655/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Lag om ändring av omsättningsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) 47 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag av den 10 januari 1992 (7/92),

ändras 52 §, 70 § 1 mom. och 87 § 2 mom.,

av dessa lagrum 52 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 oktober 1992 (927/92) och 70 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 juli 1991 (1086/91), samt

fogas till lagen nya 25 a, 42 a, 61 a och 128 a §§, som följer:

25 a §

Från skattegrunden får dras av 82 procent av inköpspriset för varor som anskaffats som begagnade och skattefritt för skattepliktig återförsäljning. Samma avdrag får göras på inköpspriset på begagnade och skattefria varor som skattefritt säljs vidare till utlandet eller till passagerare som avses i 30 § 4 mom.

Om en vara, som har anskaffats för återförsäljning och vars inköpspris har avdragits med stöd av 1 mom., tas för något annat ändamål eller om en anteckning om den skatt som skall betalas för försäljningen har gjorts på verifikatet över återförsäljningen av varan, skalldet avdragna beloppet läggas till skattegrun-den.

Vad 1 mom. stadgar om varor som har anskaffats skattefritt tillämpas även på varor som anskaffats av en säljare som haft rätt till avdraget enligt 1 mom., om det på försäljningsverifikatet finns en anteckning om att varans inköpspris inte inbegriper skatt som får dras av.

I fråga om vissa varor som är avsedda för något annat ändamål än skattefri återförsäljning kan vid behov genom förordning fastställas de grunder enligt vilka tillägget till skattegrunden beräknas.

42 a §

Avdrag som avses i 41 § får inte göras för en vara som köpts som begagnad, om varans säljare har haft rätt att dra av en i 25 a § 1 mom. angiven mängd från grunden för skatten på försäljningen. Detta tillämpas dock inte, om säljaren på försäljningsverifikatet har antecknat den skatt som skall betalas för försäljningen av varan.

Avdrag enligt 41 § får inte göras för begagnade varor som har importerats, om avdrag enligt 25 a § har kunnat göras.

52 §

När en skattskyldig i avdragsgill användning tar en vara som varit i annat bruk, får han dra av den skatt som ingick i varans inköpspris eller som han betalt för importen eller tillverkningen av varan för eget bruk. Om varans sannolika överlåtelsepris är lägre än dessursprungliga inköpspris eller motsvarande värde, får den skatt som motsvarar värdeminskningen dock inte dras av.

I samband med att en skattepliktig rörelse inleds får den skattskyldige från varor som han har anskaffat som skattepliktiga eller själv tillverkat och som är i hans besittning och används för ett ändamål som berättigar till avdrag göra ett avdrag som avses i 1 mom.

Ett avdrag som avses i 1 eller 2 mom. får under de förutsättningar som stadgas i 47 och 50 §§ göras från varor som har köpts eller importerats skattefritt. Avdraget utgör då 18 procent av varans ursprungliga inköpspris eller importvärde. Om varans sannolika överlåtelsepris är lägre än dess ursprungliga inköpspris eller importvärde, skall den skatt som dras av beräknas på varans sannolika överlåtelsepris. För kött och mjölk som avses i 47 § görs avdraget förhöjt så som framgår av 48 §.

61 a §

Den mängd som avses i 25 a § 1 mom. dras av från skattegrunden för den kalendermånad under vilken varan har tagits emot.

Det tillägg som med stöd av 25 a § 2 mom. skall göras till skattegrunden beaktas för den kalendermånad under vilken varan tagits i annat bruk eller köparen debiterats för varan.

70 §

Kan avdrag som avses i 9 kap. eller i 25 eller 25 a § vid beräkningen av den skatt som skall redovisas för en kalendermånad inte göras till fullt belopp, får det icke avdragna beloppet dras av under den innevarande eller närmast följande räkenskapsperiodens senare kalendermånader. Länsskatteverket betalar efter räkenskapsperiodens utgång på ansökan eller på basis av någon annan inlämnad utredning den skatt som inte har avdragits för räkenskapsperioden. Om den skattskyldige efter räkenskapsperiodens utgång har ansökt om återbäring av den icke avdragna skatten, får den inte dras av under den följande räkenskapsperioden.


87 §

Länsskatteverket avför den skattskyldige ur registret räknat från den tidpunkt då den skattepliktiga rörelsen har upphört. Den skattepliktiga rörelsen kan anses fortsätta så länge som näringsidkaren eller konkursförvaltningen säljer rörelsetillgångar som näringsidkaren har anskaffat. Om konkursförvaltningen dock självständigt fortsätter näringsidkarens rörelse, skall näringsidkarens skattskyldighet alltid anses ha upphört senast vid tidpunkten för försättande i konkurs.


128 a §

Till främmande makters diplomatiska beskickningar och andra beskickningar i samma ställning samt till utsända konsulers konsulat i Finland kan på basis av ömsesidighet och på ansökan återbetalas den skatt som ingår i nyttigheternas inköpspris för följande varor och tjänster som inköpts för officiellt bruk:

1) byggnadsförnödenheter samt varor som används för inredning och utrustning av byggnader,

2) varor som används i representationsverksamheten,

3) motorfordon samt reservdelar och förnödenheter till motorfordon,

4) arbetsprestationer som hänför sig till beskickningens eller konsulatets byggnad eller till varor som nämns i 1-3 punkten samt hyrning av dessa varor,

5) teletjänster, energiförnödenheter och bränslen som har anskaffats för beskickningens eller konsulatets fastighet samt

6) bränslen för motorfordon.

Utrikesministeriet fastställer på ansökan om beskickningen eller konsulatet på basis av ömsesidighet och sin ställning samt användningssyftet med nyttigheten har rätt till skatteåterbäring. Därefter återbetalar Nylands länsskatteverk skatten. Skatten återbetalas dock inte om utrikesministeriet anser att mängden av nyttigheterna i fråga överskrider beskickningens eller konsulatets sedvanliga behov. Ansökan fastställs om det skattepliktiga priset på de nyttigheter som avses i ansökan är sammanlagt minst 2 000 mk.

En skriftlig ansökan om skatteåterbäring skall lämnas till utrikesministeriet varje kvartal och senast inom ett år efter betalningsdagen för den räkning som bifogas ansökan. Skattestyrelsen bestämmer närmare vilka uppgifter som skall ingå i ansökan.

Om för mycket skatt av någon orsak har återbetalts kan beloppet av den skatt som återbetalts till för stort belopp dras av från skatt som återbetalas senare.

I beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

Den upphävda 6 punkten i 47 § 1 mom. tillämpas på varor som har levererats till den avdragsberättigade innan denna lag träder i kraft.

Stadgandet i 25 a § 1 mom. tillämpas på varor som den dag denna lag träder i kraft eller därefter har levererats till en skattskyldig som har rätt att göra avdrag från skattegrunden.

Vad 52 § stadgar tillämpas när någon den dag denna lag träder i kraft eller därefter i avdragsgill användning har tagit en vara som har levererats eller utlämnats från tullkontroll till en avdragsberättigad skattskyldig eller som har tagits i eget bruk den 1 oktober 1991 eller därefter.

Stadgandena i 128 a § tillämpas på varor och tjänster som levererats och betalts den dag då denna lag träder i kraft eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 320/92
StaUB 27/93

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.