691/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 36 § 1 och 4 mom., 37 § 1 mom., 37 a § och 57 § 2 mom. riksdagsordningen,

av dessa lagrum 36 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 30 november 1990 (1056/90), 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 13 mars 1987 (316/87), 37 a § ändrad genom lagar av den 4 mars 1966, den 18 mars 1983 (117/66 och 278/83) samt nämnda lag av den 13 mars 1987 och 57 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 22 juli 1991 (1078/91), samt

fogas till lagen nya 36 a och 36 b §§ som följer:

36 §

Önskar statsrådet utom dagordningen till riksdagen ge ett meddelande i något ärende som angår rikets styrelse eller dess förhållande till utländska makter, skall meddelandet föredras för riksdagen och bordläggas till något följande plenum. Sedan överläggningen i ärendet förklarats avslutad, föreslår talmannen att riksdagen skall övergå till dagordningen enligt följande ordalydelse: ''Efter att ha mottagit meddelandet övergår riksdagen till dagordningen''.


Behandlingen av ett meddelande från statsrådet fortsätter inte vid följande riksdag. Ej heller fortsätter behandlingen av en redogörelse från statsrådet vid följande riksdag, om inte riksdagen beslutar något annat.

36 a §

Statsministern kan vid en tidpunkt som han avtalat med talmannen utom dagordningen ge riksdagen en upplysning i en angelägenhet som hör till statsrådets behörighetsområde. Upplysning kan ges även av någon annan medlem av statsrådet som statsministern därtill förordnat.

Talmannen beslutar om diskussion skall tillåtas med anledning av upplysningen. Talmannen ger ordet enligt prövning utan hinder av 57 och 59 §§. När talmannen anser att saken har diskuterats tillräckligt, skall han förklara diskussionen avslutad.

Riksdagen fattar inte beslut med anledning av en upplysning från statsministern.

36 b §

En riksdagsman har rätt att förelägga talmanskonferensen ett skriftligt förslag om att en av honom föreslagen aktuell fråga skall debatteras vid plenum.

Om debatt beslutar talmanskonferensen. Ordet kan ges och anföranden hållas med avvikelse från 57 och 59 §§.

Riksdagen fattar inte beslut i en sak som har behandlats vid debatten.

37 §

Vill en riksdagsman ställa ett spörsmål till en medlem av statsrådet i en angelägenhet som hör till dennes ämbetsområde, skall han avlämna det skriftligen avfattat och med bestämt innehåll till talmannen, som skall sända spörsmålet till statsrådsmedlemmen för kännedom. Spörsmål kan ställas också under avbrott i riksdagens sammanträden. Statsrådsmedlemmen skall avge ett muntligt eller skriftligt svar vid en tidpunkt som han avtalat med talmannen. Svaret skall utan hinder av 93 § 2 mom. ges inom 21 dagar efter att spörsmålet har tillställts statsrådet. Under avbrott i riksdagen skall svaret ges skriftligt. I ett sådant ärende tillåts inte diskussion.


37 a §

Talmanskonferensen kan besluta att vid plenum skall föras en debatt vid vilken riksdagsmännen har rätt att muntligen framställa kortfattade spörsmål till medlemmar av statsrådet. Ordet kan ges och anföranden hållas vid debatten med avvikelse från 57 och 59 §§. Riksdagen fattar inte något beslut om de ärenden som behandlas vid debatten.

57 §

Vid behandlingen av statsbudgeten, meddelanden och redogörelser från statsrådet samt interpellationer och andra ärenden av stor betydelse kan riksdagsmännen likväl med avvikelse från 1 mom. ges ordet enligt arbetsordningen för riksdagen. Även härvid gäller vad 59 och 60 §§ stadgar om hur ordet skall ges.Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

RP 361/92
GrUB 6/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.