476/1993

Given i Helsingfors den 28 maj 1993

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 1 mom., 11 § och 12 § 3 mom. lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84) som följer:

2 §
Bildande av arbetslöshetskassa

En arbetslöshetskassa bildas genom ett skriftligt avtal som innehåller kassans stadgar och som undertecknas av minst tio personer vilka ämnar ansluta sig till kassan.


11 §
Arbetslöshetskassas styrelse

En arbetslöshetskassa skall ha en styrelse som består av minst tre medlemmar och lika många suppleanter. Till styrelsemedlem och suppleant kan väljas en medlem av kassan som har fyllt 18 år.

12 §
Styrelsens uppgifter och verksamhet

Stämning eller annan delgivning anses ha kommit kassan till handa när den i laga ordning har delgivits en styrelsemedlem eller någon som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna kassans namn. Minst den ena av de här nämnda skall vara bosatt i Finland.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Om stadgarna för en arbetslöshetskassa som har registrerats innan denna lag träder i kraft innehåller bestämmelser som strider mot denna lag, skall denna lag tillämpas i stället för dem. En sådan arbetslöshetskassa skall dock fatta beslut om ändring av sina stadgar i överensstämmelse med denna lag samt inom två år efter ikraftträdandet ansöka om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse av stadgeändringarna.

RP 312/92
ShUB 4/93

Helsingfors den 28 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.