596/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av lagen om rättegången i hyresmål

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 augusti 1973 om rättegången i hyresmål (650/73) 16 § 2 mom.,

ändras 6 och 8 §§, 10 § 1 och 2 mom., 12 § 2 mom., 14 § 2 mom., 15 och 21 §§, 22 § 2 och 3 mom., 23 § 1 mom. samt 24 och 37 §§,

av dessa lagrum 14 § 2 mom., 15 § samt 22 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 7 januari 1977 (2/77) och 37 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 13 november 1987 (840/87), samt

fogas till 14 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 7 januari 1977, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, nya 3 och 4 mom., som följer:

6 §

Ordförande och viceordförande för bostadsdomstolen är en lagfaren medlem av den allmänna underrätten.

8 §

Ledamöterna och suppleanterna i bostadsdomstolen skall vara behöriga för nämndemannauppdrag i allmän underrätt. Förlorar de sin behörighet under mandattiden, skall bostadsdomstolen befria dem från uppdraget.

10 §

Bostadsdomstolen är domför med ordföranden och två ledamöter.

När bostadsdomstolens ordförande är tjänstledig eller har semester eller på grund av sina övriga tjänsteåligganden eller annars tillfälligt har förhinder eller när ordförandens tjänst är obesatt, sköts ordförandens uppgifter av viceordföranden. Härvid är bostadsdomstolen domför med viceordföranden och två ledamöter. Om inte annat stadgas särskilt, gäller beträffande viceordföranden som sköter ordförandens uppgifter vad som nedan i denna lag stadgas om ordföranden.


12 §

Som bostadsdomstolens kansli fungerar den allmänna underrättens kansli.

14 §

Om målet gäller enbart en fordran på ett visst belopp eller vräkning, skall svaranden i stämningen uppmanas att inom en av bostadsdomstolen utsatt tid efter delgivningen av stämningen sända ett skriftligt svaromål till domstolens kansli.

Har käranden uppgivit svarandens eller dennes ombuds adress, skall stämningen, en duplett av stämningsansökan och blanketter för avgivande av svaromål sändas till svaranden per post till denna adress mot mottagningsbevis, om det inte föreligger särskilt skäl att använda ett annat delgivningssätt. Delgivningen kan också sändas som tjänstebrev, om det kan antas att mottagaren får del av handlingarna och inom utsatt tid återsänder delgivningskvittot. När äkta makar tillsammans innehar en hyrd bostadslägenhet, sänds en försändelse som expedieras mot mottagningsbevis adresserad till vardera maken. En försändelse till en juridisk person som expedieras mot mottagningsbevis skall adresseras till en person som är berättigad att på den juridiska personens vägnar ta emot en stämning. På en försändelse som expedieras mot mottagningsbevis skall antecknas att den endast mot kvittering utges till mottagaren eller dennes ombud.


15 §

Har käranden inte uppgivit svarandens eller dennes ombuds adress eller har delgivningen inte kunnat verkställas så som stadgas i 14 § 3 mom. eller om det finns någon annan särskild orsak, skall bostadsdomstolens ordförande se till att delgivningen verkställs i den ordning som 11 kap. 4 § rättegångsbalken stadgar. Om tidpunkten för handläggningen härvid måste framskjutas, skall detta omedelbart meddelas käranden.

20 §

Ett mål får, om inte 2 mom. skall tillämpas, avgöras genom tredskodom, om någondera parten utan laga förfall uteblir från den första behandlingen av målet. Angående förfarandet vid meddelande av tredskodom gäller vad som stadgas i rättegångsbalken.

Ett mål som gäller en fordran på ett visst belopp och mål som gäller vräkning avgörs i bostadsdomstolen av ordföranden ensam genom tredskodom, om svaranden inte inom utsatt tid har givit ett svaromål eller om han i sitt svaromål inte har uppgett någon grund för bestridandet eller endast åberopar en grund som uppenbart saknar betydelse för målets avgörande.

21 §

Röstning i bostadsdomstolen sker enligt tjänsteår så att den yngsta ledamoten säger sin mening först och ordföranden sist. I övrigt iakttas vad 23 kap. rättegångsbalken stadgar om omröstning.

22 §

Saken avgörs i bostadsdomstolen slutligt genom dom, som avfattas särskilt för sig. Domen undertecknas av ordföranden. Den kopia av domen som skall ges till parterna bestyrks av ordföranden eller en därtill förordnad tjänsteman. Bostadsdomstolens övriga avgöranden meddelas i form av beslut, vilka utfärdas särskilt för sig eller antecknas i protokollet. Om ett protokoll uppsätts i målet skall det undertecknas av protokollföraren.

Domen skall uppta en kort redogörelse för själva tvisten, en motivering för avgörandet, de tillämpade lagrummen, domslutet och anvisningar för sökande av ändring samt namnet på de ledamöter som har tagit del i avgörandet, och om omröstning har skett. Har det röstats om domen, skall de avvikande åsikterna fogas till domen. Redogörelsen för tvisten kan ersättas med till domen fogade avskrifter av stämningsansökan och svaromålet. Av de tillkomna handlingarna och protokollet, om ett sådant har uppsatts, sammanställs en särskild akt, till vilken domen fogas.

23 §

Av bostadsdomstolens dom skall, om möjligt omedelbart efter avkunnandet, utges en kopia till käranden och en till svaranden.


24 §

I ett avgörande som gäller framskjutande av flyttningsdag får ändring inte sökas.

37 §

När ett tvistemål som föranleds av ett hyresförhållande behandlas vid en allmän underrätt där någon bostadsdomstol inte har inrättats, iakttas vad rättegångsbalken stadgar om rättegång i tvistemål.

Om inte annat stadgas i denna lag, skall vid rättegång i bostadsdomstol i tillämpliga delar iakttas vad rättegångsbalken stadgar om rättegång i tvistemål.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 79/93
LaUB 11/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.