730/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 8 a §, i 10 § avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition 1 mom. 1 punkten, avsnittet Godkännande av teknisk anordning och avsnittet Tillstånd att hålla bilskola samt 12 § 1 mom. 8, 23, 47, 48 och 51 punkten samt 2 mom., 13 § och 76 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 a § i lag av den 18 juni 1971 (492/71), avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition 1 mom. 1 punkten i 10 § i lag av den 30 december 1992 (1630/92), avsnittet Godkännande av teknisk anordning och avsnittet Tillstånd att hålla bilskola i 10 § i lag av den 20 december 1991 (1555/91), 12 § 1 mom. 8 punkten i nämnda lag av den 30 december 1992, 23 punkten i lag av den 15 december 1950 (597/50), 47 och 48 punkten i lag av den 30 mars 1973 (273/73), 51 punkten i lag av den 29 december 1973 (998/73) och 2 mom. i nämnda lag av den 18 juni 1971, 13 § ändrad genom lagar av den 2 december 1977 och den 31 augusti 1978 (862/77 och 664/78) och nämnda lag av den 20 december 1991 samt 76 § 2 mom. i lag av den 22 december 1978 (1039/78), samt

ändras 4, 6, 8 och 9 §§, i 10 § avsnittet Apotekstillstånd och avsnittet Trafiktillstånd samt 12 § 1 mom. 1, 3, 20, 31 och 49 punkten, 70 § 3 mom. och 92 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § ändrad genom lagar av den 25 mars 1948, den 23 december 1959, den 15 augusti 1980, den 14 december 1984 och den 13 mars 1987 (244/48, 479/59, 608/80, 870/84 och 286/87) och nämnda lag av den 30 december 1992, 6 § i nämnda lag av den 20 december 1991, 8 § ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 30 december 1992, 9 § delvis ändrad genom lag av den 23 juni 1977 (512/77), avsnittet Apotekstillstånd i 10 § i nämnda lag av den 20 december 1991, avsnittet Trafiktillstånd ändrat genom sistnämnda lag och genom lagar av den 26 juni 1992 och 18 december 1992 (555/92 och 1322/92), 12 § 1 mom. 1 punkten i lag av den 30 april 1987 (456/87), 3 punkten i nämnda lag av den 15 augusti 1980, 20 punkten i nämnda lag av den 15 december 1950, 31 punkten i nämnda lag av den 30 mars 1973 och 49 punkten i lag av den 21 december 1973 (938/73), 70 § 3 mom. i lag av den 26 juni 1987 (591/87) och 92 § 3 mom. i lag av den 31 december 1974 (1029/74), som följer:

4 §

De myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall betalas, hänförs med avseende på stämpelns belopp till tre grupper på följande sätt:

1 gruppen:

Republikens president, republikens presidents kansli, statsrådet, statsrådets kansli, ministerierna, justitiekanslersämbetet och centralskattenämnden.

2 gruppen:

Befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, utbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, skogsforskningsinstitutet, vägstyrelsen, enheten för fordonsförvaltningen vid Bilregistercentralen, meteorologiska institutet, Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrelsen, livsmedelsverket, konsumentverket, olycksfallsverket och läkemedelsverket.

3 gruppen:

Häradsskrivarna, polisinrättningarna, länsmännen, de biträdande länsmännen, registerbyråerna, tullanstalterna, vatten- och miljödistrikten och sjöfartsdistrikten.

6 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, skall expeditioner som utfärdas av en myndighet som hör till någon av de i 4 § nämnda grupperna beläggas med stämpel till följande belopp:

1) utslag, resolution, diariebevis eller annan expedition, som tecknats på ett separat papper eller på en handling som ingivits till en myndighet, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande stadganden skall utfärdas såsom egentlig expedition till en part, med undantag av en i 2 punkten nämnd expedition, för varje sida:

mk
1 gruppen 50,-
2 ,, 28,-
3 ,, 12,-

2) kopia av en expedition eller av någon annan hos en myndighet förvarad handling, remissresolution, som tecknats på eller fogats till en handling som inlämnats till en myndighet och inte innehåller förordnande om kvarstad eller annan handräckningsåtgärd, samt något annat än i 1 punkten nämnt utdrag ur en expedition eller annan handling, även då det utges såsom fotostatkopia, för varje sida:

mk
1 gruppen 12,-
2-3 ,, 10,-
8 §

Utöver vad som skall betalas i stämpelskatt enligt antal sidor skall i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) utslag i besvärsmål: ministeriernas utslag 175 mk och andra myndigheters utslag 415 mk,

b) resolutioner på dispensansökningar, om de gäller tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna inträde i läroanstalt 92 mk och i övriga fall 840 mk,

c) resolutioner, genom vilka beviljas tillstånd att tillhöra ett aktiebolags eller andelslags styrelse eller att vara prokurist eller tjänsteman i ett dylikt, 1 400 mk,

d) resolutioner på andra än ovan nämnda ansökningar som inte innefattar ansökan om dispens 175 mk,

e) avskrifter 25 mk.

2 gruppen:

a) utslag, resolutioner och immissionsbrev samt kungörelser om skatteköp eller sökt åborätt till kronohemman 42 mk,

b) avskrifter 14 mk.

9 §

Befriade från tilläggsstämpel enligt 8 § är avgöranden, som tecknats på eller fogats till en handling som lämnats in till en myndighet, samt avslagsresolutioner, vilka såsom särskild expedition utfärdats av republikens president.

Vid justitiekanslersämbetet uppbärs stämpelskatt endast för diariebevis, utdrag och avskrifter.

10 §

Nedan nämnda expeditioner eller tillståndsbevis som har tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:

Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas avkasta, enligt läkemedelsverkets prövning, minst 4 200 och högst 70 000 mk.


Trafiktillstånd:

1) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 580 och högst 7 400 mk,

2) för bedrivande av personbeställningstrafiksrörelse 1 000 mk för varje fordon.


12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:

1) i brottmål samt i mål som gäller privaträttsligt anspråk med anledning av brott;


i ärende, som berör:

3) fastställande av staten, folkpensionsanstalten, landskap, kommun, församling, kommunalt samhälle eller registrerat trossamfund tillkommande skatt eller avgift eller av grunden för dess beräknande eller debitering eller utmätning av sådan skatt eller avgift, eller anstånd med betalningen eller annan lättnad vid betalningen, eller restitution, dock ej i centralskattenämnden, inte heller i ärenden som angår beviljande av tullförmån eller restitution med stöd därav, förlängning av föreskriven tid för tullklarering eller för tullfri införsel eller för utförsel som berättigar till tullrestitution, eller restitution med stöd därav, annan särskild lättnad i fråga om tull eller annan skatt eller avgift som skall uppbäras av tullverket, eller förhandsbesked beträffande den tull som vid införsel skall läggas på en vara;


så ock

20) expeditioner, som utan lösen utges av ämbetsverk vid vilka lösen i allmänhet uppbärs;


31) bevis, varigenom en valmansförenings ombuds namnteckning bestyrks vara egenhändig, bevis över namnteckning angående ansökan om ingående av valförbund och annat vid val av riksdagsmän och kommunfullmäktige, bevis som enligt särskilda stadganden tecknas på studiebevis eller i studiebok som skall företes myndighet, bevis som antecknas i pass, vistelsebok eller i tillståndsbevis för överskridande av gränsen, med undantag för hinderlöshetsanteckning som görs i pass för resa utomlands;


49) beslut eller utslag, som olycksfallsverket meddelar med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel;


70 §

Länsskatteverken kan på ansökan bevilja tillstånd att stämpla handlingar med stämpelskattemaskin. Skattestyrelsen godkänner de maskiner som används för ändamålet och meddelar föreskrifter om tillståndsvillkor som hänför sig till försäljning, användning och underhåll av maskinerna, om användningen av stämpelskattemaskiner och om hur influten stämpelskatt vid bestämda tidpunkter skall inbetalas till länsskatteverken.

92 §

Den som inte är nöjd med en länsrätts utslag med anledning av besvär som avses i 1 mom., får däröver anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar, räknat från den dag, då han fick del av utslaget, sagda dag oräknad.Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

RP 65/93
StaUB 26/93

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.