511/1993

Utfärdat i Helsingfors den 16 juni 1993

Finansministeriets beslut om grunderna för bostadsaktiers beskattningsvärde

Finansministeriet har med stöd av 28 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Beskattningsvärdet för en aktie i ett bostadsaktiebolag, för en aktie i ett fastighetsaktiebolag som medför rätt att besitta en viss lägenhet och för en andel i ett bostadsandelslag fastställs på basis av bolagets justerade nettoförmögenhet enligt bokslutet för året före skatteåret.

2 §
Nettoförmögenhet

Från det sammanlagda beloppet av bolagets tillgångar enligt bokslutet avdras skulderna, dock inte mer än 75 procent av tillgångarnas belopp. När bolagets tillgångar uppskattas anses som de i bokslutet upptagna fastigheternas värde det beskattningsvärde som har räknats ut enligt 11 § och 22-25 §§ förmögenhetsskattelagen samt med stöd av dem meddelade föreskrifter.

3 §
Beskattningsvärdet för en kvadratmeter lägenhetsyta och för en lägenhet

Bolagets nettoförmögenhet, som har räknats ut på det sätt som nämns i 2 §, divideras med ett tal som anger den sammanlagda golvytan i de aktielägenheter som aktieägarna innehar i den av bolaget ägda byggnaden, varvid kvoten är beskattningsvärdet för en kvadratmeter lägenhetsyta. I aktielägenheternas sammanräknade yta inräknas inte ytan av de lägenheter som nyttjas eller innehas av bolaget. Det sammanlagda beskattningsvärdet för de aktier som enligt bolagsordningen medför rätt att besitta en viss enskild lägenhet fås genom att beskattningsvärdet för en kvadratmeter lägenhetsyta multipliceras med antalet kvadratmeter i lägenhetens totala yta.

4 §
Beskattningsvärdet för en aktie och en lägenhet

Om antalet aktier i bolaget enligt bolagsordningen har uppdelats inte enbart enligt ytan utan även enligt lägenhetens läge eller beskaffenhet eller på någon annan grund som utvisar lägenhetens värde, får beskattningsvärdet för en aktie med avvikelse från vad som sägs ovan fastställas så att bolagets på ovan stadgat sätt fastställda nettoförmögenhet divideras med antalet aktier, varvid de aktier som bolaget löst in lämnas obeaktade. Det sammanlagda beskattningsvärdet för de aktier som enligt bolagsordningen medför rätt att besitta en viss enskild lägenhet fås härvid genom att beskattningsvärdet för en aktie multipliceras med antalet aktier som medför rätt att besitta lägenheten.

5 §
Aktieägarens andel i långfristiga skulder

I fråga om sådana bostadsaktiebolag där aktieägaren har rätt att på förhand till bolaget helt eller delvis betala en så stor proportionell andel av bolagets långfristiga skulder som motsvarar det antal aktier han äger fastställs beskattningsvärdet för en kvadratmeter lägenhetsyta eller för en aktie så att ovan avseddalångfristiga skulder inte avdras från bolagets tillgångar.

Det sålunda erhållna värdet används som beskattningsvärde när andelen i bolagets långfristiga skulder har betalts i sin helhet. I övriga fall fås det sammanlagda beskattningsvärdet för de aktier som medför rätt att besitta en viss enskild lägenhet så att från aktiernas sammanlagda värde, som räknats ut på det sätt som nämns i 1 mom., avdras den andel av bolagets ovan avsedda långfristiga skulder som motsvarar de nämnda aktierna, likväl högst 75 procent av det nämnda sammanlagda värdet av aktierna.

6 §
Beskattningsvärdet för andra lägenheter än bostadslägenheter

Medför aktierna i ett bostadsaktiebolag rätt att besitta en affärs-, kontors- eller lagerlokal eller någon annan sådan lokal eller något annat utrymme och avviker det sannolika överlåtelsepriset på dessa aktier väsentligt från det sannolika överlåtelsepriset på aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet, skall ett särskilt beskattningsvärde fastställas för förstnämnda aktier.

7 §
Av bolaget uppburen väsentligt högre hyra

Om ett bostadsaktiebolag under det föregående skatteåret för de lägenheter bolaget innehar har uppburit en hyra som är väsentligt högre än det bolagsvederlag som det uppbär av aktieägarna, kan värdet per kvadratmeter för en lägenhet i aktieägarens besittning eller aktiens beskattningsvärde höjas med ett skäligt belopp, med beaktande likväl av att de lägenheter bolaget innehar redan en gång har blivit beaktade i beskattningsvärdet för en kvadratmeter lägenhetsyta när bolagets nettoförmögenhet räknades ut.

8 §
Avrundning av beskattningsvärdet

Beskattningsvärdet för en aktie eller en andel, vilket har bestämts på ovan avsett sätt, kan fastställas avrundat på ett ändamålsenligt sätt.

9 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1993.

Beslutet tillämpas när beskattningsvärdet för aktier fastställs för 1993.

Helsingfors den 16 juni 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.