570/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 8 § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 3 mom. 13 punkten och 5 mom. lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77),

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 3 mom. 13 punkten i lag av den 5 februari 1988 (125/88) och 5 mom. i lag av den 18 januari 1985 (55/85), som följer:

8 §

Såsom årsinkomst räknas inte:


13) stöd för hemvård av barn och partiellt stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård av barn (797/92); ej heller


Som arbetsinkomst anses löneinkomst samt den del av inkomst av rörelse, yrke, gårdsbruk eller någon annan förvärvsverksamhet som skall anses som skälig ersättning för det arbete som har utförts i ovan avsedd förvärvsverksamhet. Som arbetsinkomst betraktas också arvode som betalts till familjevårdare som avses i familjevårdarlagen (312/92), vårdarvode som grundar sig på avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen, arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) samt dagpenning på grund av arbetsoförmåga eller någon därmed jämförbar ersättning för förlorad förvärvsinkomst, om ersättningen betalas för ett år eller en kortare tid.Stöd för vård i hemmet av åldring, handikappad och långtidssjuk som utbetalas den 30 juni 1993 och som ändras till stöd för närståendevård, beaktas som inkomst då frontmannapensionen justeras den 1 juli 1993 eller därefter med stöd av 12 §.

RP 73/93
ShUB 13/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.