586/1993

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 1993

Skattestyrelsens beslut om uppgifter som värdepappersförmedlare skall lämna för beskattningen

Skattestyrelsen har med stöd av 45 § 1 mom. 3 c punkten och 2 mom. samt 50 § beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lagen den 30 december 1992 (1548/92) samt med stöd av 20 § statsrådets beslut den 6 augusti 1943 om tillämpning av lagen angående stämpelskatt (663/43), sådan den lyder i beslutet den 30 november 1978 (910/78), förordnat:

1 §

En i värdepappersmarknadslagen (495/89) avsedd värdepappersförmedlare skall under påföljande januari månad för varje kunds vidkommande lämna följande uppgifter per inköp och försäljning om avslut beträffande aktie, teckningsrätt eller standardiserat derivatavtal:

1) Köparens/säljarens namn och personbeteckning/affärs- och samfundssignum;

2) Köparens eller säljarens adress och födelsetid, om personbeteckning/affärs- och samfundssignum saknas;

3) Avslutets objekt;

4) Antalet av avslutets objekt;

5) Inköpets/försäljningens datum;

6) Köpeskilling samt

7) Beloppet på erlagd stämpelskatt.

2 §

Uppgifterna skall lämnas i maskinläsbar form till det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde uppgiftsgivarens hemort är belägen.

Om värdepappersförmedlaren inte kan lämna uppgifterna i den form som nämnts i första momentet, skall uppgifterna lämnas särskilt för sig till skattebyrån för ifrågavarande skattskyldigs hemkommun eller i fråga om begränsat skattskyldig till Nylands länsskatteverk med en av skattestyrelsen godkänd blankett.

3 §

Av de inköp och försäljningar, om vilka uppgifterna lämnas till skatteförvaltningen i enlighet med detta beslut, skall värdepappersförmedlaren inte lämna till Helsingfors skatteverk den i 20 § statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt avsedda kopian över beräkningen.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1993 och det tillämpas första gången på uppgifter som lämnas för år 1993.

Helsingfors den 23 juni 1993

Vid förfall för generaldirektören, Överdirektör
Pekka Ruuhonen

Överinspektör
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.