652/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om ersättningar på grund av lokala särförhållanden till tjänstemän inom utrikesrepresentationen

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 2 och 7 §§ lagen den 28 juni 1993 om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (651/93):

1 §

Till en tjänsteman inom utrikesrepresentationen kan på grund av lokala särförhållanden betalas

1) ortstillägg på grund av tjänstemannens tjänsteställning, ansvaret i uppgiften och hans familjeförhållanden samt de speciella krav som förhållandena i stationeringslandet ställer med avseende på hans avlöning,

2) ersättning för ogynnsamma förhållanden för sådana ogynnsamma förhållanden på stationeringsorten som påverkar tjänstemannens och hans familjemedlemmars hälsa, säkerhet och trivsel,

3) bostadsersättning för kostnader som föranleds av en bostad eller annat boende som utrikesministeriet godkänt, till den del de överstiger det hyresvederlag som utrikesministeriet fastställt att skall uppbäras hos tjänstemannen,

4) utbildningsersättning för utbildning av tjänstemannens barn,

5) representationsersättning för utgifter som föranleds av anordnandet av tillställningar som är nödvändiga för skötseln av arbetsuppgifterna samt för andra utgifter i direkt anslutning till representationsverksamheten,

6) utrustningsersättning för nödvändiga anskaffningar som föranleds av förflyttningen till utrikesrepresentationen och, inom utrikesrepresentationen, från ett stationeringsland till ett annat,

7) installeringsersättning för andra särskilda kostnader i anslutning till förflyttningen till utrikesrepresentationen, inom utrikesrepresentationen från en stationeringsort till en annan eller från utrikesrepresentationen till hemlandet samt

8) ersättning för flyttnings- och vissa andra resekostnader.

2 §

De ersättningar som avses i 1 § 8 punkten kan betalas för en tjänstemans och hans familjemedlemmars

1) flyttningsresa till utrikesrepresentationen, inom utrikesrepresentationen från en stationeringsort till en annan och från utrikesrepresentationen till Finland,

2) semesterresa hem till Finland,

3) besöksresa som en familjemedlem bosatt utanför stationeringslandet företar till stationeringsorten eller till Finland och tillbaka,

4) underhållsresa som förutsätts av nödvändiga anskaffningar, underhåll och rekreation, samt

5) begravningsresa till Finland till vissa släktingars begravning eller sådan av annan orsak företagen resa till Finland som omedelbart föranleds av dödsfallet.

Dessutom kan ersättning enligt 1 § 8 punkten betalas för hembiträdes flyttningsresa och semesterresa hem till Finland.

Till en tjänsteman vars tjänsteförhållande upphör kan på ansökan betalas ersättning även för kostnader för flyttning någon annanstans än till Finland, dock högst till det belopp som skulle ha ersatts vid flyttning till Finland.

3 §

Utrikesministeriet bestämmer närmare om de ersättningar som nämns i 1 och 2 §§.

4 §

Utöver de ersättningar som nämns i 1 och 2 §§ kan till en tjänsteman inom ramen för statsbudgeten betalas ersättning även för andra betydande speciella kostnader som föranleds av förhållandena inom utrikesrepresentationen på det sätt som utrikesministeriet bestämmer i det enskilda fallet.

5 §

Om makar är förordnade till tjänstemän inom utrikesförvaltningen på samma stationeringsort och de bor i samma hushåll, bestämmer utrikesministeriet hur mycket som skall betalas i ortstillägg till den andra maken. Ersättning för ogynnsamma förhållanden, utrustningsersättning, installeringsersättning, flyttningsersättning, bostadsersättning och utbildningsersättning betalas endast till den ena av dem, om inte utrikesministeriet av särskilda skäl beslutar annat.

6 §

Av särskilda skäl kan installeringsersättning samt ersättning för flyttnings- och vissa andra resekostnader betalas till familjemedlemmar som åtföljer tjänstemannen, då dessa flyttar till Finland.

7 §

Utrikesministeriet eller beskickningen kan betala förskott på ersättningarna på det sätt som utrikesministeriet bestämmer särskilt.

8 §

I anslutning till utrikesministeriet finns ersättningsnämnden för utrikesrepresentationen, som utrikesministeriet tillsätter för tre år i sänder.

Nämnden har åtta medlemmar, av vilka fyra företräder utrikesministeriet, två finansministeriet och två utrikesministeriets personal. En av företrädarna för utrikesministeriet tjänstgör som ordförande. För varje medlem utses en personlig suppleant.

9 §

Ersättningsnämnden för utrikesrepresentationen har till uppgift att behandla ärenden som gäller grunderna för ersättningar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen samt andra principiellt betydelsefulla frågor och avge utlåtanden om dem samt utföra de övriga uppgifter som utrikesministeriet ålägger den.

Nämnden kan vid behov kalla permanenta sakkunniga.

Som sekreterare i nämnden tjänstgör av utrikesministeriet förordnade tjänstemän.

För nämnden gäller i övrigt vad som bestäms om statens kommittéer.

10 §

Innan ett ärende avgörs skall utlåtande från ersättningsnämnden för utrikesrepresentationen inhämtas om grunderna för de ersättningar som nämns i lagen om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (651/93) och i denna förordning.

Dessutom skall utlåtande om ersättningsgrunderna inhämtas hos statsrådets finansutskott, om ärendet inte förordats av en av de medlemmar i nämnden som företräder finansministeriet.

11 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av utrikesministeriet.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Denna förordning tillämpas på ersättningar som skall betalas för tiden efter ikraftträdandet.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.