567/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 26 och 43 §§ folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 26 § 1 mom. 1 punkten samt 3 och 6 mom. och 43 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 26 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom. i lag av den 5 februari 1982 (103/82) och 6 mom. i lag av den 26 juli 1985 (670/85) samt 43 § 3 mom. i lag av den 23 juli 1982 (572/82), som följer:

26 §

Vid fastställande av tilläggsdel beaktas till den försäkrade varaktigt utgående

1) pension och familjepension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller verksamhet för förtroendevalda, uppdragsavtal med en kommun eller samkommun om familjevård som avses i 1 § familjevårdarlagen (312/92) eller på avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen;


Med ovan i 1 mom. 1 punkten avsedda förmåner jämställs pension som avses i nämnda punkt för försäkrad som fyllt 65 år, till det belopp varmed den skulle betalas om den försäkrade skulle gå i pension omedelbart efter det han fyllt 65 år. Beaktas likväl även pensionstid efter uppnådd 65 års ålder såsom intjäningstid för sådan pension, räknas vid fastställande av tilläggsdel sådan pension, till dess den beviljas, såsom inkomst till det belopp varmed den skulle betalas om den försäkrade skulle gå i pension vid 67 års ålder.


Likaså jämställs med ovan i 1 mom. 1 punkten nämnda förmåner pension som avses i nämnda punkt för försäkrad som åtnjuter förtida ålderdomspension enligt denna lag, till det belopp varmed den skulle betalas om den försäkrade gick i pension så snart han har fyllt 65 år.


43 §

På pension som utbetalts med stöd av 1 eller 2 mom. får innehållas endast ett belopp som motsvarar vårdavgiften för den månad för vilken pensionsraten utgår.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 73/93
ShUB 13/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.