874/1993

Given i Helsingfors den 15 oktober 1993

Fartygsregisterförordning

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 45 § fartygsregisterlagen den 11 juni 1993 (512/93):

1 §

Ett fartyg som skall införas i fartygsregistret eller fartygsbyggnadsregistret tilldelas ett registernummer, av vilket skall framgå huruvida fartyget har införts i det fartygsregister som förs av sjöfartsstyrelsen eller det som förs av länsstyrelsen i landsskapet Åland.

Vad som i denna förordning stadgas om fartygsregistret gäller på motsvarande sätt fartygsbyggnadsregistret.

2 §

Över fartygsregisterärenden för registermyndigheten ett särskilt diarium, där anteckning även görs om när och hur den som saken gäller har tillställts ett sådant beslut av registermyndigheten som avses i 37 § fartygsregisterlagen (512/93).

Fartygsregistret, fartygsbyggnadsregistret och diariet får föras med automatisk databehandling.

3 §

Av handlingarna i ett fartygsregisterärende bildas en akt till vilken fogas de handlingar som legat till grund för avgörandet och, vid behov, motiveringen till beslutet. I akten tas in uppgift om vederbörandes utsaga och om annan utredning som framlagts i ärendet. Uppskjuts behandlingen av ärendet eller fattas ett sådant beslut som inte antecknas i fartygsregistret, skall även uppgift om detta tas in i akten.

Akterna arkiveras i den ordning som följer av fartygens registernummer.

4 §

Konkursdomstolen skall utan dröjsmål underrätta registermyndigheten om att ett fartygs ägares eller delägares egendom har överlämnats till konkurs, och anteckning om detta skall göras i fartygsregistret. Därvid skall registermyndigheten utan dröjsmål till konkursdomstolen sända ett sådant utdrag ur fartygsregistret som upptar fartygets ägare och de inteckningar som fastställts i fartyget.

5 §

Finska beskickningar skall till registermyndigheten sända kopia av de interimsnationalitetsbevis som de utfärdat för fartyg.

6 §

Ansökningsblanketter som används i fartygsregistrerings- och inskrivningsärenden tillhandahålls allmänheten på sjöfartsstyrelsen, dess distrikts- och lokalkontor samt vid länsstyrelsen i landskapet Åland.

7 §

Trafikministeriet kan meddela detaljerade föreskrifter om registerföringen.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 juli 1927 angående bringande i verkställighet av lagen om fartygsregister (212/27) jämte ändringar.

Helsingfors den 15 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.