568/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 15 b och 30 §§ familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 b § 3 mom. 10 punkten och 30 § 1 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69),

dessa lagrum sådana de lyder, 15 b § 3 mom. 10 punkten i lag av den 5 februari 1988 (126/88) och 30 § 1 mom. i lag av den 9 februari 1990 (104/90), som följer:

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte:


10) stöd för hemvård av barn och partiellt stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård av barn (797/92); ej heller


30 §

Efterlevandepensionens tilläggsdel bestäms enligt 15 b, 15 d och 15 f §§. Av pensionstagarens arbetsinkomst beaktas dock endast 60 procent när årsinkomsten fastställs. Som arbetsinkomst anses löneinkomst samt den del av inkomst av rörelse, yrke, gårdsbruk eller någon annan förvärvsverksamhet som skall anses som skälig ersättning för det arbete som har utförts i ovan avsedd förvärvsverksamhet. Som arbetsinkomst betraktas också arvode som betalts till familjevårdare som avses i familjevårdarlagen (312/92), vårdarvode som grundar sig på avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen, arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) samt dagpenning på grund av arbetsoförmåga eller någon därmed jämförbar ersättning för förlorad förvärvsinkomst, om ersättningen betalas för ett år eller en kortare tid.Stöd för vård i hemmet av åldring, handikappad och långtidssjuk som utbetalas den 30 juni 1993 och som ändras till stöd för närståendevård, beaktas som inkomst då tilläggsdelen justeras den 1 juli 1993 eller därefter med stöd av 17 §.

RP 73/93
ShUB 13/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.