683/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 21 a och 21 b §§,

sådana de lyder i lag av den 3 augusti 1992 (708/92),

ändras 21 §, 52 § 2 mom. och 57 §,

av dessa lagrum 21 § och 52 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 3 augusti 1992 och 57 § sådan den lyder i lag av den 25 januari 1991 (172/91), samt

fogas till lagen en ny 26 e § som följer:

21 §

Det kalkylerade timantal som vid beräkningen av statsandelen för gymnasiets driftskostnader skall användas för gymnasieundervisningen samt för klubbverksamheten och de särskilda uppgifter som åläggs lärarna i kommunen är sammanlagt 140 timmar ökat med 1,1 timme för varje elev genom vilken elevantalet överstiger 70 elever. Om elevantalet överstiger 525 är timantalet med avvikelse från vad som stadgas ovan dock 1,22 timme per elev.

Det timantal som avses i 1 mom. ökas så som stadgas genom förordning, om i gymnasiet meddelas

1) i lågstadiet påbörjad undervisning i två eller flera främmande språk eller i det andra inhemska språket och ett eller flera främmande språk,

2) sådan undervisning på främmande språk som avses i 17 § 2 mom., i särskilda undervisningsgrupper,

3) undervisning för tvåspråkiga elever i modersmålet eller det andra inhemska språket, samt

4) modersmålsundervisning på samiska.

I en kommun som har gymnasieundervisning för både finskspråkiga och svenskspråkiga elever räknas de i 1 och 2 mom. nämnda timantalen först särskilt för vardera språkgruppen och av dessa antal timmar räknas medeltalet vägt enligt elevantalet i båda språkgrupperna.

Vid beräkningen av antalet elever följs vad som stadgas med stöd av 20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

26 e §

Om en avgift som avses i denna lag och som uppbärs hos eleven inte har betalts på förfallodagen, får i årlig dröjsmålsränta uppbäras högst 16 procent från förfallodagen.

Avgiften får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag i den ordning som gäller för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

52 §

Vad som stadgas i 2, 3, 8, 9, 11-20 §§, 21 § 2 mom., 22-25, 26 a, 26 b, 26 d, 26 e, 55, 57, 58 och 69 §§ samt i 6 och 7 §§ lagen om kommunernas undervisningsförvaltning, gäller i tillämpliga delar ett privat gymnasium och dess elever. Som kalkylerat timantal enligt 21 § 1 mom. används vid privata gymnasier timantalet per elev i den kommun där skolan är belägen. Om det i kommunen inte finns ett kommunalt gymnasium med samma språk, räknas timantalet vid privata gymnasier enligt 21 §.

57 §

Undervisningsministeriet kan för ett gymnasium bestämma en särskild uppgift som baserar sig på läroplanen. Undervisningsministeriet kan samtidigt öka det kalkylmässiga timantal om vilket stadgas i 21 § samt bevilja gymnasiet rätt att avvika från de stadganden och föreskrifter som gäller läroplanen och intagningen av elever.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

Genom denna lag upphävs de beslut om beviljande av en särskild uppgift för ett gymnasium som har fattats med stöd av den 57 § som gäller när denna lag träder i kraft samt motsvarande tidigare stadganden. Besluten tillämpas dock till den 31 juli 1994. Den i besluten fastställda ökningen av det timantal som avses i 21 § beaktas för de elever som går i ett gymnasium som beviljats en särskild uppgift.

RP 82/93
KuUB 7/93

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.