802/1993

Given i Helsingfors den 7 september 1993

Lag om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

För tryggande av lika tillgång till tjänster i olika delar av landet, för beaktande av kundernas behov och för effektiverande av användningen av resurserna inom den offentliga förvaltningen kan statliga och kommunala myndigheter samt samfund ordna service inom gemensamma serviceenheter.

En myndighet kan bemyndiga en annan myndighet att med dess medgivande med full befogenhet sköta uppgifter som inte förutsätter ändamålsenlighetsprövning och inte är förknippade med tillgripande av tvångsmedel, så som närmare bestäms genom beslut av statsrådet. Den myndighet som fått ett sådant bemyn-digande har vid skötseln av den uppgift som överförts på den samma rättigheter och skyldigheter som gäller den myndighet som gett bemyndigandet.

2 §
Parter

Statliga förvaltningsmyndigheter och affärsverk, kommuner, kommunala affärsverk, samkommuner, andra kommunala samarbetsorgan, folkpensionsanstalten, myndigheter inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt bolag, föreningar eller andra samfund som enligt lag sköter en offentlig uppgift kan enligt sin budget och behörighet komma överens om samarbete och uppdrag så som stadgas i denna lag.

3 §
Samserviceavtal

Om organiseringen av uppgifter som avses i denna lag skall ingås ett skriftligt avtal, där de ekonomiska och funktionella villkoren för uppgifterna definieras.

Härvid får dock inte avtalas om att en ansökan kan lämnas utan prövning eller att den kan förkastas, att ett redan fattat beslut kan rättas eller att en förmån som betalts enligt ett redan fattat beslut kan återkrävas, utan sådana ärenden skall alltid avgöras av den myndighet som gett bemyndigandet.

De som sköter överförda uppgifter har samma rättigheter som den myndighet som gett bemyndigandet att oberoende av personregisterlagen (471/87) använda nämnda myndigheters personregister och uppgifterna i dem. I avtalet skall bestämmas vem som ansvarar för att skyldigheterna enligt personregisterlagen iakttas. Det skall bestämmas att dispositionsrätten gäller endast sådana personregister och uppgifter som skötseln av ifrågavarande uppgift kräver. I fråga om hemlighållande av uppgifter i personregister och vid behandling, bevarande och utplånande av uppgifterna skall iakttas vad som särskilt stadgas eller bestäms för varje enskild myndighet.

I avtalet skall bestämmas hur parterna styr och övervakar serviceproduktionen, hur personalen sätts in i uppgiften och utbildas samt hur allmänheten informeras om ordnandet av servicen.

4 §
Samarbetsformer

Utan hinder av vad som annars stadgas i lag om avtalsparternas uppgifter kan myndigheterna använda sina anställdas arbetsinsats och andra resurser för skötseln av uppgifter som avses i denna lag och som närmare bestäms genom beslut av statsrådet.

5 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober1993.

RP 52/93
FvUB 14/93

Helsingfors den 7 september 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.