589/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av religionsfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 (267/22) 13 § 1 mom., 15 § 2 mom., 16 § 1 mom., 17 §, 18 § 1 mom., 19 §, 20 § 1 mom. och 21 § som följer:

13 §

Önskar personer som är bosatta i Finland bilda ett religionssamfund, skall de upprätta en sådan samfundsordning som avses i 14 § och hos undervisningsministeriet göra en skriftlig anmälan om att samfundet har bildats.


15 §

Flertalet av styrelsemedlemmarna skall vara finska medborgare. Undervisningsministeriet kan dock även godkänna en annorlunda sammansättning för styrelsen, om flertalet av samfundets medlemmar består av andra än finska medborgare.


16 §

Om ett anmält religionssamfunds samfundsordning är utarbetad enligt denna lag, om samfundets trosbekännelse och formen för dess religionsövning inte strider mot lag och god sed och om samfundet och den därtill hörande församlingens styrelse fyller villkoren enligt 15 § i denna lag, låter undervisningsministeriet anteckna samfundet och dess anmälda församlingar i det register över religionssamfund som förs vid befolkningsregistercentralen.


17 §

Undervisningsministeriet har rätt att när ministeriet anser det behövligt låta inspektera religionssamfund genom en därtill utsedd person.

18 §

Om ett religionssamfund gör sådana ändringar i sin trosbekännelse eller i formen för sin religionsövning att de därefter inte motsvarar den redogörelse som har inlämnats till undervisningsministeriet, skall samfundets styrelse anmäla ändringen till undervisningsministeriet.


19 §

När ett medlemskap i en samfundsstyrelse blir ledigt, skall en ny medlem utses inom två månader och den nya styrelsemedlemmen anmälas hos befolkningsregistercentralen.

20 §

Ett samfunds styrelse skall anmäla när en ny församling har inrättats och anmäla dess namn, hemort och styrelsemedlemmar till befolkningsregistercentralen för anteckning i registret.


21 §

Religionssamfunds för inregistrering godkända anmälningar skall offentliggöras så som undervisningsministeriet bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 44/93
FvUB 10/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.