553/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 8 c § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 c § 3 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 februari 1990 (100/90), som följer:

8 c §

Får den efterlevande maken inte pension som nämns i 1 mom., anses som den efterlevandes på förvärvsarbete grundade pension den pension som hade beviljats honom, om han den dag då förmånslåtaren avled eller den dag då ett i 2 mom. nämnt barn fyller 18 år hade blivit så arbetsoförmöget att han hade fått rätt till full invalidpension. På detta sätt förfars även i fråga om motsvarande förmåner från en främmande stat. När pensionen fastställs, tillämpas inte stadgandena i 6 § 3 mom. om de dagar som skall lämnas obeaktade då den däri nämnda tiden om 360 dagar beräknas.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det löneindextal som fastställts för 1966.

RP 227/92
ShUB 10/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.