflyttningsdag. Installeringsersättning för åtföljande familjemedlemmar betalas på ansökan tidigast en månad innan familjemedlemmen varaktigt flyttar till stationeringsorten.

25 §

Om tjänstemannens mandattid på stationeringsorten är kortare än sex månader, betalas ingen installeringsersättning. Om mandattiden är kortare än ett år, men ändå minst sex månader, betalas ersättning i samband med förflyttning till utrikesrepresentationen eller inom utrikesrepresentationen från en stationeringsort till en annan, men dock inte vid förflyttning till hemlandet.

Om de åtföljande familjemedlemmarnas vistelse på stationeringsorten varar under ett år, iakttas i fråga om ersättning för dem vad som stadgas i 1 mom., om inte något annat följer av särskilda skäl.

26 §

Installeringsersättning betalas även då en tjänsteman inom utrikesrepresentationen går i pension eller då han ställs till statsrådets disposition.

Om en tjänsteman avgår från utrikesförvaltningens tjänst medan han tjänstgör inom utrikesrepresentationen, beslutar ministeriet särskilt om installeringsersättning skall betalas och till vilket belopp.

Ersättning för flyttnings- och vissa andra resekostnader
27 §

Resekostnader för flyttningsresor ersätts på det sätt som stadgas, bestäms eller med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) överenskoms om ersättning för kostnaderna för statstjänstemäns utrikestjänsteresor, om inte utrikesministeriet av särskilda orsaker i enskilda fall bestämmer något annat. Resekostnaderna för familjemedlemmarnas flyttningsresor ersätts enligt samma grunder som tjänstemannens resekostnader. För barnen betalas dock hälften av dagtraktamentet.

28 §

Tjänstemannen ersätts för skäliga kostnader för transport och försäkring av hans och honom åtföljande familjemedlemmars nödvändiga personliga resgods och bohag. Till bohag hänförs inte till exempel husdjur, byggnadsmaterial, luftfartyg, vattenfarkoster eller motordrivna fortskaffningsmedel.

I flyttningskostnader för bohag som nämns i 1 mom. ersätts kostnaderna för bringande av flyttgodset i transportskick, för transport, tillfällig lagring och uppackning av godset samt för försäkringsavgiften för det.

29 §

Maximivolymen av flyttgods som ersätts vid transport ytledes är:

Bas-m3 Make Barn
Utrikesråd, ordinarie chef för diplomatisk beskickning eller general konsulat som förestås av utsänd konsul eller person i motsvarande uppgifter 35 7 5
Ambassad-, bistånds- och pressråd (om han inte hör till gruppen ovan), specialsakkunnig och presstjänsteman i lönegrupp I och motsvarande tjänsteman 30 7 5
Utrikes-, administrativ utrikes-, bistånds- och pressekreterare, specialsakkunnig och presstjänsteman i lönegrupp II och motsvarande tjänsteman 25 7 5
Attaché, administrativ attaché, bistånds- och pressattaché, specialsakkunnig och presstjänsteman i lönegrupp III, translator och avdelningssekreterare samt motsvarande tjänsteman 20 7 5
Övriga tjänstebenämningar 15 7 5

Ministeriet beslutar särskilt om maximivolymen av flyttgods som ersätts en tjänsteman som förordnats till utrikesrepresentationen för högst ett år.

Om tjänstemannens bostad helt eller delvis är möblerad med statens medel kan antalet baskubikmeter enligt 1 mom. minskas enligt ministeriets prövning, dock så att volymen är minst 8 m3 . Då antalet baskubikmeter minskas beräknas en matsalsmöbel omfatta 4 m3 och ett basmöbelpaket 7 m3 .

30 §

Utöver det flyttgods som nämns i 28 och 29 §§ ersätts kostnaderna för transporten av en personbil eller motsvarande fordon som ägs av tjänstemannen på förmånligaste sätt till stationeringsorten och från stationeringsorten till Finland enligt antalet frakt- eller körkilometer, dock så att maximiersättningen är 12 000 mark.

31 §

För den egendom som nämns i 28-30 §§ ersätts högst följande transportförsäkringsbelopp:

mk
Utrikesråd, ordinarie chef för diplomatisk beskickning eller generalkonsulat som förestås av utsänd konsul eller person i motsvarande uppgifter 330 000
Ambassad-, bistånds- och pressråd (om han inte hör till gruppen ovan), specialsakkunnig och presstjänsteman i lönegrupp I och motsvarande tjänsteman 256 000
Utrikes-, administrativ utrikes-, bistånds- och pressekreterare, specialsakkunnig och presstjänsteman i lönegruppen II och motsvarande tjänsteman 221 000
Attaché, administrativ attaché, bistånds- och pressattache, specialsakkunnig och presstjänsteman i lönegrupp III, translator och avdelningssekreterare samt motsvarande tjänsteman 200 000
Övriga tjänstemän 151 000

Ministeriet beslutar särskilt om det transportförsäkringsbelopp som skall ersättas en tjänsteman som förordnats till utrikesrepresentationen för högst ett år.

32 §

Tidpunkten för transporten av flyttgodset bestäms av utrikesministeriet eller, enligt ministeriets särskilda anvisningar, beskickningen.

33 §

Skäliga kostnader för en av ministeriet eller beskickningen godkänd flyttning på stationeringsorten ersätts för en godsmängd enligt flyttningsrätten.

34 §

Kostnaderna för lagring av och lagerförsäkring för bohag som lagrats i Finland i samband med tjänstemannens förflyttning ersätts till dess tre månader har förflutit från den dag tjänstemannen flyttat till Finland.

35 §

Ersättning för resekostnaderna för en tjänstemans och honom åtföljande familjemedlemmars semester hemma i Finland kan betalas på ansökan varje år till den som arbetar vid en beskickning utanför Europa och vartannat år till den som arbetar vid en beskickning i Europa. Ersättningen betalas mot originalverifikat inom ramen för de maximibelopp som årligen fastställs för beskickningarna. En förutsättning för att semesterresan till hemlandet skall ersättas är att en oavbruten tid som omfattar minst 12 vardagar enligt semesterstadgandena tillbringas i Finland.

Kostnaderna för en familjemedlems besöksresa kan på ansökan ersättas en gång om året.

När en tjänsteman flyttar från en stationeringsort till en annan eller av andra motiverade skäl kan avvikelser göras från denna paragraf, om detta är ändamålsenligt med hänsyn till utrikesförvaltningens verksamhet.

36 §

Till en tjänsteman som arbetar vid en beskickning på de stationeringsorter som nämns i bilaga 5 kan på ansökan betalas kostnaderna för hans och honom åtföljande familjemedlemmars underhållsresa . Ersättningen betalas mot originalverifikat inom de maximibelopp som fastställs i bilaga 5.

37 §

Färdkostnaderna för begravningsresor kan på ansökan ersättas som följer:

1) tjänstemannens och familjemedlemmarnas resor med anledning av makens eller hans barns död,

2) familjemedlemmarnas resor med anledning av tjänstemannens död,

3) tjänstemannens och makens resor med anledning av att någon av deras föräldrar dött, samt

4) tjänstemannens resa med anledning av hans barns död trots att barnet inte motsvarar definitionen i 1 §, liksom även makens resa med anledning av makens barns död.

I fall som nämns i 1 mom. 1 och 4 punkten kan tjänstemannens och hans familjemedlemmars färdkostnader för en resa som föranleds av dödsfallet ersättas även om barnet hade fyllt 18 år eller var gift.

38 §

Till en tjänsteman kan på ansökan enligt utrikesministeriets prövning betalas ersättning för kostnaderna för hans hembiträdes flyttningsresa och semesterresa till hemlandet . I kostnader för flyttningsresa ersätts färdkostnaderna och flyttningskostnaderna med högst ett års mellanrum om inte annat följer av tjänstemannens förflyttning. Högst två kubikmeter flyttgods ersätts.

Med hembiträde avses en person på vilken lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/77) tillämpas och som är anställd hos tjänstemannen.

Avbrott i tjänsteutövningen
39 §

Tjänstemannen betalas ortstillägg, ersättning för ogynnsamma förhållanden, bostadsersättning och ersättning för barnens utbildningskostnader till fullt belopp under tjänstledighet och avbrott i tjänsteutövningen som följer:

1) på grund av arbetsoförmåga till följd av konstaterad sjukdom, lyte eller kroppsskada för den tid för vilken tjänstemannen betalas fast lön oavkortad,

2) på grund av havandeskap och barnsbörd för den tid för vilken tjänstemannen får fast lön,

3) för ordnande av vård då ett barn till tjänstemannen som är under 10 år eller handikappat plötsligt insjuknar eller vård av barnet för den tid av högst tre arbetsdagar för vilken tjänstemannen betalas fast lön oavkortad,

4) för följande dagar: tjänstemannens 50- eller 60-årsdag, egen vigseldag, nära anhörigs begravningsdag, högst en dag på grund av en familjemedlems dödsfall eller annan familjemedlems än ett under 10-årigt barns eller ett handikappat barns sjukdag förutsatt att tjänstemannen för denna tid betalas fast lön oavkortad,

5) då tjänstemannen deltar i fackföreningsutbildning enligt tjänstekollektivavtalet gällande statstjänstemäns fackföreningsutbildning, för den tid han betalas fast lön oavkortad, och

6) för den tid han är kallad till reservens repetitionsövningar, försvarskurs eller med stöd av 6 § 2 mom. lagen om befolkningsskydd (438/58) till befolkningsskyddsutbildning.

Utrikesministeriet bestämmer särskilt om betalning av de ersättningar som nämns i 1 mom. under annat sådant avbrott i tjänsteutövningen under vilket fast lön betalas enligt statens allmänna tjänstekollektivavtal samt under studieledighet. Ersättningar kan betalas högst för den tid för vilken tjänstemannen betalas fast lön oavkortad.

40 §

För den tid som överskrider den tid som nämns i 39 § 1 mom. 1 punkten betalas tjänstemannen ortstillägg och ersättning för ogynnsamma förhållanden högst enligt den procentandel enligt vilken han betalas fast lön.

För en tjänstledighetsperiod som överskrider den tid som nämns i 39 § 1 mom. 1 punkten samt för en tjänstledighetsperiod som överskrider den tid som nämns i 39 § 1 mom. 2 punkten och för vilken moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen anses tillkomma tjänstemannen betalas utbildningsersättning för barn och bostadsersättning på samma sätt som under tjänsteutövning. En tjänsteman, vars tjänstledighet på grund av havandeskap och barnsbörd inletts före den 1 augusti 1993, betalas hälften av det fulla ortstillägget för den tjänstledighetsperiod som överskrider den tid som nämns i 39 § 1 mom. 2 punkten och för vilken moderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen anses tillkomma henne.

Om tjänstemannen beviljats oavlönad tjänstledighet för den tid moderskaps-, faderskaps och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen anses tillkomma tjänstemannen, och om bostaden används av tjänstemannen eller av tjänstemannen åtföljande familjemedlemmar, uppbärs det hyresvederlag som avses i 12 § av den oavkortade fasta lön och det ortstillägg som normalt betalas tjänstemannen i fråga.

Om tjänstemannen är permitterad betalas utbildningsersättning för barn och bostadsersättning på samma sätt som under tjänsteutövning.

Andra särskilda stadganden
41 §

Om en tjänsteman dör betalas de ersättningar som nämns i detta beslut till utgången av månaden i fråga om inte något annat följer av särskilda skäl.

Om en tjänsteman eller en medlem av hans familj dör utomlands, ersätts de nödvändiga kostnader som föranleds av transporten av den döde till Finland och av den utrustning som transporten förutsätter, om ersättning inte kan fås på grundval av försäkring.

42 §

De ersättningsbelopp som fastställts i detta beslut och de tabeller som utgör bilagor till beslutet justeras vid behov så att de motsvarar de ändrade förhållandena.

Utrikesministeriet bestämmer i vilket lands valuta och enligt vilken valutakurs ersättningarna i varje enskilt fall skall betalas.

Närmare bestämmelser
43 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut meddelas av utrikesministeriet.

Ikraftträdande
44 §

Detta beslut träder, med undantag av 11 § 1 mom. och 36 §, i kraft den 1 augusti 1993, och det tillämpas på ersättningar som skall betalas för tiden efter den 1 augusti 1993.

Beslutets 10 § 4 mom. tillämpas på ersättningar som betalas till en tjänsteman som övergått till utrikesrepresentationen före den 1 augusti 1993, dock först från och med den 1 januari 1994 så att den tid om ett år som avses i 10 § 4 mom. räknas från och med den 1 januari 1994 eller ett senare datum då tjänstemannens make har flyttat varaktigt till stationeringsorten i samband med tjänstemannens förflyttning från Finland till utrikesrepresentationen eller därefter. Tillfällig frånvaro från stationeringsorten för maken till en tjänsteman som Övergått till utrikesrepresentationen före den 1 augusti 1993 innebär under kalenderåret 1993 inte att betalningen av tillägget för maken beträffande ortstillägg och ersättning för ogynnsamma förhållanden upphör, om frånvaron beror på tjänstemannens semester, tjänsteresa eller sjukledighet, tjänstemannens makes eller barns insjuknande, inledande eller avslutande av skolgång eller med dessa jämförbara orsaker. Om makens frånvaro från stationeringsorten beror på andra än ovan nämnda orsaker, upphör betalningen av tillägget för make beträffande ortstillägg och ersättning för ogynnsamma förhållanden då en dylik frånvaro överskrider 60 dygn under ett kalenderår.

Beslutets 11 § 1 mom. träder i kraft den 1 januari 1994. Ortstillägg och ersättning för ogynnsamma förhållanden betalas för de tre månader som följer efter att 11 § 1 mom. trätt i kraft som följer: för januari den 4 januari, för februari den 8 februari och för mars den 11 mars. Innan 11 § 1 mom. träder i kraft betalas de månatligen utbetalda ersättningarna kalendermånadsvis på förhand den första vardagen varje månad, dock så, att om månadens första vardag infaller på en helgfri lördag betalas ersättningarna den andra vardagen i månaden.

Beslutets 36 § träder i kraft den 1 januari 1994, och den tillämpas på ersättningar som skall betalas för tiden efter den 1 januari 1994.

Helsingfors den 12 juli 1993

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Avdelningschef
Jorma Inki

Bilaga 1

Dyrortsklasserna för utrikesrepresentationens stationeringsorter och koefficienterna enligt dyrortsklass

Dyrortsklass Stationeringsort Koefficient
34 4.884-5.126
33 4.650-4.883
32 Tokyo 4.429-4.649
31 4.218-4.428
30 4.016-4.217
29 Bern 3.825-4.015
Geneve
Göteborg
Oslo
Reykjavik
Stockholm
28 Köpenhamn 3.643-3.824
27 Söul 3.470-3.642
Wien
26 Abidjan 3.305-3.469
Bagdad
Berlin
Bonn
Bryssel
Frankfurt am Main
Hamburg
Kiev
Moskva
Mÿnchen
Paris
S:t Petersburg
Riga
Rom
Strasbourg
Teheran
Tel Aviv
Tripoli
Vilnius
25 Barcelona 3.148-3.304
Buenos Aires
Damaskus
Dublin
Haag
London
Los Angeles
Madrid
New York
Riaydh
Singapore Washington
24 Abu Dhabi 2.998-3.147
Beograd
Dar es Salaam
Hongkong
Kuwait
Las Palmas
Lissabon
Malaga
Ottawa
Peking
Rabat
Tallinn
Toronto
Vancouver
23 Addis Abeba 2.855-2.997
Alger
Aten
Budapest
Bukarest
Canberra
Managua
Prag
Sofia
Sydney
Warszawa
22 Hanoi 2.719-2.854
Jakarta
Lusaka
21 Ankara 2.590-2.718
Brasilia
Caracas
Kuala Lumpur
Lagos
Manila
Maputo
Mexico
Pretoria
Windhoek
20 Bangkok 2.467-2.589
Bangkok
Harare
Islamabad
Kairo
Katmandu
Nairobi
Santiago de Chile
19 Colombo 2.349-2.466
New Delhi

Bilaga 2

Ortstilläggens grundvärden enligt tjänstebenämning för tjänstemän inom utrikesrepresentationen

Ortstilläggets grundvärde mk/år Tjänstebenämning
50 000 utrikesråd, till beskickningschef förordnat biståndsråd (S29, S28, A29, A28)
45 000 utrikesråd, till beskickningschef förordnat biståndsråd (A27, A26)
43 000 till beskickningschef förordnat biståndsråd (A 25)
40 000 ambassadråd, pressråd, biståndsråd
35 000 utrikessekreterare, administrativ utrikessekreterare, pressekreterare, biståndssekretera-re, translator
30 000 attaché, administrativ attaché, pressattach6, biståndsattache
25 000 avdelningssekreterare
23 000 byråsekreterare, expeditionsvakt
22 000 byråfunktionär (minst A5), vaktmästare (minst A4)

Ortstilläggens grundvärden enligt lönegrupp för tillfälliga, för viss tid anställda tjänstemän inom utrikesrepresentationen

Ortstilläggets grundvärde mk/år Lönegrupp
34 000 tillfällig specialsakkunnig, tillfällig presstjänsteman (lönegrupp I)
27 000 tillfällig specialsakkunnig, tillfällig presstjänsteman (lönegrupp II)
22 000 tillfällig specialsakkunnig, tillfällig presstjänsteman (lönegrupp III)

Bilaga 3

Dyrortskoefficienter enligt dyrortsklass som från och med 1.5.1993 tillämpas vid fastställandet av ortstillägget inom utrikesrepresentationen

Dyrortsklass Tillämpad dyrortskoeflicient
34 4.884
33 4.650
32 4.429
31 4.218
30 4.016
29 3.825
28 3.643
27 3.470
26 3.305
25 3.148
24 2.998
23 2.855
22 2.719
21 2.590
20 2.467
19 2.349

Bilaga 4

Stationeringsorternas indelning i klasser av ogynnsamma förhållanden

Klass l Klass 2 Klass 3 Klass 4
Abu Dhabi Abidjan Addis Abeba Hanoi
Caracas Ankara Alger Kuwait
Islamabad Bangkok Bagdad Maputo
Kairo Beograd Colombo Tripoli
Kuala Lumpur Bukarest Dar es Salaam
Manila Damaskus Lagos
Rabat Jakarta Lusaka
Söul Katmandu Riyadh
Tel Aviv Kiev Teheran
Warszawa Managua Vilnius
Mexico
Moskva
New Delhi
Peking
S:t Petersburg
Riga
Tallinn

Bilaga 5

Underhållsresor och det beräknade resmålet för dem 1.1. - 31.12.1994

1 resa/år 2 resor/år
Stationeringsort Resmål Stationeringsort Resmål

Inkvarteringsersättning för underhållsresor

För inkvarteringskostnader betalas ersättning enligt de beräknade resmålen högst enlig följande:

Resmålsklass I Resmålsklas II
Till tjänsteman mk/resa mk/resa
Till åtföljande make mk/resa mk/resa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.