888/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62) 19 och 20 §§, av dessa lagrum 20 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 7 november 1969 (669/69), samt

fogas till förordningen nya 20 a och 20 b §§.

19 §

I pensionsnämnden finns ett behövligt antal föredragande som skall ha avlagt juris kandidat examen. En av föredragandena tjänstgör som pensionsnämndens kanslichef. Pensionsnämndens förvaltningsdivision antar och entledigar kanslichefen och de övriga föredragandena samt beslutar om deras anställningsvillkor.

Pensionsnämnden fungerar divisionsvis, om inte ett ärende enligt vad som stadgas nedan skall behandlas vid plenum.

20 §

Ärenden som gäller ändringssökande pensionsnämnden avgörs av i en sexmannadivision, vars ordförande är nämndens ordförande eller viceordförande. I sammansättningen av divisionerna alternerar medlemmarna på det sätt som pensionsnämndens förvaltningsdivision bestämmer.

Den divisionen som behandlar ärenden som gäller ändringssökande är beslutför då vid divisionens sammanträde förutom ordföranden arbetsmarknadsmedlemmar är närvande enligt följande:

1) vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tillämpningen av lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande eller lagen om sjömanspensioner eller tillämpningen av stadganden som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem skall de medlemmar som företräder arbetsgivarorganisationerna samt arbetstagar- och funktionärsorganisationerna vara närvarande;

2) vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tillämpningen av lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, lagen om avträdelsepension eller lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller tillämpningen av stadganden som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem skall den medlem som företräder lantbruksföretagarorganisationerna vara närvarande;

3) vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av tillämpningen av lagen om pension för företagare eller tillämpningen av stadganden som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem skall den medlem som företräder företagarorganisationerna vara närvarande;

4) vid behandlingen av ett ärende vars avgörande i väsentlig grad är beroende av medicinska frågor skall även en läkarmedlem vara närvarande.

Divisionen är även beslutför när ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande vid divisionens sammanträde, om de medlemmar som enligt 2 mom. krävs för behandlingen av ärendet före sammanträdets början skriftligen förenat sig om föredragandens framställning och även de närvarande medlemmarna intagit samma ståndpunkt.

Om ett ärende som skall avgöras av pensionsnämnden är av principiell betydelse eller om divisionens avgörande skulle avvika från tidigare praxis, kan divisionen eller nämndens ordförande besluta att ärendet skall behandlas vid nämndens plenum. Vid plenum behandlas även ärenden som gäller nämndens arbetsordning samt de förvaltningsärenden som plenum på förvaltningsdivisionens enhälliga framställning beslutar ta till behandling. Plenum är beslutfört då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. För de övriga medlemmarna gäller därutöver vad som stadgas i 2 mom.

I pensionsnämnden och dess division avgörs ärendena på föredragning och genom enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, gäller som beslut den åsikt som omfattas av ordföranden. Pensionsnämndens beslut undertecknas av föredraganden.

Om jäv för pensionsnämndens medlemmar och föredragande gäller vad som i rättegångsbalken stadgas om domarjäv.

20 a §

Pensionsnämndens administrativa ärenden handläggs i förvallningsdivisionen. Nämndens ordförande sammankallar förvaltningsdivisionen och fungerar som divisionens ordförande. Övriga medlemmar i divisionen är nämndens viceordförande och tre arbetsmarknadsmedlemmar, vilka utses så att de medlemmar i nämnden som företräder arbetsgivarorganisationerna bland sig utser en medlem jämte suppleant, samt likaså de medlemmar som företräder arbetslagar- och funktionärsorganisationerna en medlem jämte suppleant och de medlemmar som företräder lantbruksföretagarorganisationerna en medlem jämte suppleant.

Förvaltningsdivisionen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande vid sammanträdet.

20 b §

Om pensionsnämndens verksamhet samt om förvaltningsdivisionens, ordförandens, viceordförandens, kanslichefens, föredragandenas och byråpcrsonalens uppgifter bestäms närmare i pensionsnämndens arbetsordning, som på framställan av nämnden fastställs av social- och hälsovårdsministeriet efter att ministeriet hört pensionsskyddscentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.