574/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) 33 § 4 mom. och 35 § samt

fogas till lagen en ny 33 a § som följer:

33 §
Skyldighet att betala arbetslöshets- försäkringspremie

På en arbetslöshetsförsäkringspremie som inte betalats inom utsatt tid uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent för den tid betalningen försenats. Arbetslöshetsförsäkringspremien och dröjsmålsräntan kan utsökas utan dom eller utslag.

33 a §
Skyldighet för statens affärsverk att betala arbetslöshetsförsäkringspremie

De statliga affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/87) tillämpas är även i tillämpliga delar skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringspremien för ett affärsverk bestäms utgående från det belopp affärsverket betalar i sådana löner som avses i 4 § lagen om förskottsuppbörd (418/59). Statsrådet fastställer särskilt hur stor arbetslöshetsförsäkringspremie affärsverken skall betala. I övrigt iakttas i tillämpliga delar 33 § 4 mom. samt 34 och 36 §§.

Statskontoret uppbär på centralkassans vägnar på det sätt som det bestämmer arbetslöshetsförsäkringspremierna av affärsverken och förmedlar de influtna medlen till centralkassan enligt vad som bestäms i en överenskommelse mellan statskontoret och centralkassan. Har en sådan överenskommelse inte träffats, skall de anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet meddelar iakttas.


35 §
Redovisning av arbetslöshetsförsäkringspremier

De medel som influtit i arbetslöshetsförsäkringspremier jämte dröjsmålsräntor betalas till centralkassan. I fråga om redovisning av medel samt grunderna för ersättande av de debiterings-, uppbörds- och redovisningskostnader som centralkassan skall betala gäller vad som bestäms i en överenskommelse mellan centralkassan och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund r.f. Har sådan överenskommelse inte träffats, skall de anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet meddelar iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, dock så att lagens 33 a § träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagens 33 § 4 mom. och 35 § tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier till den del betalningen av dem blir försenad medan lagen är i kraft.

RP 87/93
ShUB 16/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.