770/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Straffregisterlag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Straffregistrets ändamål och innehåll
1 §

Vid justitieministeriet förs straffregister enligt vad som stadgas i denna lag.

Till straffregistret inhämtas, i det registreras och ur det lämnas uppgifter som behövs för bestämmande och verkställighet av straffrättsliga påföljder.

Ur straffregistret får uppgifter även lämnas ut för att användas vid utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet och personliga lämplighet.

2 §

I straffregistret antecknas på basis av domstolarnas meddelanden uppgifter om avgöranden genom vilka någon i Finland dömts till ovillkorligt fängelsestraff, samhällstjänst, villkorligt straff, böter som tilläggsstraff, avsättning eller lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen. I straffregistret antecknas dock inte uppgifter om förvandlingsstraff för böter eller fängelsestraff som har dömts ut med stöd av civiltjänstlagen (1723/91).

I straffregistret antecknas dessutom, enligt vad som stadgas genom förordning, uppgifter om domstolsutslag genom vilka finska medborgare eller utlänningar som stadigvarande bor i Finland har dömts utomlands till någon straffpåföljd som motsvarar de som nämns i 1 mom.

I straffregistret antecknas personens namn, personbeteckning och medborgarskap samt uppgifter om domstolarnas avgöranden, brott som tillräknats den dömde och straff som dömts ut, straff som avtjänats samt benådning.

Utlämnande av uppgifter ur straffregistret
3 §

Uppgifterna i straffregistret skall hemlighållas. Registeruppgifter får lämnas ut enligt denna lag.

4 §

Ur straffregistret lämnas ut uppgifter om personer

1) till domstolar för behandling av anhängiga mål,

2) till allmänna åklagare för åtal, åtalsprövning eller tvångsmedelsärenden,

3) till fångvårdsväsendet och Kriminalvårdsföreningen för verkställighet av straff och för lämplighetsutredning samt till behörig tjänsteman vid justitieministeriet för föredragning av benådningsärenden,

4) till justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman för övervakning av att lagarna iakttas samt

5) till förundersökningsmyndigheter för tvångsmedelsärenden.

Till myndigheter i en främmande stat lämnas straffregisteruppgifter ut för behandling av brottmål enligt vad som bestäms i artikel 13 i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål (FördrS 30/81) eller särskilt avtalas eller stadgas.

Till andra finska myndigheter än de som anges i 1 mom. kan uppgifter ur straffregistret lämnas för utredning eller bedömning av en persons tillförlitlighet och personliga lämplighet, enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

5 §

Uppgifter ur straffregistret lämnas ut i form av straffregisterutdrag som innehåller de uppgifter som införts i registret beträffande personen eller en upplysning om att personen inte har antecknats i registret.

Justitieministeriet kan ge myndigheter som nämns i 4 § 1 mom. 1-4 punkten samt centralkriminalpolisen och högst tre andra förundersökningsmyndigheter som har jour dygnet runt rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter om personer ur straffregistret för sådana ändamål som avses i 4 § 1 och 2 mom.

6 §

En enskild person har rätt att få ett straffregisterutdrag beträffande sig själv för visum, arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller något annat motsvarande ändamål. Då uppgifterna begärs skall ändamålet uppges.

I personregisterlagen (471/87) stadgas om envars rätt att kontrollera registeruppgifter om honom själv. Den som antecknats i straffregistret har dessutom rätt att på begäran få veta till vem och för vilket ändamål det under det senaste året har lämnats ut uppgifter om honom ur det register som förs med hjälp av automatisk databehandling.

7 §

I ett straffregisterutdrag kan enligt vad som närmare stadgas genom förordning antecknas endast en del av de i 2 § avsedda uppgifter som införts i registret.

I ett straffregisterutdrag antecknas för vilket ändamål det har getts.

8 §

En stat som är part i den europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brottmål som nämns i 4 § 2 mom. får uppgifter ur straffregistret enligt artikel 22 i konventionen. Dessutom stadgas särskilt genom förordning om utlämnande av uppgifter ur straffregistret till ett annat nordiskt land.

9 §

Justitieministeriet kan lämna ut uppgifter ur straffregistret för vetenskaplig forskning eller statistikföring, om inte de registrerade personernas integritetsskydd eller rätt och fördel eller statens säkerhet äventyras av att uppgifterna lämnas ut och används.

Utplåning av uppgifter ur straffregistret
10 §

Uppgifter skall utplånas ur straffregistret enligt följande:

1) uppgifter om villkorligt straff, böter som tilläggsstraff och avsättning sedan fem år förflutit,

2) uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff på högst två år sedan tio år förflutit samt

3) uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff på över två och högst fem år samt dom genom vilken någon lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen sedan tjugo år förflutit

från det den lagakraftvunna domen gavs.

En uppgift om ett enskilt straff utplånas inte ur straffregistret, om registret innehåller sådana uppgifter om den registrerade som enligt 1 mom. ännu inte kan utplånas. Alla uppgifter om den registrerade utplånas dock ur straffregistret när han har avlidit eller då nittio år förflutit sedan hans födelse. Ett benådningsbeslut inverkar inte på utplåningen av straffregisteruppgifter.

Uppgifter om påföljder som har dömts ut i utlandet utplånas så att principerna i 1 mom. följs i tillämpliga delar.

Särskilda stadganden
11 §

En domstol eller en annan myndighet får överlåta straffregisterutdrag eller uppgifter ur straffregistret endast till den som är part i det ärende för vilket utdraget erhållits, eller till en annan domstol eller myndighet som deltar i behandlingen av ärendet.

12 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Ikraftträdande
13 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993 och genom lagen upphävs förordningen den 19 december 1940 angående straffregister (740/40) jämte ändringar.

Då lagen trätt i kraft antecknas i straffregistret de uppgifter som med stöd av tidigare stadganden finns i registret om personer som dömts till straff som avses i 2 § eller till tukthusstraff.

Stadgandet i 10 § om utplåning av uppgifter ur straffregistret gäller även de uppgifter som finns i straffregistret då denna lag träder i kraft. Ett tukthusstraff utplånas ur registret på samma sätt som ett fängelsestraff av samma längd.

RP 368/92
LaUB 8/93

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.