554/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag ändring av 16 och 29 §§ lagen om utkomstskydd for arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 8 augusti 1986 (608/86), nya 7 och 8 mom. samt till 29 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 9 februari och den 28 december 1990 samt den 30 december 1991 (98 och 1367/90 samt 1716/91), ett nytt 5 mom. som följer:

16 §
Rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten

Skall enligt en internationell överenskommelse som är bindande för Finland försäkrings- eller arbetsperioder som har fullgjorts i en annan stat beaktas när rätten till dagpenning avvägd enligt förtjänsten bestäms, räknas sådana perioder med i arbetsvillkoret, om personen omedelbart innan han blev arbetslös har arbetat i Finland minst fyra veckor eller om arbetet avsetts pågå i fyra veckor men har upphört av en orsak som inte beror av personen i fråga.

Har en person med stöd av en internationell överenskommelse som är bindande för Finland fått dagpenning för den tid under vilken han har sökt arbete i en annan stat och har personen inte återvänt till Finland inom den tid om högst tre månader som gäller beträffande rätten till dagpenning enligt överenskommelsen, skall dagpenning inte börja betalas på nytt om personen inte i fyra veckor har arbetat i Finland eller i fyra veckor här fått sådan utbildning som avses i 8 §.

29 §
Rätt att erhålla vissa uppgifter

Arbetsgivarna samt statens, kommunernas eller andra offentligrättsliga samfunds myndigheter, försäkrings- och pensionsanstalterna, pensionsstiftelserna, pensionsskyddscentralen samt arbetslöshetskassorna är skyldiga att avgiftsfritt lämna social- och hälsovårdsministeriet och folkpensionsanstalten sådana uppgifter som behövs för fullgörandet av skyldigheter som orsakas av internationella överenskommelser.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 227/92
ShUB 10/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.