772/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Straffregisterförordning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av straffregisterlagen den 20 augusti 1993 (770/93):

Registerföring
1 §

Straffregistret förs vid justitieministeriets straffregisterbyrå.

Uppgifter som skall införas i straffregistret
2 §

I straffregistret antecknas följande uppgifter:

1) personens namn, personbeteckning och medborgarskap,

2) domstolens namn och dagen för avgörandet,

3) tillräknat brott, gärningstid och straff,

4) strafflöshet med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen,

5) bestämmande av gemensamt straff,

6) avgörandets laga kraft,

7) förordnande att villkorligt straff skall verkställas,

8) förverkande av villkorlig frihet,

9) förordnande till tvångsinrättning,

10) frigivning från straffanstalt och prövotidens utgång vid villkorlig frihet,

11) utförande av samhällstjänst och förvandling av samhällstjänst till fängelse, samt

12) benådning.

3 §

Uppgifter om straff som dömts ut utomlands skall antecknas i straffregistret, om domen givits i ett nordiskt land, en stat som har tillträtt den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottsmål (FördrS 30/81), eller ifall uppgifterna om straff som dömts ut annanstans kommit in till straffregistret i tjänsteväg. Den registeransvarige skall pröva om straffet motsvarar en sådan påföljd som enligt 2 § straffregisterlagen (770/93) skall antecknas i straffregistret i Finland.

Meddelanden till straffregistret
4 §

En domstol skall meddela straffregistret de uppgifter i avgörandet som avses i 2 §.

En högre domstol skall meddela straffregistret uppgifter också om avgöranden som domstolen träffat i egenskap av fullföljdsdomstol, om den lägre domstolens avgörande har innehållit sådana uppgifter som skall antecknas i straffregistret.

Dessutom skall högsta domstolen meddela om sådana avgöranden genom vilka en ansökan om besvärstillstånd som gäller ett avgörande som innehållit straffregisteruppgifter har avslagits eller avgörandet har återbrutits.

5 §

De allmänna underrätterna och hovrätterna skall mata in de uppgifter som skall sändas till straffregistret i det domslutssystem som byggerpå automatisk databehandling (meddelande). Därefter skall domstolen, inom den tid för insändande av meddelande som anges i 6 §, via systemet meddela att uppgifterna är färdiga att sändas in till straffregistret.

6 §

Underrätterna skall sända in de i 5 § avsedda meddelandena för varje månad före den 15 dagen i följande månad. Meddelande får inte sändas förrän tiden för missnöjesanmälan har gått ut. Har i målet anmälts missnöje, får meddelandet inte sändas in förrän det har utretts om besvären har fullföljts. Meddelandet skall likväl sändas inom 15 dagar från besvärstidens utgång.

Meddelande om utslag i ett mål som hovrätten har avgjort i andra instans skall sändas in inom en vecka efter det utslaget gavs. I mål som hovrätten avgjort i första instans skall meddelandet om utslag sändas när det är utrett om besvär har anförts hos högsta domstolen, och senast den 15 dagen efter besvärstidens utgång.

Justitieministeriet skall utan dröjsmål överföra de i domslutssystemet inmatade uppgifter som skall antecknas i straffregistret till straffregistret.

7 §

Vattendomstolarna, vattenöverdomstolen och högsta domstolen skall meddela de uppgifter som skall antecknas i straffregistret i form av en avskrift av utslaget. Meddelandet skall sändas utan dröjsmål.

Fängelsedomstolen skall utan dröjsmål sända meddelande om internering i tvångsinrättning eller om återkallande av villkorlig frihet.

8 §

Om någon beträffande en påföljd som antecknats i straffregistret har benådats helt eller delvis, skall den tjänsteman som berett benådningsärendet utan dröjsmål meddela straffregistret om benådningen.

9 §

En straffanstalt skall utan dröjsmål meddela när en fånge som avtjänat fängelsestraff frigivits från straffanstalten och Kriminalvårdsföreningen skall utan dröjsmål meddela om utförd samhällstjänst.

10 §

Den som har uppgjort meddelandet skall bekräfta meddelandet genom sin underskrift. Bekräftelsen kan ske maskinellt.

Utlämnande av uppgifter ur straffregistret
11 §

I ett utdrag ur straffregistret kan antecknas endast uppgifter som gäller avgöranden som givits under de senaste tio åren, såvida inte den som beställt utdraget begär att även tidigare uppgifter skall antecknas i utdraget.

Uppgifter om villkorliga bötesstraff antecknas endast i utdrag som ges till en domstol för behandlingen av ett anhängigt mål eller till allmän åklagare för åtal.

12 §

De finska myndigheterna kan få utdrag ur straffregistret att användas för utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet i ärenden som gäller

1) pass,

2) finskt medborgarskap,

3) visum, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, beviljande av asyl, avvisning vid gränsen, utvisning eller utreseförbud enligt utlänningslagen (378/91),

4) tillstånd för skjutvapen eller tillstånd för transport av explosionsfarliga eller farliga ämnen, tillstånd för bevakningsföretagsverksamhet, trafiktillstånd eller andra sådana tillstånd eller godkännanden av myndighet, som enligt lag eller förordning är beroende av sökandens tillförlitlighet, samt

5) omhändertagande av barn.

13 §

För utredning och bedömning av personlig lämplighet kan straffregisterutdrag ges till

1) försvarsministeriet och försvarsmakten om den som söker anställning vid dem och för militärpolis-, reservunderofficers- och reservofficersutbildning samt för förordnande till fredsbevarande uppdrag inom Förenta Nationerna och Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa,

2) inrikesministeriet eller gränsbevakningsväsendet om den som söker tjänst inom polisförvaltningen eller militär tjänst inom gränsbevakningsväsendet,

3) tullverket om den som söker tjänst i verket,

4) polisen om den som söker inträde till polisskolan eller polisinstitutet, den som söker tjänst inom polisförvaltningen samt för beviljande av begränsade polisbefogenheter,

5) fångvårdsväsendet om den som söker anställning inom fångvårdsväsendet,

6) Finlands Bank och dess sedeltryckeri om den som söker anställning inom dessa,

7) utrikesministeriet om den som söker tjänst inom ministeriet.

Straffregisterutdrag kan ges till de myndigheter som gör framställningar eller förslag, ger utlåtanden eller avgör ärenden som gäller utnämning till eller antagning i domar- eller åklagartjänster. Straffregisterutdrag kan ges till domstolarna om den som söker anställning vid en domstol och till hovrätterna även för ett ärende som gäller antagning till hovrättsauskultant.

Straffregisterutdrag kan även ges till strålsäkerhetscentralen för säkerhetskontroll som gäller användning av strålning och kärnenergi samt till Luftfartsverket för övervakning av säkerheten inom luftfarten.

14 §

Justitieministeriets kanslichef kan av vägande skäl ge straffregisterutdrag till myndigheter även i andra fall än de som nämns i 12 eller 13 §§ för utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet och personliga lämplighet.

15 §

Uppgifterna som lämnas ur straffregistret bekräftas av den registeransvarige.

Särskilda stadganden
16 §

Den som för straffregistret har rätt att från befolkningsregistercentralen få uppgift om en persons namn, boende i Finland, personbeteckning samt död.

17 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av justitieministeriet.

Justitieministeriet meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som skall ingå i de utdrag som ges ur straffregistret och i de meddelanden som skall ges till straffregistret samt fastställer formulär för de blanketter som behövs.

Ikraftträdande
18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.