686/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om ändring av förordningen om Steiner-skola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 12 augusti 1977 om Steiner-skola (625/77) 2 §, 6 § 1 mom. 5a och 6a punkten samt 7, 10, 15, 18, 23, 24 §, 25 § 9 punkten, 26, 34 och 36 §§,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. 5 a och 6 a punkten sådana de lyder i förordning av den 18 september 1987 (747/87), 10 § sådan den lyder i sistnämnda förordning och 36 § sådan den lyder i förordning av den 11 december 1992 (1307/92) samt

ändras 1 §, 4 § 1 mom., i 6 § 1 mom. det inledande stycket och 4, 7 och 12 punkten och 2 mom., 9 och 11 §§, 21 § 1 mom., 22 §, 25 § 5 och 8 punkten samt 29, 31-33, 35 och 37 §§,

av dessa lagrum 9, 11 och 29 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning av den 18 september 1987 samt 21 § 1 mom. och 35 § sådana de lyder i sistnämnda förordning som följer:

1 §

En ansökan som gäller inrättande av en Steiner-skola skall innefatta utredning om förutsättningarna för att inrätta skolan enligt 3 § lagen om Steiner-skola (417/77) och om den kommun där skolan skall placeras samt om skolans verksamhetsform och undervisningsspråk.

4 §

Vid en Steiner-skola finns ett lärarkollegium, till vilket hör de lärare som undervisar i skolan och har i 21 § stadgad behörighet.


6 §

En Steiner-skola skall ha ett reglemente, i vilket bestäms om


4) fördelningen av organens och befattningshavarnas befogenheter och arbetsuppgifter,


7) befrielse av en elev från studier i ett visst ämne,


12) andra nödvändiga frågor som gäller skolan.

Reglementet och ändringar i det fastställs av utbildningsstyrelsen.

9 §

En elev i en Steiner-skola får, om han inte är befriad från något ämne, undervisning och handledning i klass 1-9 under så många timmar i veckan som stadgas eller bestäms för grundskolan och i klass 10-13 under så många timmar som stadgas eller bestäms för gymnasiet. När utbildningsstyrelsen fastställer läroplanen kan den bevilja undantag från de timantal som avses ovan. En elev kan dessutom meddelas stödundervisning.

11 §

En Steiner-skola skall ha en av lärarkollegiet utarbetad och av utbildningsstyrelsen fastställd läroplan, som skall följas i undervisningen. I läroplanen bestäms om de allmänna arrangemangen i skolarbetet, arbetstiden, läroämnena och lärokurserna i dem, antalet veckotimmar och det sammanlagda timantalet, antalet timmar som används för undervisning i sin helhet och per läroämne, elevbedömningen, stöd- och specialundervisningen, elevhandledningen och den undervisning som meddelas på annat håll än i skolan.

För organiseringen av skolarbetet under ett läsår utarbetar lärarkollegiet en på läroplanen baserad arbetsplan som direktionen godkänner.

21 §

Behörighetsvillkor för en ämneslärar-, klasslärar- och speciallärarbefattning vid en Steiner-skola är, med undantag av undervisningsövningar, sådan behörighet som krävs av motsvarande lärare i grundskolan och gymnasiet eller sådana vid en en lärarutbildningsanstalt för Steiner-skolor slutförda studier som utbildningsstyrelsen anser vara tillräckliga samt i vartdera fallet tillräcklig förtrogenhet med uppgiften som lärare vid Steiner-skola. Lärare i specialeurytmi skall förutom behörighet för lärare i eurytmi ha slutfört studier i eurytmi vid nämnda lärarutbildningsanstalt.


22 §

Om anställning av lärare och timlärare beslutar lärarkollegiet.

25 §

För erhållande av fortlöpande statsbidrag fordras:


5) att skolans lärare har sådana kunskaper och färdigheter i sina undervisningsämnen som utbildningsstyrelsen anser vara tillräckliga,


8) att barn från samma familj beviljas syskonrabatt och barn till medellösa eller mindre bemedlade föräldrar nedsättning eller befrielse från terminsavgifterna.

29 §

En Steiner-skola är underställd undervisningsministeriets och länsstyrelsens tillsyn och inspektion.

Undervisningsministeriet och länsstyrelsen skall ges de uppgifter om skolan som behövs i det enskilda fallet.

Steiner-skola skall tillställa statistikcentralen statistiska uppgifter om skolan.

31 §

Om det i verksamheten vid en Steiner-skola framkommer missförhållanden, skall länsstyrelsen utan dröjsmål vidta åtgärder för att avhjälpa dem och vid behov underrätta utbildningsstyrelsen om saken.

Utbildningsstyrelsen kan, sedan den gett skolan tillfälle att inom utsatt tid eller omedelbart avhjälpa missförhållandet, be den behöriga myndigheten vidta åtgärder för att vid vite förplikta huvudmannen eller direktionen för skolan att avhjälpa missförhållandet eller avsätta skolans direktion och förordna att en eller flera syslomän att med direktionsbefogenheten sköta skolans förvaltning under en viss tid. Vid behov kan utbildningsstyrelsen underrätta undervisningsministeriet om saken. Skolans huvudman skall betala syslomännen ett arvode som utbildningsstyrelsen fastställer.

32 §

Undervisningsministeriet kan, efter att ha gett skolan tillfälle att inom utsatt tid eller omedelbart avhjälpa ett missförhållande, helt eller delvis vägra skolan rätt till statsbidrag.

33 §

Steiner-skolas räkenskapsår är ett kalenderår. En av revisorerna skall vara godkänd antingen av Centralhandelskammaren eller av en handelskammare.

35 §

Genom besvär får ändring inte sökas i beslut som gäller ärenden i vilka ändring inte kan sökas i skolor som ersätter grundskolan och i privata gymnasier.

37 §

Beslut som med stöd av lagen om Steiner-skola, denna förordning eller skolans reglemente har fattats om en elev får överklagas hos länsstyrelsen på samma sätt som i skolor som ersätter grundskolan och i privata gymnasier.

Om förfarandet, ändringssökande och länsstyrelsens befogenheter i frågor som avses i 1 mom. gäller vad som stadgas om skolor som ersätter grundskolan och om privata gymnasier.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.