530/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) 12 § 1 mom., 27 § 2 mom., 53 § 1 och 2 mom., 54 §, 71 § 2 mom. o-punkten, 113 § 1-3 mom., 120 § 2 mom., 208 § 1 mom., 273 § 1 mom. och 278 § 5 mom. samt

fogas till 30 § ett nytt 6 mom., till 113 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och de nuvarande 4 och 5 mom. blir 4-6 mom., till 207 § ett nytt 5 mom. och till 278 § ett nytt 7 mom., varvid de nuvarande 7-10 mom. blir 8-11 mom., som följer:

12 §
Terrängbilar

1. En bil i kategori M1 och en bil i kategori N1 med en totalmassa av högst två ton anses som terrängbil (kategori M1G och N1G), om

a) den har minst en drivande fram- och bakaxel, i vilket fall driften till en av axlarna kan vara urkopplingsbar,

b) den har minst en differentialspärr eller är försedd med en mekanism som har likadan effekt,

c) dess beräknade backtagningsförmåga är minst 30 procent utan släpvagn, och

d) den uppfyller minst fem av följande sex villkor:

i) främre överhängsvinkeln är minst 25°,

ii) bakre överhängsvinkeln är minst 20°,

iii) rampvinkeln är minst 20°,

iv) markfrigången under framaxeln är minst 180 mm,

v) markfrigången under bakaxeln är minst 180 mm, och

vi) markfrigången mellan axlarna är minst 200 mm.


27 §
Lågemissionsbil

2. Med en bil i miljökategori I avses en bil i kategori N2, N3, M2 och M3 vars avgas- och partikelutsläpp inte överskrider gränsvärdena enligt 48 § 3 mom. och vars ljudnivå inte överskrider gränsvärdena enligt 54 § 2 mom.

30 §
System för godkännande och bestyrkande

6. Ävenså anses ett fordons komponenter eller utrustning vara godkända om de uppfyller kraven på de EG-direktiv som är till sin anspråksnivå lindrigare än E-reglemente på det villkor, att dessa krav motsvarar anspråksnivån på det tidigare E-reglementet.

53 §
Avvikelser från utsläppsbegränsningar angående vissa bilgrupper

1. Bestämmelserna i 46-48 §§ tillämpas inte på

a) bilar som är förtullade som flyttgods,

b) bilar som skall exportregistreras,

c) bilar som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren,

d) en personbil som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas, när bilen används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning,

e) bilar som erhållits som arv eller genom testamente, eller

f) bilar som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion.

2. En med otto- eller dieselmotor försedd bilsom avses i 1 mom., med undantag av en bil som avses i d-punkten i det nämnda momentet, skall med avseende på avgaser uppfylla

a) kraven i E-reglementet nr 15/04 eller nr 83,

b) kraven i EG-direktivet 70/220/EEG, sådana de lyder ändrade genom direktiv 83/351/EEG,

c) kraven i E-reglementet nr 49 när det är fråga om en bil i kategori M2, M3, N2 eller N3 som har dieselmotor, eller

d) Förenta Staternas federativa krav för personbilar av 1975 eller senare års modell eller, när det är fråga om en bil i kategori N1, för lätta lastbilar av 1975 års modell (Code of Federal Regulations, §86.075-8 eller §86.075-9) eller, i fråga om bilar i kategori M2, M3, N2 eller N3, för tunga dieselmotorer av samma års modell (Code of Federal Regulations, §86.075-11).


54 §
Bullerbegränsning

1. En bil med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare, att insugnings- eller avloppsljudet inte i störande grad överröstar något annat ljud som bilen i normal drift förorsakar. Styrkan på bilens ljud uppmätt enligt det direktiv eller det E-reglemente som avses i 4 mom. får inte överskrida följande värden:

a) en bil i kategori M1 med en totalmassa som är högst 3,5 ton 77 dBA
b) en bil i kategori M1, M2 och M3 vars högsta tillåtna totalmassa är större än 3,5 ton och vars motoreffekt är mindre än 150 kW 80 dBA
- 150 kW eller större 83 dBA
c) en bil i kategori N1 eller M2 vars största tillåtna totalmassa är högst 2 ton 78 dBA
- större än 2 ton, men högst 3,5 ton 79 dBA
d) en bil i kategori N2 eller N3 vars motoreffekt är
- mindre än 75 kW 81 dBA
- minst 75 kW men mindre än 150 kW 83 dBA
- 150 kW eller större 84 dBA

2. I fråga om bilar som typgodkänns den 1 oktober 1995 eller därefter och tas i bruk den 1 oktober 1996 eller därefter skall i stället för de gränsvärden som avses i 1 mom. tillämpas följande gränsvärden:

a) en bil i kategori M1 med en totalmassa som är högst 3,5 ton 74 dBA
b) en bil i kategori M1, M2 och M3 vars högsta tillåtna totalmassa är större än 3,5 ton och vars motoreffekt är
- mindre än 150 kW 78 dBA
- 150 kW eller större 80 dBA
c) en bil i kategori N1 eller M2 vars största tillåtna totalmassa är
- högst 2 ton 76 dBA
- större än 2 ton, men högst 3,5 ton 77 dBA
d) en bil i kategori N2 eller N3 vars motoreffekt är
- mindre än 75 kW 77 dBA
- minst 75 kW men mindre än 150 kW 78 dBA
- 150 kW eller större 80 dBA

3. På en bil med direktinsprutad dieselmotor får motorljudets styrka överskrida de värden som nämns i 1 och 2 mom. a- och c-punkten med 1 dBA. På en terrängbil (kategorier G), vars totalmassa är större än 2 ton får ljudets styrka överskrida de värden som nämns i 1 mom. a-d-punkten med 1 dBA, om motoreffekten är mindre än 150 kW, och med 2 dBA, om motoreffekten är 150 kW eller större.

4. En bil anses uppfylla kraven enligt 1 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (70/157/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktiv 84/424/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 51/01. En bil anses uppfylla kraven enligt 2 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven enligt nämnda EG-direktiv 70/157/EEG, sådana de lyder ändrade genom direktiv 92/97/EEG.

5. I fråga om bilar som förtullats som flyttgods, bilar som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, bilar som erhållits som arv eller genom testamente och bilar som skaffats på en tullauktion eller på någon annan av staten ordnad auktion skall i stället för de gränsvärden som avses i 1 och 2 mom. tillämpas kraven i det EG-direktiv som nämns först i 4 mom. eller i E-reglementet nr 9 eller 51 som var gällande under det år då bilen första gången togs i bruk.

71 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

2. Utöver vad som stadgas i 1 mom. får en bil ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:


o) arbets- och hjälpstrålkastare som är nödvändiga för lastning och lossning eller annan användning av fordonet, när det är fråga om en bil i kategori N och när det är fråga om en räddningsbil, ambulans och servicebil samt en bil som används för polisens tjänsteuppdrag i kategori M,


113 §
Bullerbegränsning

1. Motorcyklar med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare, att insugnings- eller avloppsljudet inte i störande grad överröstar något annat ljud som motorcyklar i normal drift förorsakar. Styrkan på motorcyklars ljud uppmätt enligt det direktiv eller det E-reglemente som avses i 4 mom. får inte överskrida följande värden:

a) motorcyklar med högst 80 cm3 motor 77 dBA
b) motorcyklar med över 80 cm3 motor men högst 175 cm3 motor 79 dBA
c) motorcyklar med över 175 cm3 motor 82 dBA

2. Ljudstyrkan hos motorcyklar som typgodkänns den 1 oktober 1993 eller därefter eller hos motorcyklar som avses i b-punkten och som typgodkänns den 1 januari 1995 eller därefter får inte överskrida följande värden:

a) motorcyklar med högst 80 cm3 motor 75 dBA
b) motorcyklar med över 80 cm3 motor men högst 175 cm3 motor 77 dBA
c) motorcyklar med över 175 cm3 motor 80 dBA

3. Ljudstyrkan hos motorcyklar som första gången tas i bruk i Finland två år efter de datum som nämns i 2 mom. får inte överskrida de värden som anges i momentet.

4. En motorcykel anses uppfylla kraven i 1, 2 och 3 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven i EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorcyklar (78/1015/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktiv 89/235/EEG. En motorcykel anses uppfylla kraven i 1 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven i E-reglementet nr 41/01.


120 §
Reflektorer

2. Den framåtriktade reflektorn skall vara vit, de sidoriktade reflektorerna orangegula och den bakåtriktade reflektorn röd. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

207 §
Reflektorer

5. Säkerhetsvimpeln på en cykel får förses med vita eller gula framåtriktade reflektorer och gula eller röda bakåtriktade reflektorer. Säkerhetsvimpeln får vara sådan att den kan svängas i cykelns längdriktning.

208 §
Lyktor

1. När en cykel körs under förhållanden som nämns i 36 § 2 mom. vägtrafiklagen skall den framtill ha en lykta som avger vitt ljus. En cykel får baktill förses med en baklykta som avger rött ljus.


273 §
Avvikelser från konstruktion och utrustning på traktor och motorredskap

1. Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen kan av särskilda skäl för en enskild traktor och ett enskilt motorredskap bevilja undantag från följande stadganden i denna förordning:

a) stadgandena i 32 § och 9 kap. om traktorer med fyra hjul som är avsedda att användas av rörelsehindrade personer,

b) kraven i 162 § angående dimensionering av trafiktraktorers stänkskärmar,

c) godkännandekraven i 163 och 165 §§ angående fönstermaterial samt anordningar på vindrutan för traktorer som används för specialändamål,

d) kraven i 166 § angående placering och synbarhet av samt färg på lyktor, strålkastare och reflektorer, och

e) stadgandena i 182 och 183 §§ om sikthinder och utskjutande delar för traktorer och motorredskap med specialkonstruktion eller för arbete som utförs på vägen.


278 §
Ikraftträdelse

5. Kravet i 55 § angående hastighetsbegränsare gäller bilar som första gången tas i bruk den 1 maj 1994 eller därefter. Kravet tillämpas från och med den 1 januari 1995 på bilar som används i utrikestrafik och från och med den 1 januari 1996 på övriga bilar som har tagits i bruk den 1 januari 1988 eller därefter.


7. En bil får utan hinder av 71 § 3 mom. godkännas vid typbesiktningen till den 31 december 1993 och tas i bruk till den 31 december 1994 trots det att den inte har höjdjusteringsanordning för halvljusen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.