619/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 13 och 14 §§ lagen om naturskydd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § och 14 § 1 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23),

sådana de lyder i lag av den 13 april 1962 (292/62), som följer:

13 §

Sådana i Finland förekommande vilda däggdjur och fåglar som inte hör till vilt eller icke fredade djur som nämns i 5 § jaktlagen (615/93) är fridlysta. Fridlysta djur får inte skadas eller deras häckning eller ungar störas.

Om fredning av vilt och icke fredade djur stadgas i jaktlagen.

14 §

Blir beståndet av någon djurart som inte hör till däggdjuren eller fåglarna hotat eller visar sig fridlysning av andra skäl nödvändig, kan arten genom förordning fridlysas i hela landet eller någon del därav.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

RP 300/92
JsUB 7/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.