485/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om ändring av namnlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6, 32 c och 32 e §§ namnlagen av den 9 augusti 1985 (694/85), sådana de lyder i lag av den 8 februari 1991 (253/91), samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Adoption och släktnamn

Har vid adoption som skett i en främmande stat för ett minderårigt barn i nämnda stat fastställts eller antecknats ett annat släktnamn än barnet skulle ha fått enligt 1 mom., kan adoptivföräldrarna komma överens om en ändring av barnets släktnamn så att barnet får adoptivföräldrarnas gemensamma släktnamn eller, om adoptivföräldrarna inte har ett gemensamt släktnamn, så att barnet får någondera adoptivförälderns släktnamn. Om adoptivföräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett minderårigt barn, kan adoptivbarnet dock få endast det släktnamn som detta barn har. Adoptivbarnets släktnamn kan ändras endast en gång med stöd av detta moment.

6 §
Anmälan om ändring av barns släktnamn

Anmälan om ändring av ett barns släktnamn med stöd av 3 § 3 mom., 4, 4 a och 5 §§ skall göras skriftligen hos behörig befolkningsregisterförare.

32 c §
Anmälan om ändring av förnamn

Förnamn kan ändras genom skriftlig anmälan till behörig befolkningsregisterförare, om förnamnen inte tidigare har ändrats. En ändring med stöd av denna paragraf får göras endast en gång.

Vid ändring av förnamn gäller vad som i 32 a och 32 b §§ stadgas om antalet förnamn och deras lämplighet.

32 e §
Tillämplig lag och finska myndigheters behörighet i ärenden som gäller förnamn

Har den vars förnamn det är fråga om hemvist i Finland eller är han finsk medborgare, skall 25-28 §§ på motsvarande sätt tillämpas på anmälan, tagande och ändring av förnamn.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 1993.

Vad som stadgas i 3 § 3 mom. tillämpas också på adoption som skett innan denna lag träder i kraft, om barnets släktnamn inte tidigare har ändrats i Finland.

RP 21/93
LaUB 7/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.