548/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 15 b § 7 mom.,

sådant det lyder i lag av den 9 februari 1990 (104/90),

ändras 1 § 1 mom., 4 §, 15 a § 5 mom., 15 b § 3 mom. 10 och 11 punkten, 29 § 3 mom. och 37 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. och 4 § i lag av den 23 december 1988 (1218/88), 15 a § 5 mom. och 29 § 3 mom. i lag av den 8 mars 1991 (472/91), 15 b § 3 mom. 10 och 11 punkten i lag av den 5 februari 1988 (126/88) och 37 § 1 mom. i nämnda lag av den 9 februari 1990, samt

fogas till 15 a §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 5 februari 1982 (105/82) samt genom nämnda lagar av den 9 februari 1990 och den 8 mars 1991, ett nytt 8 mom., till 15 b § 3 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lagar av den 5 februari 1982 och den 5 februari 1988 samt genom lagar av den 18 januari 1985 och den 27 mars 1991 (54/85 och 623/91), en ny 12 punkt och till lagen en ny 15 g § som följer:

1 §

Då en i Finland bosatt person har avlidit beviljas familjepension i form av efterlevandepension och barnpension i enlighet med denna lag. Pensionen beviljas en person som är bosatt i Finland.


4 §

Var förmånslåtaren en till Finland inflyttad person, är en förutsättning för att pension skall beviljas att han efter att ha fyllt 16 år hade bott i Finland

1) minst tre år, om han var finsk medborgare, eller

2) minst fem år i följd omedelbart före sin död, om han inte var finsk medborgare.

En person som har flyttat till Finland har rätt till efterlevandepension, om han efter att ha fyllt 16 år har bott i Finland

1) minst tre år, om han är finsk medborgare och har flyttat till Finland senast ett år efter förmånslåtarens död, eller

2) minst fem år i följd omedelbart före förmånslåtarens död, om han inte är finsk medborgare och han var bosatt i Finland vid förmånslåtarens död.

En person som har flyttat till Finland har rätt till barnpension om han

1) var bosatt i Finland vid förmånslåtarens död, eller

2) har flyttat till Finland inom ett år efter förmånslåtarens död.

15 a §

Tilläggsdel beviljas enligt den kommungrupp till vilken den kommun hör där den efterlevande maken bor när tilläggsdelen börjar utbetalas. Till den som är bosatt utomlands betalas tilläggsdelen enligt den andra kommungruppen.

Efterlevandepensionens basdel och tilläggs-del beviljas inte, om deras sammanlagda belopp skulle vara mindre än 30 mark per månad.

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte:


10) stöd för vård i hemmet av barn, åldringar eller handikappade;

11) handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/88); ej heller

12) familjepension som betalas från utlandet och som beviljats efter samma förmånslåtare.


15 g §

Efterlevandepension beviljas oavvägd enligt den tid förmånslåtaren var bosatt i Finland om

1) formånslåtaren, om han vid sin död hade fyllt 65 år, hade bott i Finland minst 40 år mellan det 16 och 65 levnadsåret, eller

2) formånslåtaren, om han vid sin död inte hade fyllt 65 år, hade bott i Finland minst 80 procent av tiden mellan det att han fyllde 16 år och dödsfallet.

Hade formånslåtaren inte varit bosatt i Finland den tid som anges i 1 mom., avvägs efterlevandepensionens belopp enligt den tid formånslåtaren var bosatt i Finland genom att beloppet av basdelen och den fulla tilläggsdelen multipliceras med en avvägningskoefficient. Avvägningskoefficienten fås genom att den tid som förmånslåtaren varit bosatt i Finland divideras med

1) 40 år, om förmånslåtaren avled efter att ha fyllt 65 år, eller

2) den tid som utgör 80 procent av tiden mellan det att formånslåtaren fyllde 16 år och dödsfallet, om formånslåtaren avled innan han fyllt 65 år.

När den tid som formånslåtaren har varit. bosatt i Finland beräknas beaktas inte den tid då han ännu inte hade fyllt 16 år eller redan hade fyllt 65 år. Då pensionsbeloppet avvägs enligt den tid formånslåtaren varit bosatt i Finland, avrundas tiderna nedåt till närmaste fulla månad.

29 §

I fråga om efterlevandepensionens basdel, tilläggsdel och bostadsbidrag gäller 15 a § 2–8 mom. och 15 g §.

37 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37–39, 39b–42, 42b–43, 44–46, 69–73, 74–75, 79–83 och 84–88 a §§ folkpensionslagen. Om mottagaren av barnpension innan pensionen börjar inte har varit bosatt i Finland den tid på 10 är som krävs i 41 § folkpensionslagen, kan pensionen utan hinder av boende utomlands betalas öm barnets vårdnadshavare uppfyller bosättningskravet.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

En efterlevandepension som har börjat innan denna lag har trätt i kraft ändras på ansökan till pension enligt denna lag. Har en pension inte ändrats till pension enligt denna lag, bestäms senare beviljad basdel och tilläggsdel utan den i 15 g § nämnda avvägning enligt den tid formånslåtaren har varit bosatt i Finland. När tilläggsdelen bestäms tillämpas härvid 15 b § 3 mom. i den lydelse det har när denna lag träder i kraft.

Familjepension kan beviljas under de förutsättningar som anges i 1 och 4 §§ sådana de lyder när denna lag träder i kraft, och efterlevandepension kan beviljas utan den i 15 g § avsedda avvägningen enligt den tid formånslåtaren varit bosatt i Finland, om pensionen böljar inom fem år efter att denna lag har trätt i kraft. Dessutom förutsätts att förmanstagaren var bosatt i Finland då lagen trädde i kraft och är bosatt i Finland utan uppehåll från ikraftträdandet till dess att pensionen börjar. Är förmanstagaren inte finsk medborgare, förutsätts dessutom att formånslåtaren var bosatt i Finland fem är i följd omedelbart innan denna lag trädde i kraft och bodde här till sin död eller att förmanstagaren varit bosatt i Finland i fem år omedelbart innan denna lag trädde i kraft och antingen formånslåtaren eller förmanstagaren bodde i Finland då dödsfallet inträffade.

Har efterlevandepension beviljats utan avvägning enligt bosättningstiden, tillämpas när tilläggsdelen bestäms 15 b § 3 mom. i den lydelse det har när denna lag träder i kraft.

Får en efterlevande make pension när denna lag träder i kraft, tillämpas 15 a § 8 mom. då familjepensionen annars justeras efter att lagen har trätt i kraft.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 227/92
ShUB 10/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.