547/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 23 och 23 a §§, 25 § 3 mom., 26 § 5 mom. och 33 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 23 § i lag av den 9 februari 1990 (105/90), 23 a § i lag av den 23 december 1988 (1217/88), 25 § 3 mom. i lag av den 5 februari 1982 (103/82), 26 § 5 mom. i lag av den 12 juli 1985 (594/85) och 33 § ändrad genom lag av den 30 december 1965 (705/65) samt genom nämnda lagar av den 5 februari 1982 och den 9 februari 1990, samt

fogas till lagen en ny 25 b § i stället för den 25 b § som upphävts genom lag av den 26 juli 1985 (670/85) och en ny 30 b § i stället för den 30 b § som upphävts genom nämnda lag av den 5 februari 1982 som följer:

23 §

En finsk medborgare som är bosatt i Finland har rätt till pension enligt denna lag, om han efter att ha fyllt 16 år har bott i Finland minst tre år. En försäkrad som inte är finsk medborgare har rätt till pension enligt denna lag, om han efter att ha fyllt 16 år har bott i Finland minst fem år i följd omedelbart innan pensionen börjar.

En försäkrad har dock utan hinder av det i 1 mom. nämnda kravet på tre eller fem års bosättning rätt till pension, om hans arbetsoförmåga böljar medan han är bosatt i Finland och inom fem år efter att han fyllt 16 år.

23 a §

Folkpension beviljas inte, om dess belopp per månad skulle vara mindre än 30 mark.

25 §

Tilläggsdel beviljas enligt den kommungrupp till vilken den kommun hör där den försäkrade bor när tilläggsdelen börjar utbetalas. Till den som är bosatt utomlands betalas tilläggsdelen enligt den andra kommungruppen.


25 b §

Har den som ansöker om pension varit bosatt i Finland mindre än 40 år mellan det att han fyllde 16 år och pensionen började, avvägs pensionsbeloppet enligt den tid han har varit bosatt i Finland på det sätt som stadgas nedan. När pensionsbeloppet avvägs avrundas tidsenheterna nedåt till den närmaste fulla månaden. När den tid den försäkrade har varit bosatt i Finland beräknas, beaktas inte den tid då den försäkrade

1) inte hade fyllt 16 år,

2) hade fyllt 65 år, eller

3) från en främmande stat har fått pension som motsvarar folkpension eller någon i 26 § 1 mom. avsedd eller därmed jämförbar annan fortlöpande förmån än familje- eller försörjningspension.

Ålderdomspension avvägs inte enligt den tid den försäkrade varit bosatt i Finland, om den försäkrade har varit bosatt i Finland minst 40 år mellan det han fyllde 16 år och pensionen började. Invaliditetspension, arbetslöshetspension och förtida ålderdomspension avvägs inte enligt den tid den försäkrade varit bosatt i Finland, om den försäkrade har varit bosatt i Finland minst 80 procent av tiden mellan det han fyllde 16 år och pensionen började. Invaliditetspension avvägs inte heller enligt den tid den försäkrade varit bosatt i Finland i de fall som avses i 23 § 2 mom.

Har den som ansöker om ålderdomspension inte varit bosatt i Finland i 40 år, avvägs basdelen och tilläggsdelen enligt den tid han varit bosatt i Finland genom att beloppet av basdelen och den fulla tilläggsdelen multipliceras med en avvägningskoefficient. Denna avvägningskoefficient fås genom att den tid den försäkrade har bott i Finland divideras med 40 år.

Invaliditetspensionens, arbetslöshetspensionens och den förtida ålderdomspensionens basdel och tilläggsdel avvägs enligt den tid den försäkrade har bott i Finland, om han har bott i Finland mindre än 80 procent av tiden mellan det han fyllde 16 år och pensionen började. Avvägningskoefficienten fås härvid genom att den tid den försäkrade har bott i Finland divideras med den tid som utgör 80 procent av tiden mellan det att han fyllde 16 år och pensionen började.

När arbetslöshetspension ändras till invaliditetspension eller arbetslöshets- eller invaliditetspension till ålderdomspension betalas den nya pensionen utan hinder av och 2 mom. avvägd enligt den tid den försäkrade har bott i Finland på samma sätt som den tidigare pensionen.

26 §

Då tilläggsdelen fastställs beaktas också en fortlöpande förmån som betalas från en främmande stat och som motsvarar de familje- eller försörjningspensioner som nämns i 1 mom.


30 b §

Vårdbidrag och maketillägg betalas avvägda enligt den tid den försäkrade har bott i Finland på samma sätt som den basdel som skall betalas till en försäkrad avvägs enligt 25 b §. Barntilläggets belopp avvägs inte enligt den tid den försäkrade har bott i Finland.

33 §

Då en i Finland bosatt person har avlidit betalas begravningsbidrag. Begravningsbidrag kan beviljas också då det är sannolikt att en person har avlidit, trots att dödsfallet inte kan klarläggas.

Var personen i fråga finsk medborgare, är en förutsättning för att begravningsbidrag skall beviljas att han hade bott i Finland sammanlagt minst tre år. Var han inte finsk medborgare, förutsätts det att han hade bott i Finland minst fem år i följd omedelbart före sin död. Begravningsbidrag beviljas också om vårdnadshavaren till ett barn som avlidit före 16 års ålder har varit bosatt i Finland i tre år, om barnet var finsk medborgare, och i fem år, om barnet inte var finsk medborgare.

Begravningsbidraget är 2 221 mark. Fullt begravningsbidrag betalas om personen vid sin död inte fick folkpension eller pension som avses i 25 b § 1 mom. 3 punkten. I annat fall avdras från begravningsbidraget 1/12 för varje månad för vilken pensionen betalades under det år som närmast föregick dödsfallet. Vad som i 88 § 2 mom. stadgas om avrundning av pensionsbetalning tillämpas på motsvarande sätt på begravningsbidrag.

Begravningsbidrag betalas till den efterlevande maken. Om den avlidne inte var gift eller om han och maken levde åtskils på grund av söndring i äktenskapet, betalas begravningsbidraget till dödsboet. Förvaltaren av dödsboet har rätt att för boets räkning söka och lyfta begravningsbidraget. Har en till begravningsbidrag berättigad make avlidit innan bidraget beviljas, övergår rätten till bidraget till den först avlidna makens dödsbo.

Begravningsbidrag skall inom ett år från den försäkrades dödsdag sökas på det sätt som anges i förordning. Annars går rätten till bidraget förlorad.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

En pension som har börjat innan denna lag har trätt i kraft ändras på ansökan till pension enligt denna lag. Har en pension inte ändrats till pension enligt denna lag, bestäms tilläggsdel, vårdbidrag och maketillägg som beviljas senare utan den i 25 b och 30 b §§ nämnda avvägning enligt den tid den försäkrade har bott i Finland. När tilläggsdelen bestäms tillämpas härvid 26 § 5 mom. i den lydelse det har när denna lag träder i kraft. Detta förfarande iakttas också när en pension som beviljats för en viss tid eller ett tillägg till en sådan pension förlängs eller när arbetslöshetspension ändras till invaliditetspension eller arbetslöshets- eller invaliditetspension ändras till ålderdomspension.

Om en person som fyllt 16 år är finsk medborgare eller om han omedelbart innan denna lag träder i kraft har varit bosatt i Finland i fem år och är bosatt i Finland när lagen träder i kraft, har han rätt till pension under de förutsättningar som anges i den 23 § som gäller då denna lag träder i kraft och utan den i 25 b och 30 b §§ nämnda avvägning enligt den tid den försäkrade har varit bosatt i Finland. En förutsättning är dock att pensionen börjar inom fem år efter att denna lag trätt i kraft och att den försäkrade är bosatt i Finland från det lagen träder i kraft till dess att pensionen börjar. När tilläggsdelen bestäms tillämpas härvid 26 § 5 mom. i den lydelse det har när denna lag träder i kraft.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

Utbetalningen av pensioner, som beviljats med stöd av den 23 a § som gäller då denna lag träder i kraft, fortsätter enligt de stadganden som gäller när lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 227/92
ShUB 10/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.