863/1993

Utfärdat i Helsingfors den 17 september 1993

Skattestyrelsens beslut om begränsning av anmälningsskyldigheten

Skattestyrelsen har med stöd av 33 § 5 mom. och 35 § 5 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lag av den 30 april 1982 (313/82), bestämt:

1 §

I skattedeklaration anmäls inte följande inkomster som erhållits från Finland:

1) pension eller livränta, förutom när det är fråga om skattepliktig sytning i enlighet med 37 § inkomstskattelagen, ej heller prestation som betalats till fysisk person såsom återbäring, genom återköp eller såsom ändringsvärde av pensionsförsäkringens försäkringspremier,

2) dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning som erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen, ej heller andra i nämnda lag, i folkpensionslagen eller patientskadelagen avsedda ersättningar för minskade inkomster eller försämrad utkomst,

3) ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalas med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

4) i 34 § inkomstskattelagen avsedd försäkringsutbetalning till fysisk person på grundval av livförsäkring, återbäring av försäkringspremier och belopp som erhållits genom återköp eller för ändringsvärde,

5) dagpenning som utbetalats med stöd av annan försäkring än den som avses i 2, 3 och 4 punkten eller för annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, ej heller vårddagersättning som utbetalats med stöd av sjukhusförsäkring,

6) dagpenning och ersättning för förlorad inkomst som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

7) ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalats med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73),

8) förmån som utbetalats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), ej heller utbildnings- och specialstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

9) understöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/90) utbetalats till en arbetslös person som ämnar bli företagare eller till en arbetslös person med handikapp eller sysselsättningsstöd som utbetalats till fysisk person som anställt en arbetslös arbetssökande för annat ändamål än näringsverksamhet eller gårdsbruk, ej heller motsvarande understöd som utbetalats med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60),

10) arbetspraktikstöd eller stöd för sysselsättning på eget initiativ som utbetalats med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93)

11) stöd till ungdomar för sommararbete som beviljats med stöd av statsrådets beslut (321/93),

12) i 10 § lagen om studiestöd (684/90) avsedd ersättning för förlorad inkomst som utbetalats som vuxenstudiepenning, ej heller studiepenning och vuxenstudiepenning som utbetalats med stöd av lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92),

13) stöd för vård av barn i hemmet,

14) periodisk ersättning som utbetalats med stöd av statstjänstemannalagen (755/86),

15) särskild ersättning som utbetalats med stöd av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen (657/89),

16) reservistlön,

17) sjöarbetsinkomst som avses i 74 § inkomstskattelagen (1535/92),

18) sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar) som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat i Postbanken på arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto,

19) fondandel och överskott som personalfonder utbetalat till sina medlemmar,

20) dagpenning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91),

21) rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd och ersättning för förlorad inkomst som för rehabiliteringstiden betalats med stöd av lagarna om rehabilitering som ersätts enligt olycksfalls- och trafikförsäkringslagen (625/91 och 626/91),

22) förmåner som utbetalats av i lagen om försäkringskassor (1164/92) avsedda kassor,

23) skattepliktigt understöd som utbetalats av ifrågavarande arbetsmarknadsorganisation på grund av en arbetsstrid, inte heller annat därmed jämförbart understöd,

24) ränta som erlagts eller förmedlats av en penninginrättning och som hör till tillämpningsområdet av lagen om förskottsuppbörd, ränta som betalats av den som emitterat ett masskuldebrevslån och som hör till tillämpningsområdet av lagen om förskottsuppbörd och avkastning som betraktas som ränta på lån, ej heller vinstandel som en investeringsfond betalat, om prestationstagaren är en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo och ränta eller vinstandel inte ansluter sig till ränta eller vinstandel som räknas som inkomst av näringsverksamhet eller gårdsbruk,

25) avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92),

26) lönegaranti som lönegarantimyndigheten med stöd av lagen om lönegaranti (649/73) utbetalat direkt till arbetstagare, ej heller

27) ersättning som utbetalats till fysisk person eller ett inhemskt dödsbo på grund av patent, upphovsrätt eller någon annan därmed jämförbar rättighet, om ersättningen inte ansluter sig till affärs- eller yrkesverksamhetens inkomst.

2 §

En skattskyldig som inte haft skattepliktiga tillgångar eller andra än i 1 § nämnda inkomster som befriats från anmälningsskyldigheten behöver inte utan anmaning avge skattedeklaration.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1993. Beslutet tillämpas första gången vid beskattningen för 1993.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 8 oktober 1992 om begränsning av anmälningsskyldigheten (963/92).

Helsingfors den 17 september 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Beskattnigssekreterare
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.