520/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 1984 om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet (514/84) lagens rubrik samt 1 §, 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4 och 8 §§ och 18 a § 2 mom.,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 januari 1987 (18/87) och 18 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 14 december 1990 (1148/90), som följer:

Lag

om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som utövas av Förenta Nationerna och Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på Finlands deltagande i Förenta Nationernas (FN) och Konferensens om säkerhet och samarbete i Europa (KSSE) fredsbevarande verksamhet.

2 §
Organisation och beslut om deltagande

Finland kan på begäran av FN eller KSSE delta i upprätthållandet av internationell fred och säkerhet genom att med stöd av beslut som fattas särskilt för varje fall, till FN:s eller KSSE:s förfogande ställa en fredsbevarande organisation, dvs. övervakningsstyrkor, avdelta övervakningsenheter och militärobservatörer samt enskilda personer.


3 §
Organisationens subordinationsförhållanden, inre ordning och behörighet

Den fredsbevarande organisationen är i operativt hänseende underställd FN eller KSSE och i övrigt försvarsministeriet.


4 §
Utgifterna för deltagande och storleken av organisationens personal

Finland deltar i fredsbevarande verksamhet enligt de anslag som för ändamålet beviljats i statsbudgeten under utrikes- och försvarsministeriets huvudtitlar. I fråga om ersättningar för kostnader som Finland har på grund av den fredsbevarande verksamheten följs av FN eller KSSE allmänt godtagna principer, om inte något annat särskilt har överenskommits med dem.

Den fredsbevarande personalen får, frånsett utbytespersonalen, omfatta högst 2 000 personer.

8 §
Rättigheter och skyldigheter

Angående den fredsbevarande personalens rättigheter och skyldigheter gäller vad som stadgas därom i denna lag eller bestäms med stöd av detta kapitel. Om den fredsbevarande personalens tjänstgöringsskyldigheter gäller dessutom vad försvarsministeriet eller den behöriga myndigheten inom FN eller KSSE bestämmer i det syfte som anges i 3 § 1 mom.

18 a §
Grupplivförsäkring

Om någon som stod i ett tjänstgöringsförhållande som avses i denna lag har dött och hans rättsinnehavare har rätt till ersättning som FN eller KSSE med anledning av samma tjänstgöringsförhållande betalar till följd av dödsfallet, utges stöd enligt 1 mom. endast till den del det är större än den ersättning som FN eller KSSE betalar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 370/92
UtUB 5/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.