916/1993

Given i Helsingfors den 5 november 1993

Lag om ändring av lagen om arbetet i bagerier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 juni 1961 om arbetet i bagerier (302/61) 3 och 4 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § delvis ändrad genom lagar av den 29 december 1988 och den 16 juli 1990 (1353/88 och 641/90) samt 4 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 3 maj 1968 och den 18 mars 1983 (247/68 och 264/83), samt

ändras 1, 2, 5 och 8-11 §§,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 18 mars 1983 och den 16 juli 1990, 2 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 3 maj 1968, den 18 mars 1983 och den 29 december 1988 samt 5 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 3 maj 1968 och den 18 mars 1983, som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på bageriarbete som utförs med stöd av ett arbetsavtal enligt 1 § 1 mom. lagen om arbetsavtal (320/70) och genom vilket varor tillverkas för försäljning, på förpackning av bageriprodukter i bagerier och sändning av dem därifrån, på tillverkning av bröd i en fabrik eller industriell inrättning samt på tillverkning av bageriprodukter i andra rörelser, företag eller inrättningar.

2 §

Mellan klockan 22 och klockan 5 samt under söndagar och kyrkliga högtidsdagar får bageriarbete utföras med arbetstagarens medgivande.

5 §

För arbete som utförs mellan klockan 22 och klockan 6 skall till arbetstagaren betalas lön som höjts med minst 100 procent.

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar vilkas verksamhet omfattar hela landet har rätt att angående den höjda lön som avses i 1 mom. avtala på annat sätt.

8 §

På varje arbetsplats där arbete som omfattas av denna lag utförs skall arbetsgivaren hålla denna lag framlagd för arbetstagarna på ett lämpligt ställe.

9 §

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att denna lag följs.

10 §

En arbetsgivare som bryter mot 2 § eller av andra orsaker än insolvens försummar att betala ersättning för nattarbete skall för bageriarbetstidsförseelse dömas till böter.

Om förseelsen har skett trots arbetarskyddsmyndighetens anmärkning eller annars under försvårande omständigheter skall arbetsgivaren för bageriarbetstidsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som på något annat sätt bryter mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den skall för brott mot stadganden eller bestämmelser enligt lagen om arbetet i bagerier dömas till böter.

Om arbetsgivarens ställföreträdare befinns skyldig till en sådan förseelse som nämns i denna paragraf och förseelsen inte samtidigt kan tillräknas arbetsgivaren, skall endast ställföreträdaren dömas.

11 §

Åtal för förseelser som nämns i denna lag skall väckas av allmänna åklagaren, i det fall som avses i 5 § 1 mom. dock endast om målsäganden anmält förseelsen till åtal.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 108/93
ApUB 5/93

Helsingfors den 5 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.