899/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 oktober 1993

Handels- och industriministeriets beslut om uppgörande av koncernbokslut

Handels- och industriministeriet har med stöd av 22 c § 1 och 5 mom. som genom lagen av den 23 december 1992 (1572/92) fogats till bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73) beslutat:

1 kap.

Allmänt

1 §

Bokföringsskyldig, som enligt stadgandena i bokföringslagen är skyldig att uppgöra koncernbokslut, skall utöver stadgandena i 22 c § bokföringslagen iaktta bestämmelserna i detta beslut.

2 §

Koncernbokslutet skall enligt god bokföringssed ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning. De tilläggsuppgifter som krävs för detta skall lämnas i bilagorna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

3 §

Vid uppgörande av koncernbokslut skall fortlöpande tillämpas samma redovisningsprinciper. Dessa får ändras endast om särskilda skäl föreligger.

2 kap.

Konsolidering av moderföretagets och dotterföretagens bokslut

4 §

Moderföretagets och dotterföretagens bokslutsuppgifter skall sammanställas till ett koncernbokslut med i 19 a och 19 b §§ bokföringsförordningen nämnda undantag för att man skall få riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning.

5 §

Om ett dotterföretags räkenskapsperiod avvikande från stadgandet i 22 c § 3 mom. bokföringslagen avviker från moderföretagets räkenskapsperiod så, att den utgår mera än tre månader före utgången av moderföretagets räkenskapsperiod, skall dotterföretaget tas med i koncernbokslutet på grundval av ett mellanbokslut som uppgörs den dag moderföretagets räkenskapsperiod utgår. Om dotterföretagets räkenskapsperiod utgår högst tre månader före den dag moderföretagets räkenskapsperiod utgår, får dotterföretaget tas med på grundval av det bokslut som uppgjorts för dess senaste räkenskapsperiod.

6 §

Vid uppgörande av koncernbokslut skall i mån av möjlighet iakttas samma värderings- och periodiseringsprinciper som i moderbolagets bokslut.

7 §

Utöver vad som stadgas i 22 c § 1 mom. bokföringslagen om eliminering av koncernens interna bokslutsposter vid uppgörande av koncernbokslut, skall koncernresultaträkningen uppvisa koncernens resultat för räkenskapsperioden efter eliminering av ökningar och minskningar under räkenskapsperioden av koncernens internvinst som aktiverats i koncernföretagens balansräkningar. Koncernbalansräkningen skall uppvisa koncernens eget kapital efter att koncernens intervinst som aktiverats i koncernföretagens balansräkningar har eliminerats.

Man får avstå från att eliminera koncernens interna intäkter och kostnader samt intern vinstutdelning, koncernföretagens inbördes fordringar och skulder ävensom koncernens intervinster och förändringar i dem, om elimineringen inte är nödvändig för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning.

8 §

Koncernens interna innehav av aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar i ett dotterföretag avdras genom eliminering av såväl anskaffningsutgiften för aktierna eller andelarna som ett belopp från dotterföretagets eget kapital som motsvarar koncernens ägoandel av dotterföretagets eget kapital vid tidpunkten när aktierna eller andelarna förvärvades.

Om aktierna eller andelarna i dotterföretaget förvärvats till koncernen innan företaget blev dotterföretag, får elimineringen enligt 1 mom. för dessa aktiers eller andelars del göras på grundval av det egna kapitalet vid tidpunkten då företaget blev dotterföretag.

Elimineringen enligt 1 och 2 mom. får göras även på grundval av det eget kapital som dotterföretagets balansräkning uppvisar då det första gången tas med i koncernbokslutet, om det inte har en väsentlig inverkan på de riktiga och tillräckliga uppgifter som skall ges om resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning.

9 §

Den differens (koncernaktiva eller koncernpassiva) som uppkommer vid elimineringen av anskaffningsutgiften för aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar i ett dotterföretag enligt 8 § fördelas i mån av möjlighet på de tillgångs- eller skuldposter hos dotterföretaget till vilka den kan hänföras.

Den del av koncernaktiva som inte fördelas, koncerngoodwill, skall avskrivas inom fem år eller, om dess verkningstid är längre, under sin verkningstid, dock inom 20 år.

Minskningen av den del av koncernpassiva som inte fördelas, koncernreserven, upptas i koncernresultaträkningen i takt med att motsvarande utgift eller förlust kostnadsförts vid beräkningen av dotterföretagets resultat eller då koncernreserven kan redovisas som intäkt.

10 §

Koncernens interna innehav av aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar i ett dotterföretag får avvikande från bestämmelserna i 8 § avdras genom eliminering av ett belopp som motsvarar koncernens ägoandel enbart av dotterföretagets aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital, om

1) dotterföretaget har kommit till koncernen som ett resultat av ett samgående så, att de aktieägare eller medlemmar som härvid avstått från sitt innehav av aktier eller andelar i företaget tillsammans med moderföretagets gamla aktieägare eller medlemmar har börjat utöva bestämmanderätt i moderföretaget;

2) koncernföretagens ägoandel är minst 90 % av det sammanlagda nominella värdet av alla aktier eller andelar i dotterföretaget med undantag för dotterföretagets innehav av egna aktier eller andelar; samt

3) aktierna eller andelarna i dotterföretaget har förvärvats så, att ett koncernföretag som motprestation har överlåtit egna nya aktier eller andelar och pengar har använts som betalningsmedel högst motsvarande 10 % av det nominella värdet av de aktier eller andelar som överlåtits som motprestation.

Den procentuella andelen som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten beräknas utgående från bokföringsvärdet på företagets aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital, om dess aktier eller andelar inte har något nominellt värde.

Den differens som uppkommer vid elimineringen enligt 1 mom. av anskaffningsutgiften för aktierna eller andelarna i dotterföretaget redovisas som en minskning eller ökning av koncernens eget kapital.

11 §

Koncernens interna innehav av aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar i moderföretaget avdras genom eliminering av anskaffningsutgiften för dem från koncernens eget kapital.

12 §

Om resultatet enligt koncernbokslutet till följd av konsolideringsåtgärder föreskrivna i detta beslut är väsentligt större eller mindre än summan av moderföretagets och dotterföretagens resultat enligt de bokslut som sammanslagits till koncernbokslutet, skall räkenskapsperiodens och tidigare räkenskapsperioders direkta skatter korrigeras och kompletteras till den del en framtida skattebetalning eller -återbäring kan anses uppenbar, innan de på grundval av koncernens resultat upptas i koncernbokslutet.

3 kap.

Konsolidering av ett intresseföretags bokslutsuppgifter

13 §

Av ett i 22 c § 5 mom. bokföringslagen avsett intresseföretags bokslutsuppgifter medtas i koncernbokslutet ett belopp som motsvarar koncernföretagens ägoandel av intresseföretagets vinst eller förlust samt av förändringen i eget kapital under räkenskapsperioden.

Ett intresseföretags bokslutsuppgifter kan lämnas utanför koncernbokslutet om det inte är nödvändigt att ta med dem för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning.

14 §

När ett intresseföretag första gången tas med i koncernbokslutet, upptas i koncernbalansräkningen anskaffningsutgiften för aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna i intresseföretaget samt uppges separat i koncernbalansräkningen eller i bilaga skillnaden som erhålls när den andel av eget kapital enligt intresseföretagets senaste bokslut som motsvarar innehavet, avdras från anskaffningsutgiften för aktierna eller andelarna i intresseföretaget.

Den skillnad som avses i 1 mom. får uträknas även på grundval av det egna kapitalet vid tidpunkten när aktierna eller andelarna i intresseföretaget förvärvades, eller om de förvärvats till koncernen innan företaget blev intresseföretag, på grundval av det egna kapitalet vid tidpunkten när företaget blev intresseföretag.

När intresseföretaget efter den första gången tas med i koncernbokslutet, ökas eller minskas anskaffningsutgiften för aktierna eller andelarna i intresseföretaget med en mot innehavet svarande andel av förändringen i eget kapital, enligt intresseföretagets senast uppgjorda bokslut, efter det företaget första gången tagits med. Från anskaffningsutgiften avdras dessutom dividender och andra motsvarande vinstandelar som koncernföretagen under räkenskapsperioden erhållit från intresseföretaget. Ett belopp som motsvarar koncernföretagens ägoandel av intresseföretagets vinst eller förlust för räkenskapsperioden upptas i koncernresultaträkningen som intäkt eller kostnad.

15 §

Den enligt bestämmelserna i 14 § 1 eller 2 mom. beräknade delen av anskaffningsutgiften för aktierna eller andelarna i intresseföretaget som överskrider andelen eget kapital och som inte kan anses bero på intresseföretagets tillgångs- eller skuldposter, skall avskrivas inom fem år, eller om dess verkningstid är längre, under sin verkningstid, dock inom 20 år.

16 §

Vid konsolideringen av ett intresseföretags bokslutsuppgifter beaktas på det sätt som avses i 7 § 1 mom. ett belopp som motsvarar koncernens ägoandel av intervinster som uppkommer vid överlåtelse av nyttigheter mellan intresseföretaget och koncernföretagen och av förändringar i intervinsterna under räkenskapsperioden, om nödvändiga uppgifter finns att tillgå. Förändringen i intervinsterna får med stöd av 7 § 2 mom. lämnas obeaktade.

17 §

Om ett intresseföretag uppgör och i sitt bokslut inkluderar ett koncernbokslut, tillämpas bestämmelserna i 13-16 §§ på uppgifterna i intresseföretagets koncernbokslut.

18 §

Om ett koncernföretag tillsammans med en annan ägare till lika delar äger ett intresseföretag så, att också rösträtten i detta företag fördelar sig jämnt mellan ägarna (samföretag), får detta företags resultat- och balansräkningsposter samt bilageuppgifter tas med i koncernbokslutet enligt ägoandelen.

Vid konsolideringen av samföretagets bokslutsuppgifter iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna i 4-9 §§ och 11-12 §§.

4 kap.

Koncernbokslutsuppgifter

19 §

Koncernresultaträkningen uppgörs i tillämpliga delar och med de tillägg som nämns i 20 § enligt resultaträkningsschemat i 1, 2 eller 3 § bokföringsförordningen (1575/92). Koncernbalansräkningen uppgörs i tillämpliga delar och med de tillägg som nämns i 21 § enligt balansräkningsschemat i 7 § bokföringsförordningen.

Koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall uppgöras mera i detalj än scheman nämnda i 1 mom. utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på koncernens resultatbildning under räkenskapsperioden eller koncernbalansräkningens poster skall kunna klargöras.

Om arten av koncernens verksamhet det kräver, skall i koncernresultaträkningen och i koncernbalansräkningen, med avvikelse från scheman nämnda i 1 mom., beträffande de i huvudgrupperna ingående posterna användas benämningar som motsvarar verksamhetens art.

20 §

Avskrivningen på koncerngoodwill och minskningen av koncernreserven upptas i en koncernresultaträkning, som uppgörs enligt schemat i 1 § bokföringsförordningen, under rubriken avskrivningar på anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid. Avskrivningen på koncerngoodwill och minskningen av konserngoodwill skall uppges separat i koncernresultaträkningen eller i bilaga till den, om avskrivningen på goodwill och minskningen av koncernreserven har slagits ihop i koncernresultaträkningen.

Den andel av ett intresseföretags vinst eller förlust för räkenskapsperioden som avses i 14 § 3 mom. upptas i koncernresultaträkningen som en egen post i gruppen finansiella intäkter och kostnader. Om postens särart kräver det, skall den dock upptas antingen bland intäkterna och kostnaderna som upptas före rörelsevinsten eller bland extaordinära intäkter och kostnader.

Om förändringar i avskrivningsdifferensen och de frivilliga reserveringarna har upptagits i resultaträkningen på det sätt som avses i 22 c § 4 mom. bokföringslagen, uppdelas de direkta skatterna i resultaträkningen eller i bilaga till den i å ena sidan skatter som betalats eller skall betalas samt å andra sidan förändringen i den latenta skatteskulden.

De andelar av konsoliderade dotterföretags resultat som svarar mot utomståendes innehav (minoritetens andelar) upptas i koncernresultaträkningen som sista post före koncernens resultat för räkenskapsperioden.

21 §

Den icke avskrivna delen av koncerngoodwill upptas i koncernbalansräkningen som en egen post i gruppen immateriella tillgångar bland anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar. Koncernreserven upptas i koncernbalansräkningen som en egen post i gruppen reserveringar. Icke avskrivet konserngoodwill samt koncernreserv som inte intäktsförts kan upptas i en enda post i koncernbalansräkningen.

Anskaffningsutgiften för aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar i ett intresseföretag som avses i 14 § 1 mom. samt ökningen eller minskningen av anskaffningsutgiften för aktierna eller andelarna som uträknats i enlighet med 14 § 3 mom. upptas i koncernbalansräkningen som en egen sammanräknad post i gruppen anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar.

En latent skattefordran som avses i 12 § upptas i koncernbalansräkningen som en egen post i gruppen fordringar bland omsättnings- och finansieringstillgångar samt en latent skatteskuld som egen post i gruppen främmande kapital.

De andelar av konsoliderade dotterföretags eget kapital som svarar mot utomståendes innehav (minoritetens andelar) upptas i koncernbalansräkningen som en egen rubrik efter eget kapital och före reserveringar.

Om en ackumulerad avskrivningsdifferens och frivilliga reserveringar upptagits i koncernbalansräkningen enligt 22 c § 4 mom. bokföringslagen, upptas den latenta skatteskulden som en egen post i gruppen främmande kapital. Den kan upptas i samma post som en ovan i 3 mom. avsedd skatteskuld.

22 §

I koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen eller i bilagor till dem skall utöver de uppgifter som avses i 22 c § 1 mom. och nämns i 22 d § bokföringslagen ges:

1) en redogörelse för förändringar i principerna och metoderna för uppgörandet av koncernbokslutet samt för inverkan av förändringarna på resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning;

2) en redogörelse för sådana förändringar i koncernens struktur, som i betydande grad påverkar koncernbokslutets jämförbarhet med föregående koncernbokslut;

3) en redogörelse för de koncern- och intresseföretag som inte tagits med i koncernbokslutet samt orsakerna till att de inte tagits med och inverkan på resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning;

4) om ett dotterföretag tagits med i koncernbokslutet på grundval av ett bokslut som uppgjorts för en räkenskapsperiod som utgått innan moderföretagets räkenskapsperiod utgått, en redogörelse för sådana väsentliga händelser som gäller dotterföretaget och inverkar på resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning och som har inträffat under tiden mellan det dotterföretagets och moderföretagets räkenskapsperioder utgått;

5) om det vid uppgörandet av koncernbokslutet inte har varit möjligt att iaktta samma värderings- och periodiseringsprinciper som i moderföretagets bokslut, en motiverad redogörelse för detta;

6) om ett intresseföretag som inkluderats i koncernbokslutet vid uppgörandet av sitt bokslut har iakttagit principer som väsentligt avviker från koncernens värderings- och periodiseringsprinciper, en redogörelse för detta;

7) en redogörelse för grunden för den kurs enligt vilken ett utländskt dotterföretags bokslutsposter omräknats till finsk valuta, om inte den kurs som Finlands Bank noterar på bokslutsdagen har tillämpats;

8) en specifikation enligt koncernbalansposterna av avskrivningar på anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid som dragits av från räkenskapsperiodens intäkter samt en redogörelse över grunderna för avskrivningarna enligt plan och förändringarna i dem;

9) en specifikation av poster som ingår i koncernresultaträkningens extraordinära intäkter och kostnader, om dessa i betydande grad har påverkat resultatet för räkenskapsperioden;

10) en specifikation av sådana ändringar i de obligatoriska reserveringarna som ingår i koncernresultaträkningens intäkter och kostnader samt av andra poster som inte ansluter sig till räkenskapsperioden, om dessa i betydande grad har påverkat resultatet för räkenskapsperioden;

11) en specifikation av koncerngoodwill och koncernreserv, som avdragits från varandra vid uppgörandet av koncernbokslutet;

12) en specifikation enligt koncernbalansposterna av fordringar som ingår i koncernbalansräkningens omsättnings- och finansieringstillgångar och som förfaller till betalning efter ett år eller en längre tid;

13) en specifikation enligt koncernbalansposterna av ökningar och minskningar av koncernens frivilliga reserveringar samt eget kapital;

14) en specifikation av koncernbalansposten ''Obligatoriska reserveringar'', om detta är nödvändigt för förtydligande av posten;

15) en specifikation enligt koncernbalansposterna av de skulder som hör till koncernbalansräkningens långfristiga främmande kapital och som förfaller till betalning efter fem år eller en längre tid, samt

16) om det i koncernbalansräkningen ingår sådana skulder för vilka ett koncernföretag som medtagits i koncernbokslutet till säkerhet ställt panter, inteckningar eller andra med dem jämförbara säkerheter, en specifikation enligt typ av säkerhet av beloppet på dessa skulder.

5 kap.

Ikraftträdande och tillämpning

23 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1993. Beslutet tillämpas senast på ett koncernbokslut som uppgörs för den räkenskapsperiod, som först utgår efter den 30 juni 1994.

24 §

Om moderbolaget, innan koncernbokslutsstadgandena som fogats till bokföringslagen trädde i kraft den 1 januari 1993, med stöd av någon annan lag uppgjort ett koncernbokslut, får det göra elimineringen som avses i 8 § av anskaffningsutgiften för ett dotterföretags aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar som förvärvats före nämnda ikraftträdande enligt det förfarande som tidigare tillämpats, under förutsättning att detta inte jämfört med ett förfarande enligt 8 § har en väsentlig inverkan på de riktiga och tillräckliga uppgifter som skall ges om resultatet för koncernens verksamhet och ekonomiska ställning.

Då bestämmelserna i 9 § tillämpas på avskrivningen på goodwill som uppkommit före ingången av den räkenskapsperiod för vilken koncernbokslutet första gången uppgörs enligt detta beslut, får man anse att avskrivningstiden för ett icke avskrivet koncerngoodwillvärde i dotterföretaget börjar vid ingången av denna räkenskapsperiod. På samma sätt får man förfara också vid avskrivningen som avses i 14 § på anskaffningsutgiften för aktierna och andelarna i ett intresseföretag samt vid konsolideringen av ett i 18 § avsett samföretags bokslutsuppgifter. En ändring av avskrivningstiderna för koncerngoodwillvärde förutsätter dock att det med beaktande dess verkningstid är motiverat.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Minister
Ole Norrback

Konsultativ tjänsteman
Ilkka Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.