540/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Förordning om delegationen för säkerhetsteknik

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 18 § lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53) och 12 § lagen den 2 februari 1973 om tryckkärl (98/73):

1 §
Ställning

Vid handels- och industriministeriet finns en delegation för säkerhetsteknik, som biträder ministeriet i behandlingen av de ärenden enligt lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53) och lagen om tryckkärl (98/73) som gäller teknisk säkerhet.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift

1) att fastställa allmänna riktlinjer för teknisk säkerhet,

2) att främja övervakningen av teknisk säkerhet och samarbetet mellan olika myndigheter,

3) att följa och främja det internationella samarbetet i fråga om säkerhetsföreskrifter,

4) att följa den utveckling och forskning som gäller teknisk säkerhet,

5) att väcka förslag och ta initiativ till utvecklande av forskning, utbildning, upplysning och information som gäller teknisk säkerhet,

6) att bereda förslag till stadganden och bestämmelser om teknisk säkerhet,

7) att avge utlåtanden och vara sakkunnigorgan i frågor som gäller teknisk säkerhet,

8) att ta även andra initiativ som gäller teknisk säkerhet,

9) att sköta andra beredningsuppgifter som handels- och industriministeriet ålägger delegationen.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 andra medlemmar, av vilka alla har en personlig suppleant. Statsrådet utser ordföranden, vice ordföranden och de andra medlemmarna för tre år i sänder.

I delegationen skall finnas representanter för de myndigheter som har betydelse för tillsynen över tryckkärl och explosionsfarliga ämnen samt för handelns, industrins och arbetstagarnas centrala organisationer och för inspektion, testning, forskning och standardisering. Om en medlem eller suppleant avgår under mandattiden, förordnar handels- och industriministeriet på framställning av respektive organisationeller myndighet en ny medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.

Delegationen kan delas in i sektioner och den kan vid behov anlita sakkunniga och anställa sekreterare.

I övrigt gäller beträffande delegationen vad som bestäms om statliga kommittéer.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.