676/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om minutförsäljning av farliga kemikalier

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 9, 41 och 62 §§ kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89), av dessa lagrum 41 § sådan den lyder i lag av den 18 december 1992 (1412/92):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning stadgas om tillämpningen av kemikalielagen (744/89) på minutförsäljning, annan överlåtelse och förvaring för försäljning av farliga kemikalier.

Denna förordning tillämpas inte på följande produkter som är färdiga att användas:

1) läkemedelspreparat avsedda för människor eller djur,

2) alkoholdrycker,

3) radioaktiva ämnen och

4) skjutförnödenheter och explosiva varor.

Vid upplagringen av kemikalier i samband med minutförsäljning och vid förvaringen av kemikalier skall beaktas vad som stadgas i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90) och bestäms med stöd av förordningen.

2 §
Förutsättningarna för överlåtelse av giftiga och mycket giftiga kemikalier

Giftiga och mycket giftiga kemikalier får endast överlåtas till personer som fyllt 18 år, med undantag av bränsle, som får överlåtas oberoende av mottagarens ålder. Metanolhaltigt motorbränsle får dock överlåtas till en person under 18 år endast med skriftligt samtycke av hans förmyndare.

3 §
Överlåtelse av giftiga och mycket giftiga kemikalier på apotek

Vid överlåtelse av giftiga eller mycket giftiga kemikalier på apotek skall mottagaren på en särskild blankett uppge följande uppgifter:

1) mottagarens personuppgifter och adress,

2) namnen på och kvantiteten av kemikalierna samt

3) kemikaliernas användningssyfte.

Den som tar emot kemikalierna skall datera och underteckna blanketten. Apoteket skall förvara blanketten fem år.

4 §
Överlåtelse i minuthandeln av oförpackade farliga kemikalier

Farliga kemikalier får i minuthandeln överlåtas oförpackade endast för att användas som bränsle eller smörjmedel, direkt till en användningsanläggning eller till cisterner som rymmer över 200 liter.

5 §
Överlåtelse av berusande och hälsofarliga kemikalier

Genom social- och hälsovårdsministeriets beslut kan bestämmas vilka kemikalier som anses som berusande samt om överlåtelse av berusande och hälsofarliga kemikalier i minuthandeln.

Berusande och hälsofarliga kemikalier får inte överlåtas, om det finns skäl att misstänka att någon ämnar anskaffa dem uppenbart för att användas som berusningsmedel eller för annat missbruk.

6 §
Förvaring av kemikalier för försäljning

Giftiga och mycket giftiga kemikalier i minuthandeln skall i affären eller dess lager förvaras i ett låst utrymme eller annars så att obehöriga inte kommer åt dem. Denna skyldighet gäller likväl inte i fråga om bränslen, med undantag av metanolhaltigt bränsle.

7 §
Oförpackade kemikalier

När farliga kemikalier i minuthandeln överlåts oförpackade för att användas som bränsle eller smörjmedel, direkt till en användningsanläggning eller till cisterner som rymmer över 200 liter, skall platsen för kemikaliens distributionsanläggning eller distributionsanläggningen förses med farosymbol och faroangivelse samt med standardfraser som anger risk och skyddsanvisningar enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut om klassificering och märkning av kemikalier.

8 §
Ny märkning

Märkningen på emballaget för farliga kemikalier får inte avlägsnas eller förstöras. Om märkningen blivit oklar eller emballaget har bytts ut, skall den som innehar kemikalierna se till att emballaget förses med en märkning som motsvarar den ursprungliga och som klart utvisar att förpackningen innehåller farliga kemikalier.

9 §
Tillsyn

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall övervaka försäljningen, annan överlåtelse och förvaringen i affär av farliga kemikalier.

10 §
Undantag

Social- och hälsovårdsministeriet kan bestämma att stadgandena i denna förordning eller de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen inte skall tillämpas till någon del, om tillräcklig säkerhet kan åstadkommas på annat sätt.

11 §
Närmare föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

12 §
Ikraftträdande och övergångsstadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 juni 1990 om försäljning och förvaring av hälso- och miljöfarliga kemikalier (621/90) jämte ändringar.

Platsen för en distributionsanläggning eller distributionsanläggningen skall förses med varningspåskrifter enligt 7 § före den 1 april 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.