580/1993

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om när strålsäkerhetscentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 5 § lagen den 22 december 1983 om strålsäkerhetscentralen (1069/83), 69 § strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91) och 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut gäller avgifterna och avgiftsgrunderna för strålsäkerhetscentralens prestationer till den del prestationerna inte hör till kärnsäkerhetskontrollen.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Av strålsäkerhetscentralens prestationer är följande allmänna uppgifter för upprätthållande och främjande av strålsäkerheten avgiftsfria:

1) beredskap,

2) forskning för förhindrande och begränsning av skadliga inverkningar av strålning,

3) deltagande i beredningen av lagstiftning, säkerhetsnormer och standarder,

4) upprätthållande av mätnormaler för strålning,

5) internationellt och nationellt samarbete, då deltagandet i informationsutbytet och utvecklingsverksamheten i sin tur inte medför avgifter för strålsäkerhetscentralen,

6) information av allmän karaktär,

7) den allmänna tillsyn över strålningsverksamheten som sker på myndigheternas initiativ och åtgärder i samband med den.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga grupper av prestationer, för vilka strålsäkerhetscentralen bestämmer avgift enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande tillsynsfunktioner som avses i strålskyddslagen och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den:

Tillstånd och godkännanden

Användning av strålning

Övrig strålningsverksamhet

Strålningsmätare, mätningsmetoder och mätningsprogram

Ansvariga föreståndare

Organisationsutredningar

Behörighetsvillkor för driftspersonalen och tillsyn över att de uppfylls

Inspektionsåtgärder

Övrig tillsyn

Registrering av strålningsalstrande apparater

Registrering av uppgifter om stråldoser

4 §
Årliga avgifter för tillsyn

När ett säkerhetstillstånd för användning av strålning har beviljats, uppbärs för andra än de i 3 § avsedda åtgärderna i samband med tillsynen över den tillåtna verksamheten en sådan årlig tillsynsavgift enligt 69 § 2 mom. strålskyddslagen som motsvarar självkostnadsvärdet för tillsynen. I den årliga tillsynsavgift somskall uppbäras för strålbehandlingsapparater ingår dessutom de kostnader enligt självkostnadsvärdet som föranleds av regelbundna kontroller och mätningar av apparaterna.

Strålsäkerhetscentralen räknar ut de årliga tillsynsavgifterna så, att kostnaderna för åtgärderna i samband med tillsynen täcks enligt 1 § förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/92).

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är:

1) kontroll, testning, kalibrering och liknande åtgärder som utförs på kundens begäran och vilkas efterfrågan inte grundar sig på lag, förordning, tillståndsvillkor eller andra föreskrifter,

2) undersökningar, mätningar och andra sakkunnigtjänster som utförs enligt ett avtal eller en beställning,

3) utbildningsservice, informationstjänst, publikationer, på begäran utgivna kopior av handlingar samt övriga serviceprestationer.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1993.

Helsingfors den 28 juni 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Äldre regeringssekreterare
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.