498/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaval

I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69) 102 § 3 mom.,

sådant det lyder i lag av den 3 maj 1985 (370/85),

ändras 13 § 2 mom., 14 § 1 mom., 15 §, 25 a § 3 mom., 25 c § 1 mom., 25 d § 1 mom., 74 § 4 mom., 77 § 1 mom., 80 e § 6 mom., 100 a § 2 mom., 102 § 1 mom. och 103 § 2 mom.,

av dessa lagrum 13 § 2 mom., 14 § 1 mom., 15 §, 25 a § 3 mom. och 25 c § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 18 maj 1990 (434/90), 25 d § 1 mom., 74 § 4 mom. och 100 a § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 3 maj 1985 samt 80 e § 6 mom. och 102 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 29 januari 1988 (80/88), samt fogas till 70 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 3 maj 1985, ett nytt 2 mom. som följer:

13 §

Till varje basförteckning skall för var och en fogas ett meddelande på kort, på vilket skall antecknas hans fullständiga namn, de två sista siffrorna i hans födelseår, den adress för honom som var känd då förteckningarna skrevs ut samt uppgift om i vilken valkrets han är valberättigad, i vilket röstningsområde han har upptagits i vallängden, var och när vallängden hålls framlagd samt var och när valförrättningen skall äga rum. Utom detta får kortet endast innehålla anvisningar om dess användning, om rättelse av fel som möjligen framgår av kortet och om hur röstningen går till samt ett meddelande om förhandsröstningen. Meddelandet på kort skall utformas så att det kan användas som följebrev vid förhandsröstning som avses i 6 kap.


14 §

Den kommunala centralvalnämnden skall senast den 38 dagen före valen granska basförteckningarna. Till dem skall fogas en valberättigad som inte har blivit införd i basförteckningen, trots att han enligt intyg av registerbyrån hade bort bli införd i den, samt en person vilken såsom utländsk medborgare har haft hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker den första dagen det år enligt vilket basförteckningarna skall uppgöras, och som blivit valberättigad innan vallängderna för röstningsområdena undertecknades. Den som inte är valberättigad skall uteslutas ur basförteckningarna genom att hans namn stryks över och orsaken till uteslutningen anges i förteckningen. Den i fråga om vilken förlust av valrätt enligt officiell utredning upphör att gälla före valdagen, skall införas i förteckningen såsom röstberättigad.


15 §

Den kommunala centralvalnämnden skall till varje röstberättigad vars adress är känd sända ett i 13 § 2 mom. nämnt meddelande på kort. Meddelandet sänds till den röstberättigade efter att meddelandet och basförteckningen har granskats för hans del, dock senast den 38 dagen före valen.

25 a §

Längderna skall på blanketter enligt formulär som fastställs av justitieministeriet uppgöras i alfabetisk ordning enligt personernas namn. I längderna skall för var och en införas fullständigt namn, personbeteckning och adress samt kommun enligt 2 mom.

25 c §

Befolkningsregistercentralen skall den 38 dagen före valen fastställa de vallängder för en valkrets som har uppgjorts enligt 25 a §. I varje längd skall antecknas den valkrets för vilken den är vallängd.


25 d §

Sedan vallängderna för valkretsarna har fastställts skall befolkningsregistercentralen utan dröjsmål till var och en, vars i vallängden antecknade adress kan anses trovärdig, om upptagandet i vallängden sända ett meddelande per brev enligt ett av justitieministeriet fastställt formulär. I meddelandet per brev skall ingå de uppgifter om den som är i fråga, vilka har upptagits i vallängden, och uppgift om den valkrets i vilken han har upptagits i vallängden. Härutöver får meddelandet per brev inte innehålla annat än anvisningar om dess användning och om förfarandet vid röstning. Meddelandet per brev skall utformas så att det kan användas som följebrev vid förhandsröstning som avses i 6 kap.


70 §

Som följebrev kan användas det i 13 § 2 mom. nämnda meddelandet på kort eller det i 25 d § 1 mom. nämnda meddelandet per brev.

74 §

Röstande som använder meddelandet på kort eller meddelandet per brev som följebrev skall endast avge en i 2 mom. 1 punkten nämnd förklaring.

77 §

Valförrättaren och valbestyrelsen skall se till att ytterkuvertet ofördröjligen vidarebefordras.


80 e §

Utöver vad detta kapitel stadgar om hemmaröstning och förfarandet därvid gäller i tillämpliga delar 66 § 2 mom., 70 § 1 mom., 71 § 1 mom., 72 § 2 och 3 mom., 73 §, 74 § 1 mom., 75 §, 76 § 2 mom. samt 78 och 79 §§. En röstande som överlåter ett i 13 § 2 mom. nämnt meddelande på kort för att fogas till följebrevet skall endast avge en i 74 § 2 mom. 1 punkten nämnd förklaring.

100 a §

Valförrättningen omhänderhas av valmyndigheterna vid de upphävda valen. Vid de nya valen skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om ordinarie val. Förhandsröstning sker endast i den valkrets som förordnandet om förrättande av nya val gäller.


102 §

De kommunala centralvalnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsernas samt de i 80 a § 1 mom. nämnda valförrättarnas alla utgifter betalas av kommunerna, men i 13 § 2 mom. nämnda meddelanden på kort och i 25 d § 1 mom. nämnda meddelanden per brev, röstsedlar och förseglingstillbehör bekostas med statens medel. Även postavgifterna för meddelandena på kort och ytterkuverten samt alla utgifter för de i 65 § nämnda valförrättarna och för valkretscentralnämnderna betalas med statens medel.


103 §

Infaller annan än för valförrättning, inledande eller avslutning av förhandsröstning eller för kungörande av valresultat stadgad dag på en helgdag eller helgfri lördag eller på midsommar- eller julaftonen, skall följande vardag anses vara den föreskrivna dagen. Då republikens president har förordnat eller då det med anledning av besvär förordnats att nya val skall förrättas, har justitieministeriet rätt att vid behov flytta en sådan utsatt dag till närmaste lämpliga dag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 29/93
GrUB 2/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.