616/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 28 § jaktlagen (615/93), skall för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgift behöver inte betalas av den som biträder jägare som hundförare eller vid jakt på hjortdjur som drevkarl eller på motsvarande sätt biträder vid jakten. Den som har erlagt avgift ges ett jaktkort. Jaktvårdsföreningen ger på begäran betalaren en kopia av jaktkortet.

Jaktvårdsavgiften fastställs av statsrådet. Avgiften är högst 300 mark för ett jaktår.

2 §

Innan jaktvårdsavgift betalas skall kunskapen inom jakt och viltvård samt kännedom om stadgandena och bestämmelserna om jakt visas genom avläggande av jägarexamen för examinator som tillsatts av jaktvårdsförening eller jaktvårdsdistrikt. Den som är missnöjd med examinators beslut kan inom 14 dagar efter det han fått del av beslutet föra ärendet för avgörande till den jaktvårdsförening eller det jaktvårdsdistrikt som tillsatt tentatorn. Närmare föreskrifter om examen meddelas av jord- och skogsbruksministeriet.

Vad som sägs i 1 mom. gäller dock inte en person som erlagt jaktvårdsavgift för något av de fem senaste jaktåren som föregått innevarande jaktår, inte heller sådana finska medborgare som får bedriva jakt på Åland enligt de stadganden som gäller landskapet Åland eller sådana utlänningar som har rätt att bedriva jakt i sitt hemland.

3 §

I statsbudgeten skall årligen upptas ett anslag som motsvarar minst det belopp som samma år uppskattas inflyta i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare under de tre närmast föregående åren.

Anslaget som nämns i 1 mom. kan användas

1) för Jägarnas centralorganisations, jaktvårdsdistriktens och jaktvårdsföreningarnas drifts- och kapitalutgifter samt utgifter för gruppförsäkring av jägarna,

2) för jaktvårdsåtgärder, försöksverksamhet i anslutning till dessa och för övrigt främjande av jaktvården, samt

3) för utgifter för stödande av jaktmuseiverksamhet.

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar ovan avsedda anslag för de ändamål som anges i 2 mom. Ministeriet kan samtidigt meddela närmare föreskrifter om användningen av anslaget.

4 §

För jaktlicens som avses i 10 § jaktlagen och som krävs för jakt på hjortdjur skall licensinnehavaren för varje fällt hjortdjur till staten betala en avgift (jaktlicensavgift). Avgiften skall betalas inom sju dagar efter det jaktsäsongen för hjortdjur utgått i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

Jaktlicensavgiftens storlek är högst 800 mark. Avgiften fastställs av statsrådet.

5 §

Betalas en jaktlicensavgift inte inom utsatt tid skall chefen för polisdistriktet debitera avgiften. Debiterad jaktlicensavgift får drivas in utan dom eller utslag.

6 §

De medel som fås genom jaktlicensavgifterna används i första hand för utgifter föranledda av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur. Medel kan dessutom användas för utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånden och för hjortdjursforskning.

7 §

Genom förordning stadgas närmare om användning av medel som avses i 3 § och om förfarandet vid beviljande av medel samt om indrivning av jaktlicensavgifter.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

RP 300/92
JsUB 7/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.