627/1993

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (nedan informationstjänstcentralen) uppbär en avgift av 50 mark för intyg som utfärdas som ett separat dokument eller skrivs in i ett dokument som visats upp för en myndighet.

Företagsekonomiska prestationer
2 §

Informationstjänstcentralens prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är:

1) publikationer som hänför sig till den officiella jordbruksstatistiken och användning av den regionala databasen rörande lantbruket;

2) publikationer, undersökningar, utredningar och utlåtanden som utförts på beställning;

3) dokumentförvaltnings- och dataservice;

4) användning av ADB-undervisningslokaler;

5) kopior; och

6) andra prestationer som har beställts särskilt.

Avgifter som föranleds av internationellt samarbete
3 §

Informationstjänstcentralen kan tillhandahålla internationella organisationer och andra staters myndigheter prestationer utan avgift, om avgiftsfriheten grundar sig på reciprocitet eller på allmän internationell praxis.

Ikraftträdande
4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1993och det gäller till och med den 31 december 1994.

Helsingfors den 23 juni 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Jurist
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.