474/1993

Given i Helsingfors den 28 maj 1993

Lag om ändring av 8 och 9 §§ lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 1 mom. och 9 § lagen den 2 december 1955 om pensionsstiftelser (469/55),

av dessa lagrum 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 17 december 1971 (874/71), som följer:

8 §

Pensionsstiftelsens styrelse skall bestå av minst fem medlemmar och varje medlem skall ha minst en personlig suppleant. Minst hälften av styrelsemedlemmarna och suppleanterna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet ger stiftelsen rätt att göra undantag.


9 §

På styrelsen ankommer att föra stiftelsens talan inför domstol och myndigheter samt att i övrigt företräda stiftelsen och handha dess angelägenheter. I stiftelsens stadgar kan bestämmas om och i vilken utsträckning sådana uppgifter kan anförtros en eller flera styrelsemedlemmar eller en utom styrelsen stående funktionär som är anställd hos stiftelsen. En sådan funktionär skall vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet ger stiftelsen rätt att göra undantag.

I stiftelsens stadgar kan beslutanderätt i stiftelsens angelägenheter ges ett särskilt förvaltningsorgan. De skyldigheter eller det ansvar som stiftelsens styrelse har enligt denna lag får dock inte inskränkas. Minst hälften av förvaltningsorganets medlemmar skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte social- och hälsovårdsministeriet ger stiftelsen rätt att göra undantag.

Stämning eller annan delgivning anses ha kommit stiftelsen till handa när den i laga ordning har delgivits en styrelsemedlem eller den som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn. Minst den ena av de här nämnda skall vara bosatt i Finland.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Om stadgarna för en pensionsstiftelse som har registrerats innan denna lag träder i kraft innehåller bestämmelser som strider mot denna lag, skall i denna lag tillämpas i stället för dem. En sådan pensionsstiftelse skall dock fatta beslut om ändring av sina stadgar i överensstämmelse med denna lag samt inom två år efter ikraftträdandet ansöka om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse av stadgeändringarna.

RP 312/92
ShUB 4/93

Helsingfors den 28 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.