857/1993

Given i Helsingfors den 15 oktober 1993

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/92) 14 § 1 mom., 15 § 1 mom. och 18 § 2 mom.,

sådana de lyder i lag av den 8 mars 1993 (246/93), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 8 mars 1993, ett nytt 5 mom., till 7 § ett nytt 5 mom., till 14 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 3-5 mom. och till lagen en ny 19 a §, som följer:

1 §
Fondens uppgift

Fonden kan äga eller förvalta aktier i ett aktiebolag där staten eller fonden på grundval av aktieinnehav har bestämmanderätten och vars syfte är att köpa eller på annat sätt förvärva och sköta samt sälja eller på annat sätt överlåta egendom och ansvarsförbindelser som tillhör en bank som är föremål för statens eller fondens stödåtgärder (egendomsförvaltningsbolag). Fonden kan äga eller förvalta aktier också i ett aktiebolag vars syfte är att äga ett egendomsförvaltningsbolags aktier, och även i andra aktiebolag, om ägandet eller förvaltningen kan anses behövlig för att trygga en banks verksamhet och stabiliteten på finansieringsmarknaden. Fonden kan bevilja egendomsförvaltningsbolag och andra bolag som avses i detta moment lån, ställa borgen för lån och garantera förbindelser samt bevilja dem också annat finansieringsstöd.

7 §
Bokslut och granskning

Statsrevisorerna och statens revisionsverk har rätt att granska fonden och en sådan banks, försäkringsfonds, ett sådant egendomsförvaltningsbolags eller en sådan annan sammanslutnings eller stiftelses ekonomi och verksamhet som får stöd och finansiering enligt denna lag, för utredning av om de för erhållande av stödet och finansieringen lämnade uppgifterna är riktiga och tillräckliga samt om stödet och finansieringen vederbörligen har använts för det givna ändamålet. Detsamma gäller den till vars förfogande mottagaren har överfört stöd och finansiering. Statsrevisorerna och revisionsverket har för erhållande av de uppgifter som behövs vid granskningen rätt till handräckning från finansinspektionen.

14 §
Beslut om stödåtgärder

Om lån av fondens medel och andra stödåtgärder samt om samtycke som avses i 55 § 4 mom. och 56 § 1 mom. lagen om depositionsbankernas verksamhet och om andra ärenden i samband med stödåtgärder beslutar direktionen. Fondens direktion behandlar också ärenden som gäller förordnande av en representant för staten till sådana statsägda bolags bolagsstämmor som avses i 1 § 5 mom. och meddelande av anvisningar för bolagen och likaså bevakning av statens intressen samt för bolagen gemensamma förvaltningsprinciper.


Statsrådets allmänna sammanträde avgör på de villkor det bestämmer, enligt anslag och fullmakter som beviljats i statsbudgeten, på framställning av fondens direktion ärenden som gäller

1) teckning av aktier eller annat förvärv av aktier eller överlåtelse av aktier i bolag som avses i 1 § 5 mom.,

2) lån till ett bolag som avses i 1 § 5 mom., borgen för bolagets upplåning och garantier för bolagets förbindelser eller annat finansieringsstöd till bolaget,

3) avtal om ett sådant bolags verksamhet som avses i 1 § 5 mom., finansiering av verksamheten, avslutande av verksamheten eller om täckande av förluster.

En sådan stödåtgärd som avses i 1 mom. och en sådan framställning från direktionen som avses i 3 mom. skall basera sig på en motiverad beräkning av åtgärdens kostnadseffektivitet och samhällsekonomiska fördelaktighet.

Statsrådet fastställer ett vederlag för de borgensförbindelser, garantier och förbindelser som det ställt med stöd av sina i statsbudgeten beviljade fullmakter, enligt de kapitalbelopp dessa hänför sig till och det ansvar som ansvarsförpliktelsen medför för staten. För dessa borgensförbindelser eller förpliktelser uppbärs inte borgensavgift enligt 15 § 1 mom. lagen om statens långivning och statsborgen (449/88).

15 §
Upplåning

Fonden kan ta upp lån om dess egna tillgångar inte förslår för behövliga stödlån eller andra stödåtgärder enligt denna lag. Lånebeloppet får sammanräknat med fondens egna tillgångar, borgensförbindelser och garantier uppgå till högst 20 000 miljoner mark. Motvärdet av lån i utländsk valuta beräknas enligt den medelkurs som Finlands Bank noterade för valutan när lånet togs. Om fondens upplåning samt om ränte- och valutaväxlingsavtal i samband med lånen beslutar statsrådets allmänna sammanträde, som kan ge finansministeriet i uppdrag att fatta beslut om fondens upplåning samt om ränte- och valutaväxlingsavtal i samband därmed inom de gränser som statsrådet bestämmer. Lånen, med undantag för kortfristiga lån, upptas i statens namn.


18 §
Tystnadsplikt

De uppgifter som avses i 1 mom. har fonden rätt att överlämna till statsrådets allmänna sammanträde och till finansministeriet, när dessa behandlar bankstödsåtgärder, till myndigheter som utövar tillsyn över finansieringsmarknaden, till statsrevisorerna, statens revisionsverk, Finlands Bank, till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter.


19 a §
Särskilda stadganden om bolag

På egendomsförvaltningsbolags och andra sådana bolags aktier som avses i 1 § 5 mom. samt på aktier i bolag som dessa äger tillämpas inte 24 § 1 mom. lagen om statsbudgeten (423/88) och inte heller lagen om utövande av statens delägarrätt i vissa aktiebolag som bedriver ekonomisk verksamhet (740/91).

På egendomsförvaltningsbolag tillämpasutöver lagstiftningen om aktiebolag vad somi 25 § lagen om finansieringsverksamhet (1544/91) stadgas om kundskydd, i 26 § om tystnadsplikt, i 33 § om brott mot tystnadsplikten och i 34 § om vite.

Finansinspektionen skall utöva tillsyn över att stadgandena om kundskydd och tystnadsplikt iakttas. I frågor som gäller dessa stadganden har finansinspektionen granskningsrätt och rätt att få uppgifter enligt 11 § lagen om finansinspektionen (503/93).


Denna lag träder i kraft den 15 oktober 1993.

RP 130/93
EkUB 29/93

Helsingfors den 15 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.