489/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om ändring av 6 § lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) 6 § 1 mom. samt

fogas till 6 § ett nytt 4 mom. som följer:

6 §

Inom allmänt vattenområde i havet samt inom Finlands fiskezon har varje i Finland varaktigt bosatt medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet rätt att fiska. Medborgare i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige har inom ovan nämnda område oberoende av hemort rätt till husbehovs- och fritidsfiske.


För yrkesmässigt fiske avsedda fångstredskap får inom vattenområden som nämns i 1 mom. användas endast av yrkesfiskare. Om fångstredskap som är avsedda för yrkesmässigt fiske stadgas närmare genom förordning.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 301/92
JsUB 6/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.