651/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Till de tjänstemän inom utrikesförvaltningen som har förordnats till utrikesrepresentationen betalas ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt ges andra förmåner enligt denna lag.

Om anställningsvillkor gäller i övrigt vad som särskilt stadgas, bestäms eller avtalas med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70).

2 §

Om de ersättningar som avses i denna lag bestäms genom beslut av utrikesministeriet enligt de allmänna grunder som stadgas genom förordning.

3 §

Chefen för en diplomatisk beskickning eller för ett konsulat som förestås av en utsänd generalkonsul har rätt till fri bostad.

4 §

Om ersättning för skador som utomlands har drabbat egendom som tillhör en tjänsteman som förordnats till utrikesrepresentationen och hans familjemedlemmar stadgas särskilt genom förordning.

5 §

Utöver vad statstjänstemannalagen (755/86) stadgar om återkrav av avlöning eller annan ekonomisk förmån av tjänsteförhållandet som utbetalts utan grund får ersättningar enligt denna lag som utbetalts utan grund samt förskott på dem återkrävas även så att de dras av från ersättningar som utbetalas senare.

6 §

I beslut som gäller ersättningar och förmåner enligt denna lag får rättelse yrkas så som stadgas i statstjänstemannalagen.

I beslut på rättelseyrkande får ändring sökas så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Ändring i en beskicknings beslut söks dock genom besvär hos utrikesministeriet.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993. Lagen tillämpas på ersättningar som betalas för tiden efter ikraftträdandet.

Genom denna lag upphävs lagen den 22 april 1988 om avlöning av tjänstemän inom utrikesrepresentationen (346/88).

Förordningen den 12 maj 1989 om ersättningar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen för skador på egendom (416/89), som getts med stöd av den upphävda lagen, förblir dock i kraft. Även beslut av utrikesministeriet som har utfärdats med stöd av den upphävda lagen förblir till den del de inte strider mot denna lag i kraft tills ministeriet upphäver dem.

RP 33/93
FvUB 11/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.