549/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/88),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1989 (1252/89), som följer:

8 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1–1 d, 23, 34–39, 39 b–40, 42–43, 44–46, 67, 69, 73, 74 och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom. och 80–88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Har en mottagare av handikappbidrag innan denna lag trätt i kraft flyttat utomlands, tillämpas då beslut fattas om betalning av handikappbidrag 8 § lagen om handikappbidrag, sådant detta lagrum lyder när denna lag träder i kraft, förutsatt att boendet utomlands fortsätter utan uppehåll.

RP 227/92
ShUB 10/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.