753/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om ändring av 3 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) som följer:

3 §

Försäkringsbolag, pensionskassor och pensionsstiftelser som bedriver verksamhet som avses i denna lag benämns nedan pensionsanstalter. Försäkringsbolag skall för denna verksamhet inneha av statsrådet beviljad särskild koncession. Ett sådant försäkringsbolag får inte bedriva annan försäkringsrörelse än verksamhet som avses i denna lag och lagen om pension för företagare samt med den direkt förknippad återförsäkring. Pensionsanstalternas gemensamma ärenden skall i enlighet med vad som stadgas nedan handhas av en pensionsskyddscentral.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Ett sådant försäkringsbolag som avses i 3 § 2 mom. och som är verksamt när denna lag träder i kraft, skall anpassa sin verksamhet till denna lag inom två år efter ikraftträdandet. Bolaget skall före utgången av denna tid ansöka om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse för den ändring av bolagsordningen som lagen förutsätter och göra en registreringsanmälan om ändringen inom tre månader efter att ministeriet givit sitt beslut. Ministeriet har rätt att av särskilda skäl förlänga de i detta moment nämnda fristerna med högst sex månader.

Om bolaget inte rättar sig efter vad som stadgas i 2 mom. förfaller en sådan särskild koncession som har beviljats bolaget enligt 3 § 2 mom. i denna lag.

I försäkringsbolagens koncessionsregister skall beträffande de försäkringsbolag som avses i 2 mom. göras en anteckning om att verksamheten begränsats på det sätt som stadgas i 3 § 2 mom. eller att den särskilda koncessionen har förfallit.

RP 350/92
EkUB 10/93

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.