690/1993

Utfärdat i Helsingfors den 8 juli 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om en förteckning över farliga ämnen

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 11 § 4 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 18 december 1992 (1412/92), beslutat fastställa följande förteckning över farliga ämnen:

1 §

Den förteckning över farliga ämnen finns i bilaga 1.

Varningssymbolernas bokstavsbeteckningar, varningssymbolerna och deras namn finns i bilaga 2.

Standardfraser som anger fara (R-fraser) och de kombinationer av standardfraser som anger fara finns i bilaga 3.

Standardfraser som anger säkerhetsåtgärder (S-fraser) och de kombinationer av standardfraser som anger säkerhetsåtgärder finns i bilaga 4.

Namnen på de i bilaga 1 nämnda ämnena, angivna i ordningsföljd enligt ämnenas EEG-nummer (EEC-nummer) finns i bilaga 5.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1993.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 21 december 1988 om klassificering och påskrifter för hälsofarliga ämnen (1214/88).

Bilaga 2 i EES-avtalet: komissions direktiv(91/325/EEG), komissions direktiv(91/326/EEG), komissions direktiv(91/632/EEG), komissions direktiv(92/37/EEG).

Helsingfors den 8 juli 1993

Minister
Toimi Kankaanniemi

Överinspektör
Juha Pyötsiä

Bilaga fattas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.