531/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) 23 § 2 mom. samt

ändras 3 § 1 och 3 mom., 23 § 2 mom., 24 § 2 mom., 35 § 4 mom., 36 § 1 mom., 45 § 1 mom. och 51 § 5 mom. som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordons- kategorier

1. För ett motordrivet fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg

a) för paket-, last- och specialbilar (kategori N) samt för hus-, lik- och servicebilar i kategori M1 80 km/h, dock för sådana paket- och specialbilar (kategori N1) samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas egenmassa är under 1,8 ton och som tagits i bruk år 1981 eller därefter 100 km/h,

b) för bussar (kategori M2 och M3) 80 km/h, dock 100 km/h, om bussen vid besiktningen har godkänts för denna hastighet och det inte finns stående passagerare i bussen,

c) för ett motodrivet fordon som har minst en ofjädrad axel, 60 km/h,

d) för en moped (kategori L1) och fordon i kategori L2 samt motorsläde 40 km/h, dock för snöskoter 60 km/h när den körs på snöskoterled,

e) för motorredskap och annan traktor än trafiktraktor 40 km/h,

f) för en trafiktraktor 50 km/h, samt

g) för fordon med järnband eller med hjul som inte är försedda med luftfyllda däck, 20 km/h.


3. Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon på väg när ett släpfordon är kopplat till det är

a) 80 km/h för bil (kategori M och N), motorcykel (kategori L3 och L4) och fordon i kategori L5, dock 60 km/h för bil när ett släpfordon som saknar bromsar eller fjädring och har en totalmassa som överstiger 0,75 ton är kopplad till den,

b) 40 km/h för moped (kategori L1) och fordon i kategori L2 samt motorsläde, dock 60 km/h för snöskoter på snöskoterled när släpvagnen inte används för persontransport,

c) 40 km/h för motorredskap och annan traktor än trafiktraktor,

d) 50 km/h för trafiktraktor, samt

e) 20 km/h för en fordonskombination med järnband eller hjul som inte är försedda med luftfyllda däck.


23 §
Totalmassan på kombination av bil och släpvagn

1. Totalmassan för en fordonskombination bestående av en bil och en släpvagn får inte, när den framförs på väg, överskrida följande värden, varvid en axel där den massa som belastar axeln är mindre än fem ton inte beaktas när antalet räknas:

a) kombination av bil och påhängs- vagn samt bil och medelaxelsläpvagn 44 t
b) kombination av bil och egentlig släpvagn:
fyraxlad 36 t
femaxlad 44 t
sexaxlad 53 t
minst sjuaxlad 60 t

24 §
Längden hos bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

2. En släpvagns längd utan kopplingsanordningar får inte överskrida följande värden:

a) påhängsvagn
från kopplingstappens vertikalaxel till ändan av släpvagnen (draglängd) 12 m
från kopplingstappens vertikalaxel horisontalt till vilken punkt som helst framför den 2,04 m
b) annan släpvagn och släpanordning 12,5 m

35 §
Koppling av släpfordon till traktor

4. Till en släpvagn som kopplats till en traktor får en släpvagn med mindre kopplingsmassa eller ett släpfordon som används i lantbruk kopplas. Den totala kopplingsmassan av släpvagnar eller en släpvagn och ett släpfordon får inte överskrida den totalmassa som avses i 1 mom. och bestämms enligt den främsta släpvagnens konstruktion.


36 §
Koppling av släpfordon till motorredskap och terrängfordon

1. Till ett motorredskap får kopplas ett sådant släpfordon eller en sådan husvagn eller motsvarande släpanordning som används för transport av redskapets eget bränsle och smörjmedel samt utrustning och tillbehör som hänför sig till arbetet. Släpfordonets kopplingsmassa får vara högst lika stor som motorredskapets egenmassa.


45 §
Godstransport

1. Ett fordon får inte lastas så att lasten i sidled skjuter ut över fordonets karosseri eller lastutrymme. Lastkorgen, eller då det inte finns lastkorg på fordonet, lasten får inte överskrida fordonets bredd med mer än 0,35 meter, när denna mäts vid fordonets framaxel. Begränsningarna i detta moment tillämpas dock inte vid transport av båtar.


51 §
Användning av vissa andra lyktor

5. På en lastbil som används som dragbil får den tillåtna identifieringslyktan för släpvagnen användas endast då släpvagnen är kopplad till lastbilen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.