673/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om ändring av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen den 3 augusti 1990 om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90) mellanrubriken före 31 och 37 §§,

ändras 1 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom., 11 § 1 mom., 13 § 1 mom., 18 § 1 mom., 21 och 26 §§, 29 § och mellanrubriken före den, 30 och 31 §§, 36 § och mellanrubriken före den, 37 och 56 §§, 58 § 2 mom., 59 § 2 mom., 64 § 2 mom., 68 § 1 mom. och 73 §,

av dessa 11 § 1 mom., 18 § 1 mom. samt 29 och 73 §§ sådana de lyder i förordning av den 3 augusti 1992 (703/92), samt

fogas till 3 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 3 augusti 1992 ett nytt 4 mom., till 7 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till förordningen en ny 37 a §, till 49 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., till förordningen en ny 50 a § och till 58 a §, sådan den lyder i den sistnämnda förordningen ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning stadgas om tillämpningen av lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53) och kemikalielagen (744/89) på industriell hantering och upplagring av brännbara vätskor, brännbara gaser samt hälsofarliga och miljöfarliga kemikalier.

I denna förordning stadgas även om tillämpningen av lagen om explosionsfarliga ämnen på förvaring och hantering av brännbara vätskor och gaser utan samband med industriell hantering och upplagring samt på tillverkning av cisterner och rörsystem avsedda för brännbara vätskor och gaser.


3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på radioaktiva ämnen eller produkter som innehåller radioaktiva ämnen eller på asbest eller produkter som innehåller asbest.

7 §
Förläggningsplats

En anläggning där kemikalier lagras eller hanteras industriellt skall placeras på ett sådant avstånd från bosättning, skolor, vårdinrättningar, industriföretag, upplag, trafikleder och annan verksamhet utanför anläggningen samt från naturskyddsområden och andra objekt som är viktiga med tanke på miljövården att de kemikalier som hanteras eller lagras inte vid olyckor eller störningar medför en uppenbar risk för person-, miljö- eller egendomsskador.

En anläggning där kemikalier lagras eller hanteras industriellt får inte utan särskilt motiverade skäl förläggas till ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning. Om en anläggning där kemikalier lagras eller hanteras industriellt dock förläggs till ett sådant grundvattenområde, måste det genom särskilda åtgärder i fråga om konstruktion och driftteknik ses till att verksamheten inte medför fara för att grundvattnet förorenas.


11 §
Avgränsning av objekten

När tillstånds- eller anmälningsskyldigheten bestäms i fråga om industriell hantering av kemikalier beaktas samtliga hälso- och miljöfarliga kemikalier samt brännbara gaser och brännbara vätskor som skall hanteras på den plats där verksamhetsidkaren är verksam. När tillstånds- eller anmälningsskyldigheten bestäms i fråga om upplagringen av kemikalier beaktas på motsvarande sätt samtliga farliga kemikalier, inklusive den brännolja som hör till oljeeldningsaggregat, som skall upplagras på den plats där verksamhetsidkaren är verksam. Sådana brännbara gaser om vilkas hantering, upplagring och förvaring stadgas i flytgasförordningen eller naturgasförordningen beaktas emellertid inte när tillstånds- eller anmälningsskyldigheten bestäms.


13 §
Kalkylfaktor

Kalkylfaktorerna ingår i den ämnesförteckning som utgör bilaga I till denna förordning. Om en kemikalie eller en kemikalieblandning inte nämns i ämnesförteckningen, är kalkylfaktorn

1) 100, när det är fråga om en kemikalie som enligt kemikalieförordningen skall vara försedd med farosymbolen T+ (mycket giftig) eller en gas som skall vara försedd med farosymbolen T (giftig),

2) 50, när det är fråga om en brännbar gas eller en mycket lättantändlig brännbar vätska,

3) 10, när det är fråga om en lättantändlig brännbar vätska eller en kemikalie som enligt kemikalieförordningen skall vara försedd med farosymbolen T (giftig) eller N (miljöfarlig),

4) 2, när det är fråga om en antändlig brännbar vätska eller en kemikalie som enligt kemikalieförordningen skall vara försedd med farosymbolen C (frätande) eller standardfrasen för miljöfarlighet (R-frasen),

5) 1, när det är fråga om en brännbar vätska vars flampunkt är över 55 °C eller en kemikalie som enligt kemikalieförordningen skall vara försedd med farosymbolen Xn (vådlig) eller Xi (irriterande).


18 §
Distributionsstation

Utan hinder av vad som stadgas ovan i denna förordning anses en sådan distributionsstation från vilken brännbar vätska överförs huvudsakligen till motorfordons eller motorbåtars bränsletankar bedriva mindre upplagring av kemikalie om

1) vid stationen lagras mycket lättantändliga, lättantändliga och antändliga brännbara vätskor, avsedda för energiproduktion och som motorbränsle, i ovan jord belägna cisterner och underjordiska cisterner till en sammanlagd mängd av högst 140 m3, varav i ovan jord belägna cisterner eller kärl högst 20 m3, och

2) vid stationen lagras andra kemikalier som avses i denna förordning till en sådan mängd att det jämförelsetal som anges i 12 § med beaktande av hela kemikalieupplagringen inte överstiger 2300.


21 §
Behandling av ansökan

Tekniska kontrollcentralen skall, när den behandlar en tillståndsansökan för omfattande industriell hantering eller upplagring, vid behov begära utlåtanden av vatten- och miljödistriktet, arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef. Om avsikten är att den planerade anläggningen skall förläggas till ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning, skall utlåtande dock alltid begäras av vatten- och miljödistriktet.

26 §
Behandling av ansökan

Tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå skall, när den behandlar en tillståndsansökan för medelstor industriell hantering, vid behov begära utlåtanden av vatten- och miljödistriktet, arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef. Om avsikten är att den planerade anläggningen skall förläggas till ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning, skall utlåtande dock alltid begäras av vatten- och miljödistriktet.

Mindre industriell hantering och upplagring
29 §
Anmälan till lokal myndighet

Angående mindre industriell hantering eller upplagring av kemikalier skall göras en anmälan till brandchefen eller den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten, om summan av jämförelsetalen för de kemikalier som skall hanteras är större än 2 eller summan av jämförelsetalen för de kemikalier som skall lagras är större än 10.

I anmälan skall anges

1) verksamhetsidkarens firma och hemort samt hur han kan kontaktas,

2) verksamhetsorten,

3) områdets vattentäkter, viktiga grundvattenområden och andra grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning samt jordmånens art,

4) de brännbara gaser, brännbara vätskor och hälso- eller miljöfarliga kemikalier som skall tillverkas, användas tekniskt, lagras eller i övrigt hanteras på verksamhetsstället,

5) de största mängder av kemikalier enligt 4 punkten som skall tillverkas och användas per dygn, de största mängder kemikalier som samtidigt kommer att finnas i tillverknings- och bruksanläggningarna, samt

6) när verksamheten skall inledas.

Till anmälan skall fogas

1) skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter om de huvudsakliga kemikalier som skall tillverkas och om råvarorna till dem samt om de kemikalier som skall användas tekniskt, lagras eller i övrigt hanteras,

2) en redogörelse i stora drag för hur den industriella hanteringen eller upplagringen är planerad att ske, samt

3) en utredning om brandskyddsarrangemangen, om hur eventuella läckor skall fås under kontroll och om de åtgärder som har planerats för förebyggande av olyckor.

Anmälan skall göras i två exemplar i god tid innan den industriella hanteringen eller upplagringen inleds.

30 §
Anmälan om sprutmålning

Utöver vad som stadgas i 29 § jämställs med sådan mindre industriell hantering om vilken anmälan skall göras till brandchefen sprutmålning

1) vars jämförelsetal är 2 eller mindre,

2) vid vilken en mycket lättantändlig, lättantändlig eller antändlig brännbar vätska upprepat används på samma plats, samt

3) vid vilken den mängd målfärg som sprutas sammanlagt kan vara mer än 0,5 liter per minut eller den färgbehållare som sprutan är ansluten till rymmer över 60 liter.

Den anmälan som avses i 1 mom. behöver likväl inte göras särskilt, om sprutmålningsverkstaden ingår som en del i en omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring eller i en sådan mindre industriell hantering eller upplagring som avses i 29 §.

31 §
Samarbete mellan de lokala myndigheterna

Brandchefen skall tillställa den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten det andra exemplaret av en anmälan som han har fått enligt 29 §. På motsvarande sätt skall den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten tillställa brandchefen det andra exemplaret av en anmälan som den har fått enligt 29 §.

Mindre industriell hantering och upplagring
36 §
Inspektion

Brandchefen eller en av honom förordnad tjänsteinnehavare inom brandväsendet skall inom tre månader från det verksamheten inleddes inspektera en anläggning där sådan mindre industriell hantering eller upplagring av brännbara gaser eller vätskor som avses i 29 och 30 §§ bedrivs. En tjänsteinnehavare som har förordnats av den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall på motsvarande sätt inom tre månader från det verksamheten inleddes inspektera en anläggning där sådan mindre industriell hantering eller upplagring av hälso- eller miljöfarliga kemikalier som avses i 29 § bedrivs.

Om såväl brännbara gaser och vätskor som hälso- och miljöfarliga kemikalier hanteras eller lagras vid en anläggning för mindre industriell hantering eller upplagring, skall inspektionerna enligt 1 mom. göras samtidigt.

Över inspektionerna enligt 1 och 2 mom. skall sättas upp ett protokoll, av vilket framgår de brister som eventuellt har observerats vid anläggningen och de åtgärder som inspektörerna föreslår för avhjälpande av bristerna. Inspektionsprotokollet överlämnas till verksamhetsidkaren.

37 §
Beslut om åtgärder

Om det vid inspektionen enligt 36 § framgår att anläggningen inte uppfyller kraven i denna förordning eller i de föreskrifter som har meddelats med stöd av den, fattas beslutet om de åtgärder som behövs för att avhjälpa bristerna och om tidsfristerna för dessa av brandchefen när det gäller brännbara gaser eller vätskor, och av den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten när det gäller hälso- eller miljöfarliga kemikalier.

För undvikande av motstridiga krav skall brandchefen och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten ha tillräckligt samarbete när de meddelar föreskrifter.

37 a §
Anmälan för tillståndsregistret

Brandchefen skall på en blankett som har fastställts av tekniska kontrollcentralen sända uppgifterna om de anläggningar för mindre industriell hantering och upplagring av brännbara gaser och vätskor om vilka anmälan enligt 29 och 30 §§ har gjorts, och om de inspektioner som har utförts i dessa, till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå för införande i det tillståndsregister som nämns i kemikalieförordningen. Detsamma gäller för den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten i fråga om anläggningar som bedriver mindre industriell hantering av hälso- eller miljöfarliga kemikalier. Är det fråga om en anläggning som avses i 36 § 2 mom., sänds uppgifterna för kemikalieregistret av den myndighet till vilken anmälan enligt 29 § har gjorts.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller även ändringsanmälningar enligt 9 kap.

49 §
Konstruktionsinspektion

Cisterner med en volym av 1 000 m3 eller mer skall utöver den inspektion som avses i 1 mom. underkastas inspektion under byggnadstiden, i det inledande skedet av installations- och svetsningsarbetena. Inspektionen utförs av tekniska kontrollcentralens distriktbyrå.


50 a §
Tillsyn över tillverkning

Tillverkaren av en cistern med en volym av mer än 100 m3 för brännbar gas eller brännbar vätska skall utse en särskild ansvarsperson som

1) innan byggandet av cisternen inleds skall försäkra sig om att grunden till cisternen har byggts och inspekterats enligt stadgandena och bestämmelserna,

2) skall övervaka byggarbetet och sörja för att cisternen byggs och inspekteras enligt gällande stadganden och bestämmelser, samt

3) skall se till att cisternens konstruktionsmaterial och de materialintyg som gäller dessa kan sammankopplas med varandra på ett tillförlitligt sätt även efter att cisternen har byggts.

Den ansvarsperson som avses i 1 mom. skall ha den sakkunskap och erfarenhet som behövs för att sköta uppgifterna samt nödvändiga befogenheter. Om ansvarspersonen skall göras en anmälan till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå.

Tillverkaren av cisternen skall ge den som beställt cisternen ett skriftligt intyg över att cisternen har byggts och inspekterats enligt gällande stadganden och bestämmelser. Intyget undertecknas av den ansvarsperson som avses i 1 mom. Ansvarspersonen skall dessutom se till att beställaren får konstruktionsritningarna för cisternen, byggnads- och inspektionshandlingarna, handlingarna som gäller grunden och inspektionen av denna samt en underhålls- och inspektionsplan som har gjorts upp för cisternen i samarbete med beställaren.

I fråga om reparationsarbeten och väsentliga konstruktionsändringar vad beträffar cisterner med en volym av mer än 100 m3 för brännbara vätskor och gaser gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i denna paragraf.

56 §
Ändringsanmälningar

När det planeras att verksamheten vid en anläggning där omfattande industriell hantering eller upplagring bedrivs skall utvidgas eller i övrigt ändras väsentligt efter ibruktagningsinspektionen, skall en skriftlig anmälan om detta göras till tekniska kontrollcentralen. En motsvarande anmälan om utvidgningar och väsentliga ändringar av medelstor industriell hantering eller upplagring skall göras till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå.

Om utvidgningar och andra väsentliga ändringar av sådan mindre industriell hantering och upplagring som avses i 29 och 30 §§ skall en skriftlig anmälan göras i två exemplar till brandchefen eller den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten. Beträffande myndigheternas samarbete gäller vad som stadgas i 31 §.

58 §
Ändring som gäller verksamhetsidkaren

Angående en ändring som gäller verksamhetsidkaren vid en anläggning där mindre industriell hantering eller upplagring bedrivs skall på motsvarande sätt en skriftlig anmälan göras i två exemplar till brandchefen eller den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten. Beträffande myndigheternas samarbete gäller vad som stadgas i 31 §.

58 a §
Meddelande av föreskrifter och villkor

På motsvarande sätt kan brandchefen och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten med stöd av 37 § i samband med behandlingen av ändringsanmälningar meddela föreskrifter eller villkor som de anser nödvändiga för att kraven i stadgandena och bestämmelserna skall uppfyllas.

59 §
Nedläggning av industriell hantering och upplagring

Om verksamheten vid en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs upphör eller avbryts för en längre tid än ett år, skall detta anmälas till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå. Upphör eller avbryts mindre industriell hantering eller upplagring, skall detta på motsvarande sätt anmälas till brandchefen eller den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten, som skall underrätta varandra om de anmälningar som de har fått.

64 §
Undantag

I fråga om anläggningar där mindre industriell hantering eller upplagring bedrivs skall den rätt som avses i 1 mom. ankomma på brandchefen när det gäller brännbara gaser eller vätskor, och på den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten när det gäller hälso- eller miljöfarliga kemikalier.

68 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. De skyldigheter enligt 1, 5, 13, 16, 18, 19, 20, 25, 29, 53, 62 och 66 §§ som gäller miljöfarliga preparat träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas särskilt.


73 §
Tiden för tillståndsansökan eller anmälan i vissa fall

Klassificeras en kemikalie som hälso- eller miljöfarlig eller ändras en kemikalies klassificering efter den 1 augusti 1993, skall en verksamhetsidkare som bedriver industriell hantering eller upplagring av kemikalien ansöka om tillstånd eller göra anmälan enligt 4 kap. inom ett år från det beslutet om klassificeringen har trätt i kraft, om han inte har tillstånd eller godkännande enligt 19, 20, 24 eller 70 § för verksamheten eller inte har gjort anmälan om den enligt 25, 29, 30 eller 71 § eller om något annat inte bestäms genom ett beslut av handels- och industriministeriet.

För verksamhet som avses i 1 mom. skall dessutom inom ett år från det klassificeringsbeslutet har trätt i kraft utses en övervakare av den industriella hanteringen eller upplagringen i överensstämmelse med 38 §, om någon övervakare av verksamheten inte tidigare har utsetts eller om något annat inte bestäms genom ett beslut av handels- och industriministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Tillstånd för omfattande eller medelstor industriell hantering och upplagring av miljöfarliga ämnen behöver inte sökas eller anmälan göras av den

1) som när denna förordning träder i kraft har tillstånd till industriell hantering eller upplagring för verksamheten eller som har gjort anmälan om industriell hantering eller upplagring beträffande den,

2) som för verksamheten har tillstånd enligt lagen om gifter att tillverka gift,

3) som har tillstånd för tillverkning, teknisk användning, upplagring eller hantering av en brännbar vätska enligt förordningen om brännbara vätskor eller

4) vars verksamhet på det sätt som anges i förordningen om brännbara vätskor har godkänts vid brandmyndighetens besiktning.

Om sådan omfattande eller medelstor industriell hantering och upplagring av miljöfarliga ämnen som inletts innan denna förordning har trätt i kraft skall en verksamhetsidkare som inte har tillstånd eller godkännande för verksamheten enligt 1 mom. eller som inte har gjort anmälan enligt momentet göra en anmälan till tekniska kontrollcentralen eller dess distriktsbyrå senast den 1 augusti 1994.

Anmälan om mindre industriell hantering och upplagring av en hälsofarlig kemikalie eller ett miljöfarligt ämne behöver inte göras av den

1) som för verksamheten har tillstånd enligt lagen om gifter att tillverka gift,

2) som har tillstånd för tillverkning, teknisk användning, upplagring eller hantering av en brännbar vätska enligt förordningen om brännbara vätskor,

3) vars verksamhet på det sätt som anges i förordningen om brännbara vätskor har godkänts vid brandmyndighetens besiktning,

4) som i överensstämmelse med 36 § kemikalielagen, sådan den lyder i lag av den 14 augusti 1989, har gjort anmälan om tillverkning eller import av en hälsofarlig kemikalie för försäljning eller

5) som till kommunens brandchef har gjort anmälan enligt denna förordning om mindre industriell hantering eller upplagring av brännbara vätskor eller gaser.

Om sådan mindre industriell hantering och upplagring av en hälsofarlig kemikalie eller ett miljöfarlig ämne som inletts innan denna förordning har trätt i kraft skall en verksamhetsidkare som inte har tillstånd eller godkännande för verksamheten enligt 3 mom. eller som inte har gjort anmälan enligt momentet göra en anmälan till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten senast den 1 augusti 1994.

Har den tillverkare av en cistern för brännbar gas eller brännbar vätska som avses i 50 a § i sin tjänst en övervakare av tillverkningen som har godkänts med stöd av 50 § i handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor, behöver anmälan enligt 50 a § 2 mom. om ansvarspersonen inte göras till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå. De skyldigheter som ansvarspersonen har enligt 50 a § gäller då övervakaren av tillverkningen.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.