564/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 20 § 2 och 3 mom., 31 a § 1 mom., 39 § 6 mom. och 43 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § 2 mom., 31 a § 1 mom. och 39 § 6 mom. i lag av den 18 januari 1985 (53/85), 20 § 3 mom. i lag av den 31 december 1985 (1129/85) och 43 a § 1 mom. i lag av den 21 januari 1983 (99/83), samt

ändras 20 § 1 mom. 2 punkten, 22 a §, 22 c § 1 mom., 26 § 1 mom. 2 punkten och 7 mom., 31 § 2 mom. och 39 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 20 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 26 juli 1985 (670/85), 22 a § ändrad genom sistnämnda lag samt genom lagar av den 8 februari och den 27 mars 1991 (214 och 619/91), 22 c § 1 mom. i nämnda lag av den 18 januari 1985, 26 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 5 februari 1982 (103/82) och 7 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (594/86), 31 § 2 mom. i lag av den 28 juli 1989 (738/89) och 39 a § 1 mom. i nämnda lag av den 8 februari 1991, som följer:

20 §

I folkpension betalas


2) invaliditetspension i fall som avses i 22 § till en arbetsoförmögen försäkrad som inte har fyllt 65 år eller invaliditetspension i form av individuell förtidspension i fall som avses i 22 a § till försäkrad som har fyllt 58 men inte 65 år; eller


22 a §

Utan hinder av 22 § har en försäkrad som fyllt 58 år rätt till invaliditetspension i form av individuell förtidspension om hans arbetsförmåga, med beaktande av sjukdom, lyte eller skada, faktorer förknippade med åldrandet, lång tid i yrket, ett för honom påfrestande och slitsamt arbete samt arbetsförhållandena, varaktigt har nedgått i sådan grad att det inte skäligen kan förutsättas att han skall fortsätta med sitt förvärvsarbete. Ett villkor för pension är dessutom att den försäkrade antingen har upphört med förvärvsarbete eller att hans förvärvsinkomst kan uppskattas understiga 689,58 mk per månad. Arbetet skall ha upphört eller förvärvsinkomsten ha nedgått tidigast 360 dagar före begynnelsetidpunkten för den arbetsoförmåga som berättigar till individuell förtidspension eller partiell pension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare. Härvid beaktas inte de dagar då den försäkrade

1) har haft studieledighet enligt lagen om studieledighet (273/79),

2) har fått personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning enligt lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/90), statstjänstemannalagen (755/86), grundskolelagen (476/83) eller gymnasielagen (477/83),

3) har fått utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90),

4) har fått dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), dock högst till ett antal som motsvarar det i 26 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgade maximiantalet dagar för vilka kan betalas dagpenning avvägd enligt förtjänsten,

5) under de tre senaste åren innan arbetsoförmåga som avses i denna paragraf började har fått dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63); obeaktande lämnas även de dagar för vilka dagpenning skulle ha betalts, om inte den försäkrade hade fått i 27 § 1 mom. sistnämnda lag angiven motsvarande ersättning för arbetsoförmåga på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada enligt någon annan lag, eller

6) har fått rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/91) eller enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsstadgandena inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen.

Med avvikelse från vad som i 1 mom. tredje meningen stadgas om tiden mellan tidpunkten när arbetet upphörde eller förvärvsinkomsten minskade och begynnelsetidpunkten för den arbetsoförmåga som berättigar till individuell förtidspension, bevarar den försäkrade rätten till individuell förtidspension, om han har fått dagpenning avvägd enligt förtjänsten med stöd av 26 § 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa innan de 360 dagar som avses i 1 mom. har förflutit sedan arbetet upphörde eller förvärvsinkomsten minskade.

Individuell förtidspension beviljas tills vidare. Angående individuell förtidspension gäller i övrigt i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om invaliditetspension med undantag av 39 § 1, 3 och 4 mom.

Den försäkrade har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket framgår om han uppfyller de i 1 mom. första, tredje och fjärde meningen nämnda villkoren för pension. Ändring i förhandsbeslutet får sökas så som stadgas i 73 §. Förhandsbeslutet är bindande för pensionsanstalten, om därpå grundad pensionsansökan görs inom nio månader eller inom en av arbetsgivaren och arbetstagaren avtalad längre tid från det beslutet vann laga kraft.

Om pensionstagaren börjar förvärvsarbeta och hans förvärvsinkomst är minst lika stor som det i 1 mom. nämnda beloppet, betalas till honom individuell förtidspension, fronttillägg som avses i 9 § lagen om frontmannapension och extra fronttillägg som avses i 9 a § i samma lag enligt halva det belopp som han fått. Det bostadsbidrag som med stöd av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) betalas till personer som uppbär förtidspension halveras dock inte. Individuell förtidspension utbetalas inte alls, utan lämnas vilande om förvärvsinkomsten är större än 3/5 av den pensionsgrundande lön eller den arbetsinkomst som fastställs enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Vilande individuell förtidspension börjar på ansökan utbetalas då arbetet har upphört eller förvärvsinkomsten minskat. Pensionen betalas till fullt eller halvt belopp räknat från ingången av den månad som närmast följer efter ansökan. Av undantagsskäl kan pension dock betalas retroaktivt för högst ett år före pensionsansökan.

Vilande individuell förtidspension kan på ansökan av den försäkrade indras räknat från ingången av den månad som närmast följer efter ansökan. Om krav på utbetalning av vilande individuell förtidspension inte framställs inom fem år räknat från avbrottet, anses det utan särskilt beslut att pensionen upphör då fem år har förflutit sedan pensionen avbröts.

Under den tid pensionen är vilande betraktas den försäkrade inte som pensionstagare.

Vad som i denna lag stadgas om försäkrad som har konstaterats vara arbetsoförmögen tillämpas på motsvarande sätt på försäkrad som har konstaterats uppfylla villkoren för individuell förtidspension.

Det belopp som avses i 1 mom. justeras per kalenderår på grund av de förändringar som inträffat i den allmänna lönenivån i landet enligt det löneindextal som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare.

22 c §

Berättigad till arbetslöshetspension enligt 20 § 1 mom. 3 punkten är en långvarigt arbetslös försäkrad, förutsatt att

1) han har rätt till sådan arbetslöshetspension enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare till vilken ansluter sig återstående tid eller motsvarande arbetsförtjänst som avses i de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i paragrafen,

2) han uppfyller de villkor beträffande tiden i arbete som gäller arbetslöshetspension och om vilka föreskrivs i de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare,

3) han företer ett av arbetskraftsmyndighet utfärdat intyg över att han är arbetslös arbetssökande hos arbetskraftsbyrån och att honom inte kan anvisas sådant arbete som han inte kan vägra att ta emot utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och

4) han företer ett av arbetslöshetskassan utfärdat intyg över att han enligt 26 § 1 eller 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte längre har rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten eller ett av folkpensionsanstalten utfärdat intyg över att han har uppburit grunddagpenning fram till den tidpunkt från vilken han med stöd av nämnda lagrum inte längre har rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten.


26 §

Vid fastställande av tilläggsdel beaktas till den försäkrade varaktigt utgående


2) olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen;


När individuell förtidspension betalas halverad enligt 22 a § 7 mom. beaktas vid fastställande av tilläggsdel den i 1 mom. 1 punkten avsedda pensionen enligt samma belopp som full individuell förtidspension.


31 §

Pensionsanstalten kan, antingen på ansökan eller med stöd av en utredning som den själv godkänt, inom två år från den tidpunkt då pensionen indrogs bestämma att pensionen på nytt skall utbetalas. Pensionen får härvid utbetalas retroaktivt för den tid under vilken den varit indragen eller för en viss del av denna tid. Pensionen kan också beviljas i form av individuell förtidspension på grund av sådan arbetsoförmåga som har börjat inom två år efter att den ovan nämnda tidigare pensionen upphörde, förutsatt att arbetet har upphört eller förvärvsinkomsten minskat tidigast 360 dagar före begynnelsetidpunkten för den tidigare pensionen. Vid beräkning av denna tidsperiod om 360 dagar skall 22 a § beaktas.


39 a §

Individuell förtidspension betalas tidigast från ingången av månaden efter pensionsansökan eller ansökan om förhandsbeslut. Av undantagsskäl kan pensionen dock betalas retroaktivt för högst ett år före ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagens 39 a § 1 mom. tillämpas på sådana fall där förutsättningarna för individuell förtidspension uppfylls den 1 januari 1994 eller därefter. Stadgandena i 22 a § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 och 4 mom. och 31 § 2 mom. tillämpas på fall när ansökan har lämnats in efter att lagen har trätt i kraft.

Stadgandena i 22 a § 1 mom. andra meningen och 5-8 mom. tillämpas också på de fall där pensionen har börjat innan denna lag har trätt i kraft.

Utan hinder av vad 20 och 22 a §§ stadgar om den nedre åldersgränsen för individuell förtidspension, har en försäkrad som är född 1939 eller tidigare rätt till denna pension enligt den nedre åldersgräns som är gällande när denna lag träder i kraft.

På en försäkrad, som har fyllt 55 år innan denna lag har trätt i kraft och som vid ikraftträdandet har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, tillämpas fortfarande 22 c § 1 mom. och 39 § 6 mom. folkpensionslagen sådana dessa lagrum lyder när denna lag träder i kraft. Vid tillämpning av detta stadgande anses den försäkrade ha rätt till arbetslöshetsdagpenning för den självrisktid som avses i 12 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och den 1 januari 1994. Arbetslöshetspension kan beviljas enligt nämnda stadganden även om den försäkrade beviljas i någon arbetspensionslag avsedd arbetslöshetspension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat innan denna lag har trätt i kraft.

En i 26 § 1 mom. 2 punkten nämnd förmån som grundar sig på frivillig olycksfallsförsäkring enligt olika lagar beaktas som inkomst i tilläggsdelen, om förmånen har börjat den 1 januari 1994 eller senare.

Det i 22 a § stadgade beloppet motsvarar det löneindextal som för 1985 har fastställts enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare.

RP 26/93
ShUB 14/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.