781/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Militärunderstödslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (452/50) eller civiltjänstlagen (1723/91) betalas till hans anhöriga militärunderstöd och till den värnpliktige bostadsunderstöd i form av militärunderstöd så som närmare stadgas nedan.

2 §
Allmänna förutsättningar

En allmän förutsättning för understöd är att tjänstgöringen försämrar utkomstmöjligheterna för den som söker understöd samt att sökanden är i behov av understöd.

3 §
Militärunderstöd

I militärunderstöd betalas

1) till anhöriga till en värnpliktig grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd som med hänsyn till deras personliga omständigheter och de lokala förhållandena tillförsäkrar dem en skälig utkomst, om de inte får den av de inkomster eller medel som står till deras förfogande,

2) till den värnpliktige av särskilda skäl bostadsunderstöd för skäliga kostnader för den bostad som är i hans bruk.

4 §
Anhöriga som har rätt till understöd

Med anhörig till en värnpliktig avses den värnpliktiges maka, som inte på grund av brytning bor åtskils från sin make, den som utan att ha ingått äktenskap varaktigt lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden med den värnpliktige och med honom har ett gemensamt minderårigt barn att försörja samt den värnpliktiges egna eller hans makas minderåriga barn, adoptivbarn eller barn som varaktigt privat har placerats hos honom och som han skall försörja.

5 §
Verkställighet

Folkpensionsanstalten sköter uppgifterna enligt denna lag.

Om inte något annat stadgas i denna lag tillämpas vid verkställigheten av lagen i tillämpliga delar vad sjukförsäkringslagen (364/63) stadgar om verkställigheten av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning.

6 §
Finansiering. Förskottsbetalning

Staten betalar ersättning till folkpensionsanstalten för kostnaderna för förmåner enligt denna lag.

Folkpensionsanstalten skall senast den 20 varje månad meddela staten det belopp som enligt folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av militärunderstöden för den följande månaden. Staten skall månatligen i förskott betala detta belopp till folkpensionsanstalten den nästsista bankdagen i den månad som föregår betalningsmånaden. Senast den 20 i månaden efter den månad då militärunderstöden har betalts skall folkpensionsanstalten meddela staten det sammanlagda beloppet av de militärunderstöd som har betalts månaden innan. Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de militärunderstöd som har betalts under en kalendermånad och förskottet för samma månad beaktas när förskottet för den andra månaden efter betalningsmånaden bestäms.

7 §
Verksamhetsutgifter

De verksamhetsutgifter som verkställigheten av denna lag orsakar räknas som verksamhetsutgifter för folkpensionsanstalten.

8 §
Grundunderstöd

Grundunderstödet skall täcka utgifterna för den dagliga utkomsten.

Fullt grundunderstöd per månad är lika stort som folkpensionens basdel och full tilläggsdel, som betalas till en ensamstående person på orten. Understödet graderas i enlighet med den värnpliktiges anhöriga som ansöker om understöd och antalet i 4 § avsedda familjemedlemmar. Fullt grundunderstöd är för den första familjemedlemmen 100, för den andra 50 och för den tredje och följande 30 procent av det ovan nämnda beloppet.

Grundunderstödet för en värnpliktigs anhörig som bor i utlandet bestäms på basis av folkpensionens basdel och full tilläggsdel, som betalas till en ensamstående person i andra kommungruppen.

Grundunderstödets belopp justeras vid samma tidpunkt och i samma förhållande som folkpensionens basdel och tilläggsdel.

9 §
Bostadsunderstöd

Bostadsunderstödet skall täcka de faktiska boendekostnaderna för en hyres-, ägar- eller bostadsrättsbostad, dock högst enligt skälig bostadsnivå. Hyresutgifterna ersätts högst enligt lokalt gängse hyresnivå.

Till boendekostnader hänförs hyra, vederlag, utgifter för skötsel av fastigheten och sådana kostnader för värme, vatten, elektricitet och gas som skall betalas separat. Till boendekostnader hänförs även årliga räntor på personliga lån som har upptagits för anskaffning eller iståndsättande av egen bostad eller för betalning av bostadsrättsavgift samt annuiteten för lån som beviljats med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/66). Boendekostnaderna beaktas så som folkpensionsanstalten närmare bestämmer.

10 §
Särskilt understöd

Jämte grundunderstöd och bostadsunderstöd kan enligt prövning beviljas särskilt understöd för nödvändiga och till sitt belopp skäliga utgifter, som motsvarar den värnpliktiges anhörigas personliga omständigheter och de lokala förhållandena, så som folkpensionsanstalten närmare bestämmer.

11 §
Inkomster och tillgångar som skall beaktas

När understöd beviljas beaktas de faktiska inkomster som står till sökandens och dennes i 4 § avsedda familjemedlemmars förfogande under tjänstgöringstiden. Som inkomst betraktas dock inte

1) en förmån enligt denna lag,

2) utkomststöd enligt socialvårdslagen (710/82),

3) moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/93),

4) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/92),

5) vårdbidrag enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/69),

6) handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/88),

7) den värnpliktiges dag- eller faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen,

8) den värnpliktiges dagspenning enligt värnpliktslagen, eller

9) skatteåterbäringar.

Sådana tillgångar som inte står till förfogande när understödet beviljas, förhållandevis små besparingar, bostad i eget bruk eller arbetsredskap som är nödvändiga för tryggande av en oavbruten utkomst inverkar inte på erhållandet av militärunderstöd eller dess belopp.

12 §
Fastställande av understöd

I militärunderstöd betalas skillnaden mellan utgifter enligt 8-10 §§ och inkomster enligt 11 §, om inte de tillgångar som står till förfogande förutsätter något annat.

Utgifter beaktas inte till den del de ersätts eller en förmån som motsvarar dem fås på någon annan grund.

Om någon förändring sker i de personliga omständigheterna eller behovet av understöd, justeras militärunderstödet från tidpunkten för förändringen.

13 §
Understödets belopp då barn har rätt till underhållsbidrag

Utan hinder av 2 och 3 samt 8-12 §§ betalas till ett sådant minderårigt barn, till vars underhåll den värnpliktige på grund av domstols utslag eller av socialnämnden fastställt skriftligt avtal månatligen är skyldig att bidra, såvida barnet inte är i den värnpliktiges omvårdnad, som militärunderstöd ett i nämnda utslag eller avtal fastställt belopp, om den värnpliktige inte kan betala det av egna inkomster eller tillgångar.

14 §
Betalningstid

Militärunderstödet betalas från ingången av den månad under vilken det har sökts, dock tidigast från dagen för inträdet i tjänst, eller, om rätten till understöd har uppkommit senare, från denna tidpunkt, till utgången av den kalendermånad under vilken den värnpliktige hemförlovats eller hans tjänstgöring avbrutits för en sammanhängande tid om minst 14 dygn utan att avbrottet räknas med i tjänstgöringstiden. Till en värnpliktig som är inkallad till reservens repetitionsövningar eller kompletterande tjänstgöring och hans anhöriga betalas understöd för hela tjänstgöringstiden.

Om militärunderstödet på grund av den tidpunkt tjänstgöringen börjar eller av någon annan orsak inte betalas för en hel månad, betalas i understöd 1/30 av understödets månatliga belopp för varje dag som berättigar till understöd. Till understödets månatliga belopp hänförs dock inte de engångsunderstöd som beviljas med stöd av 10 §.

15 §
Ansökan

Militärunderstöd söks hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå.

Militärunderstöd betalas inte utan särskilda skäl för tiden före den månad då ansökan gjordes.

16 §
Betalningssätt. Förlust av militärunderstödspost

Militärunderstödet betalas månatligen i förskott in på det konto i ett penninginstitut i Finland som sökanden meddelar. Betalningsdag är den första bankdagen i varje månad. Till den som är inkallad till reservens repetitionsövningar eller kompletterande tjänstgöring eller hans anhöriga betalas understödet i efterskott antingen månatligen eller som en engångsbetalning.

En enskild understödspost kan dock betalas också på något annat sätt, om det inte är möjligt att betala in understödet på kontot eller om sökanden eller understödstagaren anger någon särskild orsak som folkpensionsanstalten godkänner.

Beloppet av det understöd som skall betalas avrundas till hela mark så att om den del som överstiger ett helt markbelopp är 50 penni eller mindre, sänks beloppet till närmaste hela mark, och om den är större än 50 penni, höjs beloppet till närmaste hela mark.

Om den post som skall betalas är mindre än 30 mark betalas understödet inte.

Mottagaren går miste om en understödspost som inte har lyfts inom sex månader från det den har kunnat lyftas, om det inte av särskilda skäl anses skäligt att besluta något annat.

17 §
Utbetalning i specialfall

Från understödet skall avdras den del som motsvarar den tid en understödstagande anhörig till den värnpliktige under minst 14 dygn

1) avtjänar frihetsstraff eller

2) är i anstaltsvård eller därmed jämförbar vård. Med anstaltsvård och därmed jämförbar vård avses sjukhus-, anstalts- eller familjevård som ordnas av en kommun eller en samkommun och som omfattar underhåll.

Det ovan avsedda avdraget görs från det understöd som betalas närmast efter det att folkpensionsanstalten fått kännedom om grunden för avdraget.

Om utbetalningen av militärunderstöd till den som har rätt till det inte kan anses motsvara ändamålet på grund av hans levnadsvanor, sjukdom eller någon annan särskild orsak, kan folkpensionsanstalten, efter att ha hört det organ som anges i 6 § 1 mom. socialvårdslagen, besluta att understödet betalas till organet eller någon lämplig person för att användas för omsorg om understödstagaren.

18 §
Återkrav

Om militärunderstöd har betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall det understöd som har betalts utan grund återkrävas. Ett understöd kan dock inte återkrävas, om det betalts tidigare än fem år före det orsaken till betalningen utan grund kom fram.

Återkrav kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om det att understödet betaldes utan grund inte berodde på svikligt förfarande av understödstagaren eller hans företrädare eller om det utan grund betalda beloppet är litet.

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot understödsposter som senare skall betalas till mottagaren.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en lagakraftvunnen dom.

19 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos socialförsäkringsnämnden och den som är missnöjd med socialförsäkringsnämndens beslut hos prövningsnämnden. Om socialförsäkringsnämnden och prövningsnämnden stadgas i sjukförsäkringslagen. I prövningsnämndens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Besvärsskriften skall lämnas in till folkpensionsanstaltens lokalbyrå senast den 30 dagen efter den dag då den som söker ändring har fått del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots ändringssökande följas till dess saken har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

20 §
Självrättelse

Folkpensionsanstalten skall behandla besvären som rättelseärenden. Om folkpensionsanstalten till alla delar godkänner kraven i de besvär som har anförts hos anstalten, skall den meddela ett rättelsebeslut i ärendet. Ändring i detta beslut får sökas så som stadgas i 19 §.

Om folkpensionsanstalten inte kan rätta ett överklagat beslut så som anges i 1 mom., skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång för behandling tillställa den behöriga besvärsinstansen besvärsskriften och sitt utlåtande.

Avvikelser från den tid som nämns i 2 mom. kan göras, om inhämtandet av tilläggsutredning som behövs på grund av besvären kräver det. Den som söker ändring skall härvid utan dröjsmål underrättas om inhämtandet av tilläggsutredningen. Besvärsskriften skall dock alltid lämnas in till den behöriga besvärsinstansen senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

21 §
Rättelse och undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut, som folkpensionsanstalten meddelat med stöd av denna lag baserar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, skall folkpensionsanstalten, efter att ha berett sökanden tillfälle att bli hörd, rätta beslutet.

Om ett lagakraftvunnet beslut som socialförsäkringsnämnden eller prövningsnämnden har meddelat med stöd av denna lag är felaktigt så som avses i 1 mom., skall socialförsäkringsnämnden eller prövningsnämnden, efter att ha berett sökanden tillfälle att bli hörd, på motsvarande sätt undanröja det lagakraftvunna beslutet och ta upp ärendet till ny behandling eller förordna att det skall tas upp till ny behandling.

22 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om militärunderstöd är skyldig att meddela folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgifter som behövs för beviljande av understödet, så som folkpensionsanstalten bestämmer. Militärunderstödstagaren är också skyldig att meddela alla förändringar som påverkar militärunderstödet. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller vid behov även den värnpliktige.

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfunds myndigheter, försäkrings- och pensionsanstalter, pensionsstiftelser, arbetsgivare, arbetslöshetskassor, arbetsplatskassor samt sjukhus och andra vårdinrättningar är skyldiga att avgiftsfritt lämna folkpensionsanstalten och besvärsmyndigheterna enligt denna lag uppgifter som de förfogar över och som behövs för avgörande av ärenden som gäller militärunderstöd.

Folkpensionsanstalten har när den avgör ärenden enligt denna lag rätt att också använda uppgifter som den fått för avgörande av andra förmåner som den har hand om.

23 §
Tjänstgöringsplatsens uppgifter

Den tjänstgöringsplats där den värnpliktige tjänstgör skall

1) på begäran tillställa folkpensionsanstalten ett intyg över att den värnpliktige har inträtt i tjänst,

2) minst 14 dagar före den värnpliktiges hemförlovning tillställa folkpensionsanstalten en anmälan om den, och

3) utan dröjsmål tillställa folkpensionsanstalten en anmälan om avbrott i tjänstgöring och fortsättning av den enligt 14 § 1 mom.

Huvudstaben och arbetsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om skötseln av uppgifterna enligt 1 mom.

På tjänstgöringsplatsen förs en förteckning över de värnpliktiga som avses i 1 mom. 1 punkten och beträffande vilka folkpensionsanstalten har sänt in en begäran till tjänstgöringsplatsen.

24 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Militärunderstöd får inte mätas ut eller indrivas som ersättning för kostnader för socialservice enligt socialvårdslagen.

Ett avtal som avser att överföra en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.

25 §
Tystnadsplikt

De som handhar uppgifter enligt denna lag får inte utan tillstånd av den som saken gäller för en utomstående röja en enskilds eller en familjs hemlighet, som de på grundvalen av sin ställning eller uppgift har fått veta.

Det som stadgas i 1 mom. hindrar inte att saken delges den som enligt lag har rätt att få vetskap om saken.

26 §
Brott mot tystnadsplikten

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 25 § skall för brott mot tystnadsplikten i fråga om militärunderstöd dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.

Allmänna åklagaren får inte väcka åtal för en gärning som anges i 1 mom., om inte målsäganden har anmält gärningen till åtal.

27 §
Förfarande under undantagsförhållanden

Under försvarstillstånd enligt lagen om försvarstillstånd (1083/91) kan statsrådet meddela föreskrifter som avviker från denna lag.

28 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

29 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs militärunderstödslagen av den 22 juli 1948 (566/48) med ändringar.

Om det i en lag, en förordning eller ett beslut som har givits eller utfärdats innan denna lag träder i kraft hänvisas till militärunderstödslagen, som upphävs enligt 2 mom., skall hänvisningen i tillämpliga delar anses avse motsvarande stadgande i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

30 §
Övergångsstadganden

Militärunderstöd som betalas när denna lag träder i kraft ändras från och med den 1 januari 1994 utan ansökan till understöd enligt denna lag.

Berättigade till militärunderstöd är fortfarande, utan hinder av 4 §, de anhöriga till en värnpliktig som nämns i 2 § 2 punkten i den i 29 § 2 mom. nämnda lagen och till vilka understödet har betalts eller vilka har ansökt om understöd innan denna lag träder i kraft. Understödet betalas så länge förutsättningar för understöd enligt den i 29 § 2 mom. nämnda lagen föreligger.

Om rätt till militärunderstöd har uppkommit innan denna lag träder i kraft, sköter det organ som nämns i 6 § 1 mom. socialvårdslagen uppgifterna enligt denna lag under den ifrågavarande tiden, utan hinder av 5 §. På ett sådant ärende tillämpas för denna tid den tidigare lagstiftning som avses i 29 § 2 mom.

Innan denna lag träder i kraft skall kommunerna och tjänstgöringsplatserna till folkpensionsanstalten överlämna de behövliga uppgifter om militärunderstöden som de förfogar över.

31 §
Förskott av staten under övergångsperioden

Utan hinder av 6 § skall staten, på basis av en uppskattning som folkpensionsanstalten framlägger senast den 20 december 1993, den nästsista bankdagen 1993 till folkpensionsanstalten i förskott betala det belopp som behövs för betalning av militärunderstöden för januari 1994.

RP 28/93
ShUB 12/93

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.