752/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 2 kap. 5 § 3 mom., 9 kap. 2 § och 4 § 1 mom. 1 punkten, 10 kap. 6 §, 13 kap. 1 § samt 18 kap. 4 § 6 punkten och 5 § 9 punkten,

av dessa lagrum 2 kap. 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 7 april 1989 (318/89), 18 kap. 4 § 6 punkten sådan den lyder i lag av den 30 juni 1989 (632/89) och 5 § 9 punkten i kapitlet sådan den lyder i lag av den 24 augusti 1990 (812/90),

ändras 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 2 § 1 och 3 mom., 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 1 mom., 3 kap. 2 a och 2 b §§, 7 kap. 1 § 2 och 3 mom., 2 §, 3 § 1 och 2 mom., 4 § 3 och 4 mom. och 7 § 2 mom., 8 kap. 2 § och 12 § 1 mom., 9 kap. 1 § 4 mom, 3 §, 4 § 1 mom 2 punkten och 6 § 3 mom., 10 kap. 3 och 5 §§ och 7 § 1 mom., 11 kap., 12 kap. 4 § 2 mom. och 5 § 1 mom., det inledande stycket i 13 kap. 2 § 1 mom. och 7 §, 14 kap. 4 § 1 mom., 5 § 2 och 3 mom. och 8 § 1 och 3 mom., 15 kap. 1 § 2 mom., 2 § 1, 2 och 4 mom., 10 § 1 och 2 mom. och 20 § 2 mom. samt 18 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten, 5 § 6 punkten och 9 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 mars 1987 (328/87), 2 kap. 1 § och 8 kap. 2 § sådana de lyder i nämnda lag av den 30 juni 1989, 2 kap. 2 § 1 och 3 mom. och 5 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 7 april 1989 samt 3 kap. 2 a och 2 b §§, 14 kap. 5 § 3 mom. och 18 kap. 5 § 6 punkten sådana de lyder i lag av den 5 april 1991 (632/91), samt

fogas till 1 kap. en ny 3 a §, till 2 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 7 april 1989, ett nytt 5 mom. samt till kapitlet en ny 5 a §, till 3 kap. en ny 2 c § , till 7 kap. 1 § ett nytt 4 mom., till kapitlet en ny 3 a § samt till kapitlets 4 § ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom, till 10 kap. en ny 3 a §, till 12 kap. en ny 6 §, till 13 kap. en ny 8 §, till 14 kap. 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 5 april 1991, nya 4-6 mom. samt till kapitlet en ny 5 a §, till 15 kap. 14 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 16 kap. en ny 5 a § samt till 18 kap. nya 6 a-6 d, 8 a och 10 §§ som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 §

Ett försäkringsbolag får inte bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse.

Ett försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsrörelse (livförsäkringsbolag) får inte bedriva annan försäkringsrörelse än livförsäkring och återförsäkring av livförsäkring. Ett försäkringsbolag som bedriver skadeförsäkringsrörelse (skadeförsäkringsbolag) får inte bedriva annan försäkringsrörelse än skadeförsäkring.

Med livförsäkring avses verksamhet som hör till livförsäkringsklasserna 1-4 i EG-rådets första direktiv om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse (79/267/EEG), till vilket det hänvisas i bilaga IX till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet). Med skadeförsäkring avses verksamhet som hör till skadeförsäkringsklasserna i EG-rådets första direktiv om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (73/239/EEG), till vilket det hänvisas i bilaga IX till EES-avtalet samt återförsäkring. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om försäkringsklasserna.

Ett försäkringsbolag får inte ensamt eller tillsammans med andra försäkringsbolag eller försäkringsföreningar utan social- och hälsovårdsministeriets tillstånd inneha aktiemajoriteten eller majoriteten av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om bolagets verksamhet inte kan anses ansluta sig till försäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller om bolaget inte är ett bostads- eller fastighetsbolag. Vad som ovan stadgas om aktiemajoriteten och röstetalet för aktier i ett aktiebolag tillämpas även på motsvarande bestämmanderätt i en annan sammanslutning. Har försäkringsbolaget mer än hälften av det röstetal som aktierna medför i ett sådant aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i en sådan annan sammanslutning som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, används om nämnda aktiebolag eller sammanslutning i denna lag benämningen sidobolag.

Hör ett försäkringsbolag till en försäkringsbolagskoncern, beaktas även de aktier och den bestämmanderätt som innehas av de övriga bolagen inom koncernen, när den begränsning som stadgas i 4 mom. tillämpas på försäkringsbolaget. På motsvarande sätt beaktas de aktier och den bestämmanderätt som innehas av försäkringsbolagets sidobolag eller av en pensionsstiftelse eller pensionskassa som grundats av eller som finns i samband med försäkringsbolaget, ett bolag som hör till försäkringsbolagskoncernen eller försäkringsbolagets sidobolag.

3 a §

Vad denna lag stadgar om livförsäkring och försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsrörelse gäller även lagstadgad pensionsförsäkring och försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringrörelse.

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

1 §

Ett försäkringsbolag kan bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare).

Minst hälften av stiftarna skall ha sin bostadsort, eller om det är fråga om juridiska personer, sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet medger undantag.

En juridisk person har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om den har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om den har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud kan inte vara stiftare.

2 §

För det försäkringsbolag som skall bildas skall hos statsrådet ansökas om koncession. Koncession beviljas för bestämda försäkringsklasser och klassgrupper. Koncessionen kan på sökandens begäran begränsas till att gälla endast en del av en försäkringsklass eller en del av finska statens territorium. Till ansökningen skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan). Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om verksamhetsplanen.


Ett försäkringsbolag skall hos statsrådet ansöka om utvidgning av koncessionen, om bolaget ämnar bedriva försäkringsrörelse som inte nämns i den gällande koncessionen. Till ansökningen skall fogas den verksamhetsplan som nämns i 1 mom.


Om ett försäkringsbolag har för avsikt att fritt tillhandahålla försäkringstjänster i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall bolaget innan verksamheten inleds göra anmälan om detta till social- och hälsovårdsministeriet och till anmälan foga den verksamhetsplan som nämns i 1 mom.

4 §

I försäkringsbolags bolagsordning skall nämnas:


3) bolagets verksamhetsområde samt de försäkringsklasser och klassgrupper som verksamheten är avsedd att omfatta;


5 §

Koncession skall beviljas, om inte den planerade försäkringsrörelsen bedöms äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet och om försäkringsbolagets aktiekapital eller garantikapital och grundfond sammanlagt (grundkapital) uppgår till minst följande belopp:

1) vid bedrivande av lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse 30 000 000 mark,

2) vid bedrivande av annan livförsäkringsrörelse än sådan som avses i 1 punkten 14 000 000 mark,

3) vid bedrivande av till skadeförsäkringsklasserna 10-16 hörande skadeförsäkringsrörelse 14 000 000 mark samt

4) vid bedrivande av annan försäkringsrörelse 7 000 000 mark.


5 a §

Statsrådet skall inom sex månader efter att ansökningen anhängiggjorts och de för avgörandet av ärendet behövliga handlingarna och utredningarna ingivits besluta om koncession skall beviljas eller förvägras.

Om ett beslut inte har givits inom den i 1 mom. utsatta tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Statsrådet skall underrätta besvärsinstansen om att beslutet har givits. I fråga om anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

3 kap.

Delägarskap i försäkringsbolag

2 a §

Den som direkt eller indirekt ämnar förvärva aktier eller garantiandelar i ett försäkringsbolag skall anmäla detta till social- och hälsovårdsministeriet, om han på grund av förvärvet kommer att inneha sammanlagt mer än en tiondedel, en femtedel, en tredjedel eller hälften av försäkringsbolagets aktie- eller garantikapital eller av det röstetal som alla aktier eller garantiandelar medför. I anmälan skall ges tillräckliga uppgifter om anmälaren och det tilltänkta förvärvet, om anmälarens ekonomiska ställning och tidigare innehav i försäkringsbolaget samt om de avtals- och finansieringsarrangemang som gäller aktierna eller garantiandelarna. Anmälaren skall på begäran av ministeriet ge de tilläggsupplysningar som ministeriet kräver.

En anmälan som avses i 1 mom. skall göras också i det fall att det i innehavet ingående antalet aktier eller garantiandelar i försäkringsbolaget sjunker under någon av de gränser för innehav som nämns i 1 mom.

Om en anmälare som avses i 1 mom. är ett aktiebolag eller ett därmed jämförbart utländskt bolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag, beaktas vid tillämpningen av de gränser för innehav om vilka stadgas i momentet även innehaven hos andra bolag som hör till samma koncern som detta bolag och likaså innehaven hos en pensionsstiftelse eller pensionskassa som har grundats av dessa bolag eller som verkar i samband med dem. Vid tillämpningen av denna paragraf jämställs med en koncern de som sinsemellan står i ett sådant beroendeförhållande som kan jämföras med en koncern.

2 b §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att av den som av ett försäkringsbolags aktier eller garantiandelar äger ett antal som utgör mer än en tiondedel av försäkringsbolagets aktie- eller garantikapital eller av det röstetal som alla aktier eller garantiandelar medför få de uppgifter som behövs för övervakningen av försäkringsbolagets solvens.

2 c §

Social- och hälsovårdsministeriet kan inom tre månader efter det att den anmälan som avses i 2 a § 1 mom. jämte behövliga utredningar har inlämnats till ministeriet förbjuda aktie- eller garantiandelsförvärvet, om innehavet anses äventyra en sund utveckling av försäkringsväsendet. Ministeriet har rätt att för innehavet ställa de villkor som ministeriet anser nödvändiga för tryggande av en sund utveckling av försäkringsväsendet.

Anses det efter ett förvärv av aktier eller garantiandelar att ett innehav som överskrider någon av de gränser som stadgas i 2 a § 1 mom. äventyrar de försäkrade förmånerna, kan social- och hälsovårdsministeriet förbjuda innehavaren av aktier eller garantiandelar att utöva rösträtt i försäkringsbolaget.

Den som i strid med 2 a § 1 mom. har underlåtit att göra anmälan enligt nämnda moment eller som har förvärvat aktier eller garantiandelar i strid med social- och hälsovårdsministeriets förbud, har i fråga om dessa aktier eller garantiandelar inte några andra rättigheter i försäkringsbolaget än rätt till vinst. Ett dylikt förvärv får inte införas i försäkringsbolagets aktie- eller garantiandelsbok och inte heller i aktieägar- eller garantiandelsägarförteckningen.

7 kap.

Bolagets ledning

1 §

Styrelsen väljs av bolagsstämman. I bolagsordningen kan det bestämmas att någon eller några av styrelsens medlemmar, dock mindre än halva antalet, tillsätts i annan ordning. Om val av styrelse i de fall då bolaget har ett förvaltningsråd stadgas i 7 § 3 mom.

Mandatperioden för en medlem i styrelsen skall bestämmas i bolagsordningen. Mandatperioden skall utgå senast under den fjärde räkenskapsperioden efter valet, antingen vid avslutandet av den bolagsstämma där nyval förrättas eller vid utgången av räkenskapsperioden.

Vad denna lag stadgar om styrelsemedlem skall på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna.

2 §

Ett försäkringsbolag skall ha en verkställande direktör. Verkställande direktören utses av styrelsen eller, om så bestäms i bolagsordningen, av förvaltningsrådet.

Vad denna lag stadgar om verkställande direktör tillämpas på motsvarande sätt på hans suppleant (vice verkställande direktör).

3 §

Minst hälften av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar undantag. Vad som i detta moment stadgas om styrelsemedlem skall på motsvarande sätt tillämpas på medlemmarna av förvaltningsrådet.

Styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara väl ansedda och de skall ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som kan anses vara behövlig med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktör.


3 a §

Den som är verkställande direktör eller vice verkställande direktör för ett försäkringsbolag får inte vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör för ett kreditinstitut som hör till samma koncern som försäkringsbolaget.

Majoriteten av medlemmarna och suppleanterna i ett försäkringsbolags styrelse skall bestå av personer som inte är medlemmar eller suppleanter i ett sådant kreditinstituts styrelse som avses i 1 mom. och inte heller verkställande direktör eller vice verkställande direktör för ett sådant kreditinstitut, om inte social- och hälsovårdsministeriet beviljar undantag för försäkringsbolagets styrelsemedlemmar eller dessas suppleanter.

4 §

Har ett försäkringsbolag inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse, skall ministeriet sammankalla bolagsstämman eller, om styrelsen skall utses av förvaltningsrådet, detta att utse en styrelse. Har bolaget inte en i handelsregistret antecknad verkställande direktör, skall ministeriet sammankalla styrelsen eller, om verkställande direktören skall utses av förvaltningsrådet, detta för att utse en verkställande direktör. Väljs inte någon styrelse eller verkställande direktör eller anmäls inte detta utan dröjsmål till handelsregistret, skall ministeriet förordna en eller flera sysslomän att handha bolagets angelägenheter till dess styrelsen eller verkställande direktören blivit vald och antecknad i registret.

Har ett försäkringsbolag inte en i handelsregistret antecknad behörig styrelse därför att en styrelsemedlem som enligt bolagsordningen skall tillsättas i annan ordning än genom bolagsstämmans eller förvaltningsrådets beslut inte har blivit utsedd, skall social- och hälsovårdsministeriet förordna en eller flera sysslomän såsom ställföreträdare för honom att handha bolagets angelägenheter till dess styrelsemedlemmen blivit vald och antecknad i registret.

Om ministeriet inte redan har vidtagit behövliga åtgärder, får i de fall som avses i 3 eller 4 mom. ansökan till ministeriet göras av en styrelsemedlem, verkställande direktören, en delägare, borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att bolaget har en behörig styrelse och verkställande direktör.

7 §

Förvaltningsrådet väljs av bolagsstämman. I bolagsordningen kan dock bestämmas att någon eller några av förvaltningsrådets medlemmar, dock mindre än halva antalet, tillsätts i annan ordning. Vad som i 1 § 3 och 4 mom. samt 4 § stadgas om styrelsemedlemmar och suppleanter tillämpas på motsvarande sätt på förvaltningsrådets medlemmar och suppleanter.


8 kap.

Bolagsstämma

2 §

I ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning kan bestämmas att beslutanderätten vid dess bolagsstämma i stället för av delägare skall utövas av representanter som delägarna har utsett bland sig. I fråga om representanter gäller i övrigt vad denna lag stadgar om delägare. Representanternas rätt att delta i en stämma får dock inte i bolagsordningen begränsas på det sätt som stadgas i 1 § 3 mom.

12 §

Har en aktieägare genom att deltaga i ett bolagsstämmobeslut som strider mot 9 kap. 16 § lagen om aktiebolag eller på annat sätt uppsåtligen missbrukat sitt inflytande i försäkringsbolaget, kan domstolen, om synnerligen vägande skäl därtill föreligger, på talan av en annan aktieägare och efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet ålägga bolaget att inom utsatt tid inlösa kärandens aktier. Inlösen kan åläggas endast om bolaget efter inlösningen uppfyller kraven i 11 kap.


9 kap.

Revision och särskild granskning

1 §

Bolagsstämman skall utse en revisor att såsom övervakningsrevisor sörja för att bolagets bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Övervakningsrevisorn skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

3 §

Endast en revisor som är godkänd av Centralhandelskammaren eller en handelskammare kan vara revisor för ett försäkringsbolag. Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

Minst en revisor skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller vara en sammanslutning som avses i 3 mom. Den som är omyndig, försatt i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara revisor.

Till revisor kan utses en av Centralhandelskammaren eller av någon handelskammare godkänd revisionssammanslutning. På en sammanslutning som är godkänd av Centralhandelskammaren skall på motsvarande sätt tillämpas vad som i detta kapitel sägs om revisor som är godkänd av Centralhandelskammaren och på en sammanslutning som är godkänd av en handelskammare vad som sägs om revisor som är godkänd av en handelskammare. En sammanslutning som utsetts till revisor skall meddela vederbörande försäkringsbolagets styrelse vem som är huvudansvarig för revisionen. Denne skall i en av Centralhandelskammaren godkänd sammanslutning vara godkänd av Centralhandelskammaren och i en av en handelskammare godkänd sammanslutning godkänd av Centralhandelskammaren eller en handelskammare. Stadgandena i 10 kap. 5 och 12 §§ lagen om aktiebolag skall tillämpas på honom.

4 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall på anmälan för bolaget förordna behörig revisor,


2) om revisorn inte har den behörighet som avses i 3 § eller om han är jävig enligt 10 kap. 5 § 1 eller 2 mom. lagen om aktiebolag eller


6 §

Vad som stadgas om revisor i 3 § och 17 kap. 2 § denna lag samt i 10 kap. 5, 8, 12 och 13 §§, 15 kap. 2 och 5-7 §§ och 16 kap. 4 § lagen om aktiebolag, skall på motsvarande sätt tillämpas på granskare som avses i denna paragraf.


10 kap.

Bokslut

3 §

Ett försäkringsbolag skall täcka den ansvarsskuld som avses i 2 §.

Av täckningen för premieansvaret för livförsäkring, med undantag av sådana för högst tio år tagna tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, och för längre tid än tio år meddelad skadeförsäkring samt för ersättningsansvaret för tids- och livräntor skall förtecknas ett belopp, som är minst 85 procent av det sammanlagda beloppet av nämnda ansvar. Den förtecknade täckningen skall bestå av

1) obligationer och andra skuldförbindelser som utfärdats eller garanterats av finska staten, en kommun eller ett kommunalförbund,

2) obligationer hörande till obligationslån som upptagits av en finsk hypoteksförening eller depositionsbank,

3) fordringsbevis för vilka en finsk depositionsbank är ansvarig,

4) skuldförbindelser för vilka säkerheten utgörs av inteckning i fast egendom i Finland eller i anläggning på annans grund och i legorätten till själva grunden, dock så att bolagets fordran samt fordringarna med samma eller bättre förmånsrätt sammanlagt inte överstiger 70 procent eller, då det är fråga om en sådan sammanslutnings egendom, i vilken bolaget har ovillkorlig bestämmanderätt, 85 procent av det värde den intecknade egendomen enligt en kompetent fackmans uppskattning kan anses ha,

5) fast egendom i Finland, dock så att det förtecknade värdet och de fordringar till säkerhet för vilka inteckning fastställts i denna egendom får dock sammanlagt inte överstiga 85 procent av egendomens värde beräknat på det sätt som nämns i 4 punkten,

6) andra värdepapper och förbindelser som med hänsyn till beskaffenheten och tryggheten kan likställas med ovan i 1-4 punkten nämnda eller i vilka täckningen med ministeriets samtycke kan placeras, eller

7) skuldförbindelser mot pant i försäkringsbrev, utfärdade av bolaget, högst till deras återköpsvärde.

Likvärdig med förtecknad täckning anses en återförsäkringsgivares ansvarighet för en ansvarsskuld enligt 2 mom., högst till ett av ministeriet godkänt belopp, samt de delar av obetalda försäkringspremier som vid beräknandet av premieansvaret har antagits vara erlagda.

Värdepapper och förbindelser som gäller den förtecknade täckningen skall förvaras åtskils från bolagets övriga egendom.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

3 a §

Vad som i 3 § 2 mom. stadgas om täckning av ansvarsskulden gäller inte sådan försäkring som är anknuten till vissa investeringars utveckling och som avses i livförsäkringsklass 3 (fondförsäkring). Täckningen av dessa försäkringsbestånds ansvarsskuld skall hållas åtskild från täckningen av den övriga ansvarsskulden.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om motsvarigheten mellan ansvarsskulden för fondförsäkringar och de täckande tillgångarna samt om förteckningen av täckningen.

5 §

Ett försäkringsbolags eget kapital skall i balansräkningen delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet är i försäkringsaktiebolag aktiekapitalet, reservfonden och uppskrivningsfonden, samt i ömsesidiga försäkringsbolag garantikapitalet, grundfonden och uppskrivningsfonden. Övriga fonder av det egna kapitalet är fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från föregående räkenskapsperioder anges särskilt såsom ökning av det fria egna kapitalet, samt räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder såsom minskning av detta.

7 §

Av delägarna i ett sådant ömsesidigt försäkringsbolag, där de vilka enligt bolagsordningen ansvarar för bolagets förbindelser skall, om ett skadeförsäkringsbolag på grund av uppkommen förlust eller av annan orsak har ett verksamhetskapital som underskrider det garantibelopp som avses i 11 kap. 3 § eller ett livförsäkringsbolag har ett verksamhetskapital som underskrider det garantibelopp som avses i 11 kap. 5 § eller om försäkringsbolagets eget kapital inte uppfyller minimikravet enligt 11 kap. 6 § eller om de tillgångar som ett bolag i likvidation eller konkurstillstånd inte förslår till betalning av skulderna, utan dröjsmål uttaxeras tilläggsavgift till minst ett så stort belopp som fordras för uppnående av dessa syften. Har delägarnas ansvarighet begränsats i bolagsordningen, skall uttaxeringen dock jämkas i enlighet härmed.


11 kap.

Verksamhetskapital

1 §

Med ett försäkringsbolags verksamhetskapital avses det belopp varmed bolagets tillgångar med beaktande av deras art och uppskattade enligt de grunder som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet skall anses överstiga försäkringsbolagets skulder.

Om de poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet stadgas närmare genom förordning.

2 §

Minimibelopp av ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital är det största av de två belopp som uträknats enligt 1 och 2 punkten:

1) Uträknas 18 procent av den närmast föregående räkenskapsperiodens premieinkomst. Om premieinkomsten överstiger 60 000 000 mark skall tillägget för den överskjutande delen dock vara 16 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det tal som erhålls, när bolagets egen andel av ersättningskostnaden för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande ersättningskostnad före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.

2) Uträknas 26 procent av de tre närmast föregående räkenskapsperiodernas genomsnittliga ersättningskostnad. Om den genomsnittliga ersättningskostnaden överstiger 42 000 000 mark skall tillägget för den överskjutande delen dock vara 23 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det enligt andra meningen i 1 punkten uträknade talet. Relationstalet får inte vara mindre än 0,5.

Om försäkringarna huvudsakligen består av kredit-, storm-, hagel- eller frostförsäkringar, skall den i 1 mom. 2 punkten nämnda genomsnittliga ersättningskostnaden beräknas för sju räkenskapsperioder.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 och 2 mom.

Ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 3 § 2 mom.

3 §

Ett skadeförsäkringsbolags garantibelopp utgörs av en tredjedel av det i 2 § 1 och 2 mom. föreskrivna minimibeloppet av verksamhetskapitalet.

Minimigarantibeloppet är

1) 8 400 000 mark, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 14 och om försäkringsbolagets premieinkomst inom denna försäkringsklass under var och en av de tre närmast föregående räkenskapsperioderna har överstigit 15 000 000 mark eller 4 procent av försäkringsbolagets totala premieinkomst,

2) 2 400 000 mark, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 10-15, såframt något annat inte följer av 1 punkten,

3) 1 800 000 mark, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 1-8, 16 eller 18,

4) 1 200 000 mark, om någon av de försäkrade riskerna hör till skadeförsäkringsklass 9 eller 17.

Återförsäkringsverksamhet jämställs med skadeförsäkringsklass 13. Om ett skadeförsäkringsbolags försäkringsverksamhet täcker flera olika risker eller försäkringsklasser, skall endast den risk eller försäkringsklass som förutsätter det högsta minimibeloppet beaktas.

4 §

Den andel som skall hänföras till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall i fråga om försäkringar som hör till livförsäkringsklass 1 och 2, med undantag av sådana tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, bestämmas genom sammanräkning av de belopp som avses i 1 och 2 punkterna.

1) Uträknas 4 procent av summan av premieansvaret och ersättningsansvaret för de pensioner som löper vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det tal som erhålls, när bolagets eget andel av summan av den närmast föregående räkenskapsperiodens premieansvar och ersättningsansvaret för de pensioner som börjat löpa jämförs med motsvarande summa före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte vara lägre än 0,85.

2) Uträknas 0,3 procent av risksumman vid utgången av den närmast föregående räkenskapsperioden av de försäkringar vilkas risksumma är större än noll. När det gäller dödsfallsförsäkring som tecknats för högst tre år är andelen i stället för 0,3 procent dock 0,1 procent och, när det gäller försäkring som tagits för flera än tre men för högst fem år, är andelen 0,15 procent. Det sålunda erhållna resultatet multipliceras med det tal som erhålls, när bolagets egen andel av risksumman av ifrågavarande försäkringar för den närmast föregående räkenskapsperioden jämförs med motsvarande risksumma före avdrag av återförsäkringsgivarnas andel. Relationstalet får inte vara lägre än 0,5.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 mom.

I fråga om andra försäkringar än sådana som hör till de livförsäkringsklasser som nämns i 1 mom. samt i fråga om de tilläggsförsäkringar som nämns i 1 mom. bestäms den andel som hänför sig till minimibeloppet av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital i enlighet med de föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet meddelar.

Minimibeloppet av ett sådant försäkringsbolags verksamhetskapital som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse beräknas enligt 1 mom. I fråga om invalid-, arbetslöshets- och familjepensionsförsäkringsrörelse enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare (395/61) iakttas dock i stället för 1 mom. 2 punkten 2 § 1 mom. 1 punkten. Vid uträkningen av minimibeloppet av verksamhetskapital lämnas en sådan rörelse som avses i lagen om pension för företagare (468/69) i sin helhet obeaktad, och 10 procent beaktas av en sådan rörelse som avses i lagen om pension för arbetstagare.

Ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall alltid uppgå till minst det minimigarantibelopp som avses i 5 § 2 mom.

5 §

Ett livförsäkringsbolags garantibelopp utgörs av en tredjedel av det lägsta verksamhetskapitalet enligt 4 § 1, 3 och 4 mom.

Minimigarantibeloppet är 4 800 000 mark.

6 §

Ett försäkringsbolags eget kapital skall utgöra minst hälften av dess i 3 och 5 §§ angivna garantibelopp.

Av ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital skall minst en andel som motsvarar det minimigarantibelopp som anges i 5 § 2 mom. utgöras av poster om vilka det stadgas genom förordning.

7 §

Ett försäkringsbolags verksamhetskapital, återförsäkring och övriga omständigheter som inverkar på bolagets solvens skall ordnas på ett sätt som tryggar de försäkrade förmånerna, med beaktande av sannolika växlingar i intäkterna och kostnaderna samt kalkylerbara övriga osäkerhetsfaktorer.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av 1 mom.

8 §

De markbelopp som anges i detta kapitel kan genom förordning ändras så att deöverensstämmer med den allmänna prisnivån och valutakursernas utveckling.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

4 §

Bolagsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av det vid stämman företrädda röstetalet, av vinsten till allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp vilka i förhållande till det i 11 kap. 6 § angivna egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

5 §

Penninglån får beviljas en medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktören i försäkringsbolaget eller ett annat bolag i försäkringsbolagets koncern samt säkerhet ställas för deras förpliktelser endast inom gränserna för det fria egna kapitalet enligt den fastställda balansräkningen för den senaste räkenskapsperioden och endast under förutsättning att gäldenären ställer en säkerhet som är jämförbar med en sådan investering som avses i 10 kap. 3 § 2 mom. 1-4, 6 och 7 punkten. Detsamma gäller lån eller ställande av säkerhet för den som är make eller syskon till ovan nämnd person eller med honom i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller i sådant svågerlag, att den ena är gift med den andras syskon.


6 §

Sådana viktiga eller principiella beslut som gäller kredit till bolag som hör till samma koncern som försäkringsbolaget och investeringar i sådana skall fattas av försäkringsbolagets styrelse.

13 kap.

Livförsäkring och annan långtidsförsäkring

2 §

Vid livförsäkring, med undantag av sådana tilläggsförsäkringar för högst tio år som avses i livförsäkringsklass 1 c, skall iakttas av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder i vilka bestäms:


7 §

På beräknande av ansvarsskuld och på skadeförsäkring som beviljas för längre tid än tio år skall vad som i 2-6 §§ stadgas om livförsäkring tillämpas på motsvarande sätt.

8 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om vilket slags egendom värdeutvecklingen för en fondförsäkring kan bindas till.

Vid fondförsäkring skall iakttas en av ministeriet fastställd grund i vilken det bestäms på hurdana villkor ett investeringsobjekt som är anknutet till en försäkring kan ändras på yrkande av försäkringstagaren. Denna grund skall i likhet med en grund som gäller återköp av en fondförsäkring göras upp med beaktande av att de försäkrade förmånerna tryggas och att grunden är skälig.

Ministeriet kan i fråga om fondförsäkring medge undantag från stadganden i 2-5 §§.

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

4 §

Social- och hälsovårdsministeriet får när som helst granska ett försäkringsbolags och dess sidobolags rörelse och övriga verksamhet samt delta i de sammanträden vid vilka beslutanderätten i försäkringsbolagsärenden utövas, dock inte i beslutsfattandet. För granskningen kan vid ministeriet finnas särskilda sakkunniga. Deras löneförmåner fastställs av ministeriet och erläggs av vederbörande bolags medel på det sätt som ministeriet bestämmer.


5 §

Ministeriet har rätt att förbjuda verkställigheten av bolagsstämmans, förvaltningsrådets eller styrelsens beslut i ett ärende som nämns i 1 mom. Om beslutet redan har verkställts, kan ministeriet ålägga bolaget att vidta åtgärder för att få en rättelse till stånd.

Ministeriet kan förena en uppmaning eller ett förbud som nämns i denna paragraf med vite. Vite döms ut av länsstyrelsen i Nylands län.

Om en uppmaning eller ett beslut som avses ovan i denna paragraf inte iakttas, kan ministeriet förbjuda bolaget att bevilja nya försäkringar till dess saken rättats till. Om det är fråga om grovt åsidosättande av förpliktelserna, kan statsrådet begränsa eller återkalla bolagets koncession.

Om bolaget inte inleder sin koncessionsenliga verksamhet inom 12 månader efter att koncessionen beviljades eller om bolaget lägger ner sin verksamhet för minst sex månader efter att koncessionen beviljats, kan statsrådet begränsa eller återkalla koncessionen.

Om de förhållanden som rådde när koncessionen beviljades har förändrats så att koncession inte längre skulle beviljas, eller om förutsättningarna för inledande av verksamheten inte längre uppfylls, kan statsrådet begränsa eller återkalla koncessionen.

5 a §

Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 11 kap. 2 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider minimibeloppet enligt 11 kap. 4 § skall utan dröjsmål överlämna till social- och hälsovårdsministeriet för godkännande en plan för att återställa en sund finansiell ställning för bolaget.

8 §

De sakkunniga skall avge utlåtanden om förslag till ändring eller utvecklande av lagstiftningen om försäkringsbolag samt i ärenden som enligt denna lag eller en med stöd av den utfärdad förordning skall avgöras av statsrådet eller av social- och hälsovårdsministeriet och som gäller

1) beviljande, ändring eller återkallande av koncession,

2) åtgärder som trots besvär kan verkställas,

3) fusion av försäkringsbolag, överföring av försäkringsbestånd eller ändring av ett försäkringsbolags bolagsform,

4) av ministeriet meddelade allmänna föreskrifter,

5) principerna för omställning av sakkunniga som avses i 14 kap. 4 § samt, om ärendet är av allmän betydelse,

6) bolagsordningen,

7) grunderna för försäkring och

8) kapital som avses i 11 kap. 1 §.


Av de i 1 mom. angivna ärendena skall de i 1-5 punkten nämnda behandlas vid sammanträde med de sakkunniga och de övriga vid rådplägning med dessa. Ministeriet kan dock överföra ett ärende som annars borde behandlas vid rådplägning för behandling vid sammanträde. Likaså har en vid rådplägning närvarande sakkunnig rätt att till sammanträde hänskjuta ett ärende angående vilket enligt nämnda moment yttrande av sakkunniga skall inhämtas. På samma sätt kan majoriteten av de sakkunniga vid ett sammanträde yrka att ett ärende angående vars avgörande majoriteten är av annan mening än ministeriet skall hänskjutas till statsrådet för avgörande.

15 kap.

Likvidation och upplösning

1 §

Ett skadeförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 3 § och ett livförsäkringsbolag vars verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 5 § samt ett försäkringsbolag vars eget kapital inte uppfyller minimikraven i 11 kap. 6 § skall utan dröjsmål överlämna till social- och hälsovårdsministeriet för godkännande en plan avseende kortfristig finansiering. Försäkringsbolaget skall träda i likvidation och upplösas, om ovan nämnda krav som uppställs i 11 kap. inte uppfyllts inom tre månader efter det saken meddelas bolagsstämman. Social- och hälsovårdsministeriet får dock förlänga fristen till högst ett år, om inte de försäkrade förmånerna därigenom äventyras.


2 §

Om det finns skäl att anta att ett skadeförsäkringsbolags verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 3 § eller att ett livförsäkringsbolags verksamhetskapital underskrider det garantibelopp som anges i 11 kap. 5 § eller att försäkringsbolagets eget kapital inte uppfyller det minimikrav som uppställs i 11 kap. 6 §, skall styrelsen och verkställande direktören utan dröjsmål uppgöra bokslut för den tid för vilken bokslut ännu inte framlagts vid bolagsstämman, och överlämna det till revisorerna för granskning. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som ovan stadgas om bokslut och revisionsberättelse. Omfattar tiden för bokslutet även föregående räkenskapsperiod, skall för denna räkenskapsperiod uppgöras ett särskilt bokslut.

Om ett bokslut som avses i 1 mom. utvisar att försäkringsbolaget inte uppfyller de i 1 mom. nämnda kraven på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet vilka uppställs i 11 kap., skall bolagsstämma hållas inom två månader efter det att revisorerna har avgivit sitt utlåtande. Styrelsen skall underrätta social- och hälsovårdsministeriet om kallelsen till bolagsstämman.


Har bolaget inte före utgången av den i 1 § 2 mom. angivna fristen eller förlängningen av denna uppfyllt de i 1 mom. nämnda fordringar som enligt 11 kap. ställs på verksamhetskapitalet eller det egna kapitalet, skall bolagsstämman besluta att bolaget skall träda i likvidation och upplösas. Fattar bolagsstämman inte detta beslut, skall ministeriet förordna att bolaget träder i likvidation och upplöses.

10 §

När ett försäkringsbolag har trätt i likvidation, har de som tagit livförsäkring, med undantag av sådana för högst tio år tagna tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, eller för längre tid än tio år gällande skadeförsäkring, för sin andel i premieansvaret gemensamt samma förmånsrätt till bolagets tillgångar som innehavare av handfången pant. Samma förmånsrätt har innehavare av sådan av annat försäkringsavtal än återförsäkringsavtal härflytande fordran för vilken ansvarigheten skall bokföras såsom ersättningsansvar, förutsatt att fordran, om den inte grundar sig på livförsäkring, med undantag av sådana för högst tio år tecknade tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, eller för längre tid än tio år gällande annan personförsäkring, har uppstått inom två månader från den dag då likvidationen började. Den förmånsrätt som stadgas i detta moment försämrar inte den rätt som tillkommer innehavare av handfången pant eller i egendom beviljad inteckning.

De tillgångar som avses i 10 kap. 3 § 2 mom. och 3 a § hör till ett särskilt administrationsbo. Till detta skall även utan dröjsmål överföras ett så stort belopp av bolagets övriga tillgångar, att administrationsboets tillgångar motsvarar den ansvarsskuld som avses i 1 mom. och de beräknade likvidationskostnaderna. Till det särskilda administrationsboet övergår de rättigheter och skyldighet för försäkringsgivarna som beror på livförsäkringar, med undantag av sådana för högst tio år tecknade tilläggsförsäkringar som avses i livförsäkringsklass 1 c, och på skadeförsäkringen som beviljats för längre tid än tio år, till dess att med försäkringarna har förfarits på det sätt som stadgas i 12-14 §§. Förslår tillgångarna inte till detta har fordringar som grundar sig på personförsäkring och personskada förmånsrätt framom andra fordringar.


14 §

Tillgångarna i ett livförsäkringsbolags särskilda administrationsbo skall före den delning av tillgångar som avses i 1 mom. först fördelas mellan fondförsäkringsbeståndet och det övriga försäkringsbeståndet. Fördelningen skall göras så att även skälighetssynpunkter beaktas.


20 §

Vad som stadgas i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas, om ett bolag som trätt i likvidation på grund av att det inte längre uppfyller de krav som uppställs i 11 kap. 3, 5 eller 6 §, åter uppfyller sagda krav.


16 kap.

Fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet

5 a §

I de fall som stadgas genom förordning får ett försäkringsbolag med social- och hälsovårdsministeriets samtycke och på villkor fastställda av ministeriet helt eller delvis överlåta sitt försäkringsbestånd till ett utländskt försäkringsbolag eller helt eller delvis överta ett utländskt försäkringsbolags försäkringsbestånd. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas vad 1, 3 och 5 §§ stadgar om överlåtelse av försäkringsbeståndet eller en del av det, om inte ministeriet beviljar undantag. Det överlåtande utländska försäkringsbolaget skall dock inte förpliktas att underrätta delägarna i bolaget om den kungörelse som avses i 3 § 2 mom.

18 kap.

Särskilda stadganden

3 §

Den som

1) bedriver försäkringsrörelse utan koncession eller i strid med stadgandena i 1 kap. 3 § 1 och 2 mom.; eller


skall, såframt gärningen ej är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


5 §

Den som


6) försummar att i fall som avses i 1 kap. 3 § 4 mom. anhålla om social- och hälsovårdsministeriets tillstånd eller förvärvar aktier eller garantiandelar i strid med 3 kap. 2 a § 1 mom;


skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.

6 a §

Utan hinder av stadganden i 6 § har social- och hälsovårdsministeriet rätt att överlämna uppgifter som omfattas av försäkringshemligheten till åklagar- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott, till myndigheter som på annat ställe i lag berättigas att få ovan nämnda uppgifter samt till andra staters myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsverksamhet, om uppgifterna i dessa stater är sekretessbelagda.

6 b §

Ett försäkringsbolag skall konstatera kundens identitet i kundförhållanden, om vilka social- och hälsovårdsministeriet utfärdar närmare föreskrifter. Om det är sannolikt att kunden handlar för någon annans räkning, skall identifieringen med de resurser försäkringsbolaget förfogar över utsträckas också till denne. Identifieringsuppgifterna eller uppgifter om identifikationshandlingarna skall förvaras på ett tillförlitligt sätt under minst fem år från det kundförhållandet upphörde.

6 c §

Utan hinder av 6 § skall ett försäkringsbolag, innan det slutför en affärstransaktion eller, om förhandsanmälan skulle medföra oskäliga besvär, utan dröjsmål efter det att affärstransaktion slutförts göra anmälan till social- och hälsovårdsministeriet, om det har anledning att betvivla det lagliga ursprunget hos de medel som används till de tjänster som försäkringsbolaget betts om. Den som anmälan gäller får inte underrättas om saken.

Försäkringsbolaget skall dessutom uppbevara och på begäran till ministeriet överlämna alla de tillgängliga uppgifter och handlingar som kan vara av betydelse då saken utreds.

Ministeriet skall informera den förundersökningsmyndighet som saken gäller, om ministeriet på basis av försäkringsbolagets anmälan eller de uppgifter som det fått i samband med tillsynsverksamheten anser att det finns skäl att misstänka att försäkringsbolagets tjänster används eller planeras bli använda för att dölja eller utplåna den verkliga arten, det verkliga ursprunget eller den verkliga förvaringsplatsen för medel som åtkommits genom brott eller dispositioner eller rättigheter som gäller medlen.

Ministeriet har i det fall som avses i 3 mom. rätt att meddela försäkringsbolaget ett förordnande att under högst sju dagar avstå från att utföra transaktionen, om en sådan åtgärd behövs för förundersökningsåtgärderna.

För ministeriet, försäkringsbolaget eller för de personer som i god tro har vidtagit åtgärder på deras vägnar uppstår inte ansvar för den ekonomiska skada som eventuellt föranleds av åtgärderna enligt denna paragraf.

6 d §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter som behövs för genomförande av EG-rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (91/308/EEG).

8 a §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att föreskriva att försäkringsbolag skall föra register över sina ombud och personer som handlar på dessas vägnar. Utfärdandet av intyg angående ombud och personer som handlar på dessas vägnar kan genom ministeriets beslut helt eller delvis åläggas försäkringsbolagens centralorganisation, sedan denna har samtyckt därtill.

9 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan i fråga om återförsäkring, koassuransförsäkring, rättsskyddsförsäkring, turistassistans och utländsk direktförsäkring meddela av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet följande närmare föreskrifter samt bevilja av försäkringsrörelsens art eller det ovan nämnda avtalet föranledda undantag från stadgandena i denna lag.

10 §

Från denna lag kan genom förordning stadgas sådana undantag som föranleds av internationella avtal eller ömsesidiga avtal med främmande stater.


1. Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

2. På försäkringsbolag som före ikraftträdandet har beviljats koncession för bedrivande av försäkringsrörelse skall efter nämnda datum tillämpas denna lag, om inte annat följer av vad som stadgas nedan.

3. En koncessionsansökan som är anhängig när denna lag träder i kraft skall kompletteras enligt de krav som denna lag ställer.

4. Ett försäkringsbolag som är verksamt när denna lag träder i kraft har rätt att bedriva försäkringsrörelse i enlighet med den koncession som införts i social- och hälsovårdsministeriets koncessionsregister. Inom två år efter att denna lag trätt i kraft skall ministeriet dock i sitt koncessionsregister, på basis av försäkringsbolagets tidigare verksamhet och efter att ha hört bolaget anteckna de försäkringsklasser och klassgrupper i enlighet med vilka försäkringsbolaget får bedriva verksamhet efter att ha fått vetskap om anteckningen. Om det uppstår oenighet om koncessionens innebörd skall saken avgöras av statsrådet.

5. Bolaget skall på basis av den registeranteckning som nämns i 4 mom., inom två år efter att anteckningen gjorts ansöka om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse för denna lagstadgade ändring av bolagsordningen och göra registreringsanmälan om ändringen inom tre månader från ministeriets beslut om att fastställa bolagsordningen. Ministeriet får av särskilda skäl förlänga de i detta moment nämnda fristerna med högst sex månader.

6. Ett försäkringsbolag som när denna lag träder i kraft har koncession att bedriva livförsäkringsrörelse får på grundval av denna koncession inom tre år från det denna lag trätt i kraft börja bedriva fondförsäkringsrörelse, förutsatt att social- och hälsovårdsministeriet har godkänt den verksamhetsplan som bolaget har insänt, att ministeriet på ansökan har fastställt grunderna för försäkringen och att den ändring av bolagsordningen som på bolagets ansökan har fastställts av ministeriet har registrerats.

7. Utan hinder av 1 kap. 3 § 4 mom. får ett eller flera försäkringsbolag eller försäkringsbolag och försäkringsföreningar tillsammans alltjämt äga de aktier eller andelar som de lagligen fick äga innan denna lag trädde i kraft. Om det antal aktier eller andelar som ett eller flera försäkringsbolag eller försäkringsbolag eller försäkringsföreningar äger tillsammans eller deras i lagen angivna bestämmanderätt när lagen träder i kraft överstiger den lagstadgade övre gränsen, får försäkringsbolagets, försäkringsbolagens eller försäkringsbolagens och försäkringsföreningarnas gemensamma andel av aktierna, andelarna eller bestämmanderätten i den sammanslutning som innehavet hänför sig till inte stiga från det den var när lagen trädde i kraft. Om försäkringsbolagets, försäkringsbolagens eller försäkringsbolagens och försäkringsföreningarnas gemensamma andel har minskat efter lagens ikraftträdande men alltjämt överstiger den lagstadgade övre gränsen, får andelen inte längre stiga från detta lägre belopp. Social- och hälsovårdsministeriet kan på ansökan bevilja undantag från vad som stadgas i detta moment.

8. Vad som i 2 kap. 5 § 1 mom. i denna lag stadgas om grundkapitalets minimibelopp skall inte tillämpas på försäkringsbolag som registrerats före ikraftträdandet. Grundkapitalet får dock inte genom bolagsstämmans beslut sänkas under det angivna beloppet.

9. Om det i bolagsordningen för ett försäkringsbolag som registrerats innan denna lag trätt i kraft ingår bestämmelser som står i strid med denna lag, skall i stället för dem iakttas stadgandena i denna lag. Om bolagsordningen för ett försäkringsbolag som registrerats innan denna lag trätt i kraft enligt denna lag är bristfällig eller innehåller stadganden som strider mot denna lag, skall bolagets styrelse för bolagsstämman föreslå att bolagsordningen ändras i överensstämmelse med denna lag. För ändringar i bolagsordningen skall inom två år från det denna lag trätt i kraft ansökas om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse och om dem skall göras anmälan för registrering inom tre månader från ministeriets beslut.

10. Efter ikraftträdandet skall denna lag iakttas vid val av styrelsemedlemmar och verkställande direktör. En styrelsemedlem som före ikraftträdandet har valts för obestämd tid kan kvarstå i uppdraget till dess att nyval har förrättats, dock högst i fyra år efter att lagen har trätt i kraft.

11. En revisor som utsetts före ikraftträdandet får trots att han enligt denna lag inte skulle få sköta uppdraget kvarstå i detta till dess att nyval har förrättats, dock högst till den 1 januari 1997.

12. Även om det med stöd av denna lag inte längre är möjligt att fastställa grunder för försäkring, gäller fortfarande grunder som fastställts innan denna lag har trätt i kraft, och vid ändring av dem skall iakttas denna lags stadganden om ändring av grunderna.

13. Sådana bestämmelser i ett försäkringsbolags bolagsordning samt anteckningar som tillåter utlänningarnas ägande i aktie- eller garantiandelsbok, aktieägar- eller garantiandelsägarförteckningar, aktie- eller garantiandelsbrev, interimsbevis, i talonger som hör till aktier eller garantiandelar samt i vänteförteckningar och på emissionkonton och som baserar sig på 3 a kap. vilket upphävts genom denna lag blir ogiltiga när denna lag träder i kraft.

RP 350/92
EkUB 10/93
Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (64/225/ETY, 73/239/ETY, 73/240/ETY, 77/92/ETY, 78/473/ETY, 79/267/ETY, 87/344/ETY, 88/357/ETY, 90/619/ETY och 91/308/ETY).

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.